Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Definitioner och förklaringar
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Det här Statistiska meddelandet beskriver omfattningen av den jordbruksverksamhet som bedrevs i juni 2013 av de företag som klassas som heltidsjordbruk, det vill säga ett företag som bedriver jordbruksverksamhet som kräver minst 1 600 standardtimmars arbete per år. För dessa heltidsjordbruk redovisar vi antalet företag och företagare, åker- och betesmarksarealer samt sysselsättning och arbetad tid, uppdelat på bland annat region, företagsstorlek, driftsinriktning och marktillgång.

Definitioner och förklaringar

Ett jordbruksföretag är  ett företag som under en och samma driftsledning yrkesmässigt bedriver jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling. För att omfattas av jordbruksstatistiken måste jordbruksföretagen uppfylla vissa kriterier, som har varierat något under åren. Sedan 2010 ska företagen för att ingå i målpopulationen respektive år uppfylla något av följande kriterier:

·       brukat mer än 2,0 ha åkermark

·       brukat sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

·       bedrivit trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter på friland

·       bedrivit trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter i växthus

·       innehaft en djurbesättning som någon gång mellan den 1 januari och den 10 juni omfattade:

-   minst 10 nötkreatur eller

-   minst 10 suggor eller

-   minst 50 svin eller

-   minst 20 får eller

-   minst 1 000 fjäderfän

Nytt sedan år 2010 är den andra punkten – minst 5,0 hektar jordbruksmark. På grund av denna punkt har fler mindre jordbruksföretag inkluderats i statistiken som därför inte är fullt ut jämförbar med tidigare års statistik.

Med företagare menar vi den person som är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för verksamheten på jordbruksföretaget.

En standardtimme är en beräknad enhet för arbetstid (till skillnad från en rapporterad arbetstid), som baseras på brukarnas inrapporterade verksamheter (till exempel skötsel av mjölkkor eller odling av vall) och en genomsnittlig tidsåtgång (kallat standardiserat arbetsbehov) för dessa verksamheter.

Med kombinationsverksamhet menar vi inkomstbringande verksamheter som inte är jordbruk, men där jordbruksföretagets resurser (mark, maskiner, byggnader etc.) används.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är:

·       areal åker- och betesmark i heltidsföretag uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

·       antal heltidsjordbruk uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   ägande av åkermark (ägd och arrenderad mark etc.)

-   företagarens ålder

·       areal åkermark i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   ägande av åkermark (ägd och arrenderad mark etc.)

-   företagarens ålder

·       antal företagare i enskilt ägda företag uppdelat på:

-   företagarens kön

-   företagarens ålder

·       åkerareal i enskilt ägda företag uppdelat på:

-   företagarens kön

-   företagarens ålder

·       antal enskilt ägda företag uppdelat på:

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   företagarens ålder

·       åkerareal i enskilt ägda företag uppdelat på:

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   företagarens ålder

·       antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

·       antal husdjur i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

·       antal sysselsatta i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   sysselsättningsform (stadigvarande eller tillfällig)

·       antal stadigvarande sysselsatta i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   företagstyp (enskilt- eller juridiskt bolag)

·       antal årsverken i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   sysselsättningsform (stadigvarande eller tillfällig)

·       antal sysselsatta för stadigvarande sysselsatta i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

Så görs statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från enkäten ”Strukturundersökning 2013” som riktade sig till alla Sveriges kända jordbrukare, men också på data från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (ARARAT) och från Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB), som innehåller uppgifter för samtliga nötkreatur i Sverige.

Uppgifterna från enkäten och de administrativa registren har behandlats och sammanställts i Jordbruksverkets Lantbruksregister (LBR), varifrån de sedan samkörts och extraherats för publikation.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för varje års undersökning består av LBR från föregående år kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

Svarsbortfall förekommer, men resultaten har dock korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, gransknings/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. De nya avgränsningarna av LBR fr.o.m. 2010 bör dock tas i beaktande. Dessa påverkar i stort sett bara antalet företag i storleksklassen 2,0 hektar åkermark eller mindre och således inte en stor del av heltidsjordbruken.

Annan statistik

Jordbruksföretag och företagare 2013, JO 34 SM 1401

Sysselsättning i jordbruket 2013, JO 30 SM 1401

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013, svensk typologi, JO 35 SM 1401

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013, JO 47 SM 1401

Jordbrukarhushållens inkomster 2012, JO 42 SM 1401

Husdjur i juni 2013, slutlig statistik, JO 20 SM 1401

Jordbruksmarkens användning 2013, slutlig statistik, JO 10 SM 1401