Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

18. Antal årsverken för stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på företagskategori, 2005–2013

18. Number of annual working units (AWU) by permanently occupied at full-time agricultural holdings by type of business, 2005–2013

 

2005

2007

2010

2013

Enskilt ägda företag (totalt)

28 692

25 643

23 271

21 337

Företagare

15 445

13 749

12 143

11 308

Maka, make eller sambo

5 270

4 694

3 599

2 997

Övriga familjemedlemmar

4 489

3 554

3 868

3 741

Icke familjemedlemmar

3 488

3 647

3 662

3 291

 

 

 

 

 

Juridiska bolag (totalt)

8 633

7 642

7 987

8 667

Driftsledare

2 867

2 550

2 555

2 656

Övriga

5 766

5 092

5 432

6 010

 

 

 

 

 

Totalt i alla företag

37 325

33 285

31 258

30 004