Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2013

JO 65 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Antal stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på företagskategori, 2005–2013

15. Number of permanently occupied at full-time agricultural holdings by type of business, 2005–2013

 

2005

2007

2010

2013

Totalt antal sysselsatta i enskilt ägda företag

43 268

41 753

38 688

35 917

Företagare

17 432

15 682

14 083

13 274

Maka, make eller sambo

10 989

11 971

11 328

10 627

Övriga familjemedlemmar

9 907

8 737

8 358

7 622

Icke familjemedlemmar

4 940

5 362

4 919

4 394

 

 

 

 

 

Totalt antal sysselsatta i juridiska bolag

10 858

9 697

9 848

10 759

Driftsledare

3 234

2 912

2 955

3 039

Övriga

7 625

6 784

6 893

7 720

 

 

 

 

 

Totalt antal sysselsatta i alla företag

54 126

51 449

48 536

46 676