Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Definitioner och förklaringar
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Det här Statistiska meddelandet beskriver omfattningen av den jordbruksverksamhet som bedrevs i juni 2016 av de företag som klassas som heltidsjordbruk, det vill säga ett företag som bedriver jordbruksverksamhet som kräver minst 1 600 standardtimmars arbete per år. För dessa heltidsjordbruk redovisar vi antalet företag och företagare, åker- och betesmarksarealer samt sysselsättning och arbetad tid, uppdelat på bland annat region, företagsstorlek, driftsinriktning och marktillgång.

Definitioner och förklaringar

Ett jordbruksföretag är ett företag som under en och samma driftsledning yrkesmässigt bedriver jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling. För att omfattas av jordbruksstatistiken måste jordbruksföretagen uppfylla vissa kriterier, som har varierat något under åren. Vi definierar ett jordbruksföretag som ett företag under en och samma driftsledning som uppfyllde ett eller flera av följande kriterier:

·       brukade mer än 2,0 hektar åkermark, eller

·       brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark, eller

·       bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal, eller

·       bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta, eller

·       innehade en djurbesättning som någon gång under perioden 1 januari–2 juni 2016 omfattade minst 10 nötkreatur, 10 suggor, 50 svin, 20 får eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Dessa definitioner har gällt från och med 2010 års LBR. Definitionsändringen innebar att 2010 års LBR innehöll 4,3 % fler företag jämfört med tidigare definitioner, en utökning som i princip helt omfattade små företag och resulterar i att statistiken inte längre är helt jämförbar med tidigare års statistik.

En standardtimme är en beräknad enhet för arbetstid (till skillnad från en rapporterad arbetstid), som baseras på brukarnas inrapporterade verksamheter (till exempel skötsel av mjölkkor eller odling av vall) och en genomsnittlig tidsåtgång (kallat standardiserat arbetsbehov) för dessa verksamheter. Denna modell ligger till grund för vad som utgör ett heltidsjordbruk, alltså ett jordbruk som kräver minst 1 600 standardtimmar. Klassificeringen av jordbruksföretag efter driftsinriktning baseras på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov inom olika driftsgrenar såsom odling av olika grödor, mjölkproduktion och olika typer av djurhållning. Dessa uppskattningar baseras på grödarealer och husdjursantal och är differentierade efter produktionens omfattning. Det antagna arbetsbehovet per hektar respektive djur är normtal som baseras på uppskattade genomsnittliga förhållanden beträffande till exempel maskinell utrustning och arrondering. Det tar inte hänsyn till att enskilda företag kan ha en mycket liten maskinpark eller vara dåligt arronderade.

Ett årsverke, eller en AWU, innebar 1 800 arbetade timmar inom jordbruket under ett år (motsvarande en heltidstjänst) oavsett om denna arbetsinsats genomförs av en eller flera sysselsatta. Notera att definitionen för en AWU alltså skiljer sig med 200 timmar från den för ett heltidsjordbruk.

Med företagare menar vi den person som är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för verksamheten på jordbruksföretaget.

Driftsledare är den person som är ansvarig för den dagliga driften på företaget.

Med kombinationsverksamhet menar vi inkomstbringande verksamheter som inte är jordbruk, men där jordbruksföretagets resurser (mark, maskiner, byggnader etc.) används.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är:

·       areal åker- och betesmark i heltidsföretag uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

·       antal heltidsjordbruk uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   ägande av åkermark (ägd och arrenderad mark etc.)

-   företagarens ålder

·       areal åkermark i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   ägande av åkermark (ägd och arrenderad mark etc.)

-   företagarens ålder

·       antal företagare i enskilt ägda företag uppdelat på:

-   företagarens kön

-   företagarens ålder

·       utbildning för driftsledare inom heltidsjordbruk uppdelat på:

-   driftsledarens ålder

-   företagets driftsinriktning

·       åkerareal i enskilt ägda företag uppdelat på:

-   företagarens kön

-   företagarens ålder

·       antal enskilt ägda företag uppdelat på:

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   företagarens ålder

·       åkerareal i enskilt ägda företag uppdelat på:

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   företagarens ålder

·       antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

·       antal husdjur i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

·       antal sysselsatta i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   sysselsättningsform (stadigvarande eller tillfällig)

·       antal stadigvarande sysselsatta i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   företagstyp (enskilt- eller juridiskt bolag)

·       antal årsverken i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   län och produktionsområde

-   företagens storlek baserat på areal åker- och jordbruksmark

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

-   sysselsättningsform (stadigvarande eller tillfällig)

·       antal sysselsatta för stadigvarande sysselsatta i heltidsjordbruk uppdelat på:

-   driftsinriktning (växtodling, husdjursskötsel etc.)

Så görs statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från ”Strukturundersökning 2016” som dels omfattade uppgifter från olika administrativa källor, dels uppgifter från en enkätundersökning, som skickades ut till samtliga svenska jordbruksföretag. Till ett urval företag genomfördes dessutom en undersökning om sysselsättning, utbildning, årsverken och kombinationsverksamheter i jordbruket. Över 95 % av företagen i urvalet skickade in enkäten med olika grad av partiellt bortfall. Imputering har genomförts för att korrigera det partiella bortfallet. Imputeringen baseras på svaren hos andra företag och det standardiserade antalet arbetstimmar på företagen. Resultaten har sedan räknats upp för att motsvara samtliga företag. Undersökningen har genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar om sysselsättningen i jordbruket vissa år ska genomföras i samtliga EU-länder.

De administrativa källorna var Jordbruksverkets register för arealbaserade stöd (IAKS) och Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB), som innehåller uppgifter för samtliga nötkreatur i Sverige. Uppgifterna från enkäten och de administrativa registren har behandlats och sammanställts i Jordbruksverkets Lantbruksregister (LBR), varifrån de sedan samkörts och extraherats för publikation.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet.

Urvalsfel förekommer om företagen som valts ut till undersökningen skulle valts ut felaktigt och inte är representativa för samtliga företag.

Övertäckning förekommer i de fall ett företag har inkluderats i LBR utan att vara ett aktivt jordbruksföretag enligt ovanstående definitioner. Eventuell övertäckning skulle leda till överskattning av totaler och deltotaler, men bedöms vara i princip obefintlig och ha mycket liten inverkan på undersökningens resultat.

Undertäckning förekommer om samtliga aktiva jordbruksföretag inte har inkluderats i populationsramen. Populationsramen utvärderades aktivt under hela undersökningen genom jämförelser mot Jordbruksverkets stöd- och djurdatabaser, och kompletterades i förekommande fall. Undertäckning kan också förekomma om ett företag dubbelregistrerats och arbetsinsatsen fördelas på registreringarna. Då kan båda registreringarna falla under gränsen för heltidsjordbruk. Undertäckning skulle innebära underskattning av totaler och deltotaler, men är troligen försvinnande liten och bedöms därför ha mycket liten inverkan på undersökningens resultat.

Mätfel och bearbetningsfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller. Bearbetningsfel kan förekomma vid inläsning av resultat, rättning av uppgifter samt vid beräkningar. Såväl mätfel som bearbetningsfel förekommer i viss mån, men bedöms i sin helhet ha liten betydelse för resultaten.

Svarsbortfall förekommer, men resultaten har korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, gransknings/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort. Partiellt bortfall förekommer för statistiken om sysselsättning, utbildning, årsverken och kombinationsverksamheter.

Modellfel förekommer i den grad antagandena om standardiserat arbetsbehov är felaktiga. Partiellt bortfall har imputerats. Imputeringen bygger i stor utsträckning på det standardiserade arbetsbehovet i jordbruket. Se kvalitetsdeklarationen för utförligare beskrivning.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. De nya avgränsningarna av LBR fr.o.m. 2010 bör dock tas i beaktande. Dessa påverkar i stort sett bara antalet företag i storleksklassen 2,0 hektar åkermark eller mindre och således inte en stor del av heltidsjordbruken.

Annan statistik

Jordbruksföretag och företagare 2016, JO 34 SM 1701

Sysselsättning i jordbruket 2016, JO 30 SM 1701

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016, JO 35 SM 1701

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2016, JO 47 SM 1701

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015, JO 42 SM 1701

Husdjur i juni 2016, slutlig statistik, JO 20 SM 1701

Jordbruksmarkens användning 2016, slutlig statistik, JO 10 SM 1701

 

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.