Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Areal åker- och betesmark på heltidsjordbruk uppdelat på region och företags­storlek, 2007–2016, hektar

2a. Antal heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2007 och 2010

2b. Antal heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2013 och 2016

3a. Areal åkermark på heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företags­storlek, 2007 och 2010, hektar

3b. Areal åkermark på heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2013 och 2016, hektar

4. Antal företagare på enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på företagarens kön och ålder, 2007–2016

5. Driftsledarnas jordbruksutbildning, efter ålder och driftsinriktning, samt medelfel (MF), 2016

6. Åkerareal på enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på företagarens kön och ålder, 2007–2016, hektar

7. Antal företag och åkerareal för heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning, 2007–2016

8. Antal heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, 2007–2016

9. Åkerareal på heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, 2007–2016, hektar

10. Antal enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och företagarålder, 2007–2016

11. Åkerareal för enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och företagarålder, 2007–2016, hektar

12. Antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet uppdelat på region och företagsstorlek, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

13a. Antal husdjur på heltidsjordbruk uppdelat på region och företagsstorlek, 2007 och 2010

13b. Antal husdjur på heltidsjordbruk uppdelat på region och företagsstorlek, 2013 och 2016

14. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på sysselsättningsform, region och företagsstorlek, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

15. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform och drifts­inriktning, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

16. Antal stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på företagskategori, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

17. Antal årsverken på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform, region och företags­storlek, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

18. Antal årsverken på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform och driftsinriktning, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

19. Antal årsverken för stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på företagskategori, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure