Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

19. Antal årsverken för stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på företagskategori, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

19. Number of annual working units (AWU) by permanently occupied at full-time agricultural holdings by type of business, and standard deviations (MF) where available, 2007–2016

 

2007

2010

2013

2016

MF, %, 2016

Enskilt ägda företag (totalt)

25 643

23 271

21 337

21 620

0,77

Företagare

13 749

12 143

11 308

10 313

0,68

Maka, make eller sambo

4 694

3 599

2 997

2 957

1,72

Övriga familjemedlemmar

3 554

3 868

3 741

4 855

1,46

Icke familjemedlemmar

3 647

3 662

3 291

3 496

2,18

 

 

 

 

 

 

Juridiska bolag (totalt)

7 642

7 987

8 667

8 394

2,12

Driftsledare

2 550

2 555

2 656

2 593

1,28

Övriga

5 092

5 432

6 010

5 801

2,75

 

 

 

 

 

 

Totalt i alla företag

33 285

31 258

30 004

30 015

0,82