STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal ägarenheter med jordbruksmark och skogsmark fördelat på ägoslag 2011

10. Number of management units with agricultural land and forest land by type of land 2011

Område

Storleksgrupp

Antal enheter med enbart åkermark

Antal enheter med enbart betesmark

Antal enheter med bara åkermark och betesmark

varav åker

Antal enheter med åkermark och  skog

Antal enheter med åkermark och skog

Antal  enheter med jordbruksmark och skog

varav åker

Antal enheter med jordbruksmark och skog

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

267

326

185

185

1 320

1 320

3 968

3 439

3 968

Uppsala

422

242

285

285

1 918

1 918

5 409

5 166

5 409

Södermanlands

240

215

172

172

1 169

1 169

3 662

3 413

3 662

Östergötlands

650

340

702

702

1 137

1 137

6 270

5 730

6 270

Jönköpings

245

331

469

469

1 135

1 135

11 035

10 063

11 035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

195

344

357

357

1 426

1 426

9 665

7 703

9 665

Kalmar

307

502

764

764

1 132

1 132

8 086

6 774

8 086

Gotlands

576

299

229

229

1 079

1 079

2 968

2 814

2 968

Blekinge

212

338

220

220

644

644

3 723

2 772

3 723

Skåne

7 515

2 025

3 619

3 619

1 715

1 715

8 682

6 790

8 682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 549

436

906

906

1 473

1 473

6 075

5 209

6 075

Västra

Götalands

3 411

1 758

2 690

2 690

9 426

9 426

29 600

26 384

29 600

Värmlands

986

556

451

451

7 400

7 400

13 952

12 005

13 952

Örebro

846

452

301

301

2 762

2 762

5 649

5 026

5 649

Västmanlands

238

111

139

139

1 366

1 366

2 864

2 726

2 864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

721

418

332

332

5 806

5 806

11 788

9 716

11 788

Gävleborgs

798

251

272

272

4 973

4 973

8 655

8 032

8 655

Västernorrlands

1 278

464

727

727

5 186

5 186

10 911

9 863

10 911

Jämtlands

827

421

349

349

4 355

4 355

10 012

8 484

10 012

Västerbottens

788

177

170

170

9 982

9 982

14 407

13 254

14 407

Norrbottens

680

196

155

155

5 027

5 027

8 588

7 147

8 588

Summa

22 751

10 202

13 494

13 494

70 431

70 431

185 969

162 510

185 969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktions-område

5 857

919

2 118

2 118

680

680

2 438

2 174

2 438

Götalands södra slättbygder

2 812

1 476

2 293

2 293

2 290

2 290

8 808

7 935

8 808

Götalands

mellanbygder

2 764

812

1 604

1 604

5 333

5 333

13 137

12 325

13 137

Götalands norra slättbygder

1 810

1 198

935

935

8 297

8 297

20 090

18 649

20 090

Svealands

slättbygder

3 136

3 066

3 886

3 886

9 797

9 797

59 024

49 520

59 024

Götalands

skogsbygder

1 601

952

805

805

11 354

11 354

23 016

20 105

23 016

Mellersta Sveriges

skogsbygder

3 085

1 233

1 458

1 458

16 378

16 378

33 222

29 013

33 222

Nedre Norrland

1 718

547

437

437

16 431

16 431

26 870

23 371

26 870

Övre Norrland

22 783

10 203

13 536

13 536

70 560

70 560

186 605

163 092

186 605

Summa

..

..

84

84

258

258

1 267

1 160

1 267

Dubbelräknade ägarenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

7 855

10 202

4 179

4 179

23 057

23 057

61 248

23 057

61 248

- 2,0

6 643

.

3 250

3 250

20 006

20 006

42 189

20 006

42 189

2,1- 5,0

2 846

.

1 890

1 890

13 032

13 032

33 843

13 032

33 843

5,1- 10,0

2 254

.

1 661

1 661

7 947

7 947

23 359

7 947

23 359

10,1- 20,0

1 086

.

789

789

2 661

2 661

8 960

2 661

8 960

20,1- 30,0

1 104

.

783

783

2 115

2 115

8 022

2 115

8 022

30,1- 50,0

767

.

664

664

1 230

1 230

5 563

1 230

5 563

50,1- 100,0

196

.

278

278

383

383

2 785

383

2 785

100,1-

22 751

10 202

13 494

13 494

70 431

70 431

185 969

70 431

185 969

Summa

267

326

185

185

1 320

1 320

3 968

3 439

3 968

Anm. Med skogsmark menas produktiv skogsmark. Enbart skogsmark tillhörande ägarenheter med jordbruksmark är inkluderad.

 

 

10. forts. Antal ägarenheter med jordbruksmark och skogsmark fördelat på ägoslag 2011

10. cont. Number of management units with agricultural land and forest land by type of land 2011

Område

Storleksgrupp

Antal enheter med enbart åkermark

Antal enheter med enbart betesmark

Antal enheter med bara åkermark och betesmark

varav åker

Antal enheter med åkermark och  skog

Antal enheter med åkermark och skog

Antal  enheter med jordbruksmark och skog

varav åker

Antal enheter med jordbruksmark och skog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

7 855

5 117

1 080

1 080

23 057

23 057

38 790

23 057

38 790

2,1- 5,0

6 643

3 907

4 074

4 074

20 006

20 006

43 912

20 006

43 912

5,1- 10,0

2 846

918

3 002

3 002

13 032

13 032

40 183

13 032

40 183

10,1- 20,0

2 254

192

2 137

2 137

7 947

7 947

30 611

7 947

30 611

20,1- 30,0

1 086

30

1 033

1 033

2 661

2 661

11 597

2 661

11 597

30,1- 50,0

1 104

22

964

964

2 115

2 115

10 031

2 115

10 031

50,1- 100,0

767

12

785

785

1 230

1 230

7 087

1 230

7 087

100,1-

196

4

419

419

383

383

3 758

383

3 758

Summa

22 751

10 202

13 494

13 494

70 431

70 431

185 969

70 431

185 969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

22 751

10 202

13 494

13 494

70 431

70 431

185 969

70 431

185 969

Unika ägarenheter

.

.

.

.

.

.

.

.

232 416

Anm. Med skogsmark menas produktiv skogsmark. Enbart skogsmark tillhörande ägarenheter med jordbruksmark är inkluderad.