Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

Husdjur den 13 juni 2002
Livestock on the 13th of June 2002
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Fortsatta minskningar i antalet husdjur

Under många år har antalet husdjur minskat och denna utveckling fortsatte även under 2002. Kraftigast nedgång gäller antalet värphöns, som beräknas ha minskat från 5 686 900 i juni 2001 till 4 731 800 i juni 2002, eller 11%. Även antalet kycklingar av värpraser beräknas ha minskat med 11%. Antalet nötkretaur har totalt sett minskat med ca 1% mellan de båda senaste åren. Totala antalet nötkreatur var 1 637 500 år 2002. I denna djurgrupp har antalet kvigor, tjurar och stutar minskat med drygt 3%. Antalet får minskade med drygt 5% mellan 2001 och 2002 efter en motsvarande uppgång året dessförinnan. Antalet får var 426 800 i juni 2002. Totala antalet svin var i stort sett oförändrat under denna period och uppgick i juni 2002 till 1 881 700.

Besättningsstorlekar fortsätter att öka

Antalet jordbruksföretag med husdjur har sedan lång tid minskat betydligt kraftigare än antalet husdjur vilket inneburit att de genomsnittliga besättningsstorlekarna ökat. Denna utveckling har fortsatt under 2002. Störst har förändringarna varit för svin. Sedan 1995 har medelbesättningsstorlekarna för suggor och galtar stigit från 31 till 77 och för övriga svin från 157 till 336. Medelbesättningarna för mjölkkor har under denna tid i genomsnitt stigit från 27 till 37 djur och för tackor och baggar från 20 till 27. För höns har emellertid medelbesättningsstorleken minskat mellan juni 2001 och juni 2002 vilket beror på att dispenser inte längre ges för att hålla värphöns i gamla mindre burar.