Statens Jordbruksverk                                      2                                                      JO 20 SM 0202

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –Jordbruk, skogbruk och fiske. Utkom den 18 oktober 2002.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.