Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Förändringarna i antalet husdjur mellan 2001 och 2002 år relativt små. De flesta förändringarna senaste året ligger inom den statistiska felmarginalen.

Utvecklingen 1995 - 2002

Mjölkkor

Antalet mjölkkor fortsätter att minska och är nere i 417 000 djur i juni 2002. Nedgången är ca 1 400 djur jämfört med juni 2001. Mjölkkoantalet har sedan 1995 antalsmässigt minskat med ca 65 000 (eller 13 %), motsvarande 9 300 djur i genomsnitt per år. Även antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska och är nu nere i 11 300 företag. Minskningen på ca 500 företag sedan 2001 är dock mindre än under åren före 2001. Nedgången i antalet mjölkkoföretag är 6 400 (eller 34 %) sedan 1995. Genomsnittlig besättningsstorlek för mjölkkoföretag har ökat från drygt 35 till 37 mellan 2001 och 2002. Jämfört med 1995 är ökningen av den genomsnittliga besättningsstorleken 10 djur, motsvarande 36 %.

Kor för köttproduktion

Antalet kor för köttproduktion har ökat med nära 3 000 djur sedan juni 2001 till 168 600. Antalet kor för köttproduktion steg något mellan 1995 och 1996 för att sedan stabilisera sig mellan 164 000 och 170 000 djur. Antalet företag med köttdjursproduktion fortsätter också att minska och var 13 100 företag år 2002, en minskning med ca 500 företag jämfört med 2001 och med ca 4 000 jämfört med 1995 (eller 23 %). Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskade antalet företag. Ökningen i genomsnittlig besättningsstorlek är ca 6 % jämfört med 2001 och ca 40 % jämfört med 1995.

Kvigor, tjurar och stutar

Kvigor, tjurar och stutar har minskat med 20 000 mellan 2001 och 2002, vilket innebär att den nedåtgående trenden sedan 1996 håller i sig. Även antalet företag med tjurar, stutar och kvigor har minskat. Nedgången är 1 200 företag på ett år och 11 000 företag sedan 1995.

Kalvar

Antalet kalvar har ökat med 1 % sedan 2001, motsvarande nära 5 000 djur och är nu uppe på samma nivå som 1999. Antalet kalvar minskade dock med över 40 000 mellan 1995 och 1999, nästan 8 % på fyra år.

Får

Antalet tackor och baggar har med undantag för två år legat strax under 200 000. År 1996 var antalet 203 000 och 2001 var det 207 000. Under senaste året har det varit en nedgång i antalet djur på nära 10 000 djur till 197 000. Antalet företag med får har minskat med 700 under senaste året till 7 400, en minskning med ca 8 %. Sedan 1995 har antalet företag med får minskat med drygt 25 procent. I takt med det minskade antalet företag ökar den genomsnittliga besättningsstorleken till nästan 27 tackor och baggar år 2002. Ökning är nästan ett djur per besättning sedan 2001. I jämförelse med 1995 har genomsnittsbesättningen ökat med 7 djur eller 36 %.

Suggor och galtar

En svag nedgång i antalet suggor och galtar noteras mellan 2001 och 2002. Nedgången är på 4 000 djur till 211 800, motsvarande 2 procent. Sedan 1995 har antalet djur minskat med 33 000. Det ska då noteras att det först var en uppgång till ca 275 000 djur 1997. Nedgången i antalet suggor och galtar sedan 1997 är 62 700, motsvarande 23 procent.

Antalet svinföretag med suggor och galtar har minskat drastiskt från 8 000 företag år 1995 till 2700 företag år 2002, en minskning med 66 %. Samtidigt som antalet företag minskat har den genomsnittliga besättningsstorleken mer än fördubblats. Det relativt nya sättet att bedriva svinskötsel med speciella suggpooler har naturligtvis betydelse för antalet företag med suggor och galtar.

Övriga svin

Övriga svin (slaktsvin och smågrisar) uppvisar samma tendens som suggor och galtar. Visserligen har antalet slaktsvin ökat med 4 000 mellan 2001 och 2002, men antalet smågrisar har minskat med 12 000 under samma period. Antalet företag med slaktsvin har minskat med 10 % under senaste året. Antalet företag med slaktsvin nära nog halverades mellan 1995 och 1999 till 4 900. Nedgången i antalet företag har fortsatt men inte varit lika stark efter 1999.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin är 336, en ökning med 12 % sedan 2001 och en ökning med hela 114 % sedan 1995, d.v.s mer än en fördubbling.

Höns

Antalet värphöns har minskat med över 950 000 till 4 730 000 mellan 2001 och 2002. Tidigare har antalet värphöns har legat stabilt runt 5 700 000 sedan 1997.

Antalet producenter har minskat från 5 800 till 5 300 det senaste året. Om det endast är en tillfällig minskning av antalet producenter är svårt att avgöra. Antalet producenter har minskat med 3 700 till 5 800 mellan 1995 och 2001.

 

Tablå A Antal husdjur 1995-2002

 

1995

1997

1999

2001

2002

Mjölkkor

482 100

468 000

448 500

418 500

417 100

Kor för köttproduktion

157 100

169 000

164 800

165 700

168 600

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

613 900

600 100

573 300

553 300

Kalvar

542 300

529 900

499 500

494 000

498 700

Tackor och baggar

195 400

194 900

193 600

207 600

197 700

Lamm

266 400

247 200

243 600

244 000

229 100

Suggor och galtar

245 000

274 500

224 400

215 800

211 800

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 312 700

1 239 500

1 089 500

1 096 000

Smågrisar under 20 kg

768 300

764 000

651 400

586 200

574 200

Höns (exkl kycklingar)

6 100 300

5 724 500

5 647 500

5 686 900

4 731 800

Kycklingar av värpraser

1 811 500

1 881 700

2 202 300

1 721 300

1 536 800


 

Tablå B Antal företag med husdjur 1995-2002

 

1995

1997

1999

2001

2002

Mjölkkor

17 700

15 800

14 000

11 800

11 300

Kor för köttproduktion

17 100

16 100

14 300

13 600

13 100

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

36 300

32 200

29 100

27 800

Kalvar

36 500

33 600

29 200

26 300

25 200

Tackor och baggar

10 000

9 400

8 200

8 100

7 400

Lamm

9 400

8 800

7 600

7 300

6 700

Suggor och galtar

8 000

5 900

4 100

3 025

2 700

Slaktsvin över 20 kg

8 300

6 600

4 900

3 625

3 300

Smågrisar under 20 kg

6 800

5 200

3 700

2 700

2 500

Höns (exkl kycklingar)

9 500

8 300

6 400

5 800

5 300

Kycklingar av värpraser

1 400

1 300

800

1 000

800


 

Tablå C Genomsnittlig besättningsstorlek 1995-2002

 

1995

1997

1999

2001

2002

Mjölkkor

27,2

29,6

32,1

35,4

37,0

Kor för köttproduktion

9,2

10,5

11,6

12,2

12,9

Nötkreatur totalt

42,3

46,2

50,4

54,1

56,4

Tackor och baggar

19,6

20,8

23,6

25,8

26,7

Suggor och galtar

30,8

46,2

54,5

71,3

77,4

Övriga svin

157

199

252

301

336

Höns (exkl kycklingar)

640

690

880

990

900

Kycklingar av värpraser

1300

1500

2700

1700

1900


 

Förändring i djurantalet mellan 1990 och 2002.

Utvecklingen av antalet nötkreatur, mjölkkor, svin och får mellan 1990 och 2002 framgår av nedanstående diagram.

Diagram 1: Nötkreatur 1990 - 2002

I början av 1990-talet fram till EU-anslutningen ökade antalet nötkreatur i landet. Det var nötkreatur för köttproduktion som stöd för ökningen. Från nära 1 830 000 nötkreatur 1994 har det varit en jämn nedgång i antalet djur, för att nu vara nere i 1 640 000 djur, d.v.s. en minskning på nära 200 000 djur, motsvarande ca 10 %.

 

Diagram 2: Mjölkkor 1990 - 2002

Antalet mjölkkor har stadigt minskat sedan sedan 1990. Från en nivå på 576 000 mjölkkor 1990 är vi nu nere i 417 000 djur. Minskningen på nära 160 000 djur motsvarar en minskning på 27 procent. Under samma tid har det varit en stadigt ökande mjölkkavkastning. Den toatala mjölkproduktionen per år har sedan inträdet i EU varit nära nog konstant.

 

Diagram 3: Svin 1990 - 2002

Svinantalet har under större av 1990-talet legat runt 2 200 000. Sedan 1998 har dock antalet svin minskat kraftigt för att nu vara nere i knappt 1 900 000. Minskningen på nära 450 000 djur från toppåret 1994 motsvarar en nedgång på 19 procent.

Diagram 4: Får och lamm 1990 - 2002

Antalet får och lamm är något fler år 2002 än 1990. Antalet har under hela perioden legat på drygt 400 000 djur med undagtag för åren runt EU-inträdet. År 1994 var antalet uppe i 488 000. Antalet får år 2002 var ca 60 000, eller 12%, färre än 1994.