Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Antal företag med svin (avels- och slaktsvin) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

10b. Number of holdings with pigs (breeding and fattening pigs) by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin m.m.,
20 kg och
däröver

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

..

 

..

 

..

 

2a

41

2,4

60

8,6

78

7,1

2b

24

5,3

31

9,6

58

9,5

3

16

7,3

29

11,5

43

12,2

4a

22

3,6

32

4,7

51

9,4

4b

15

5,3

18

5,4

37

0,0

5a

130

7,4

208

5,6

231

7,7

5b

242

4,3

411

3,6

407

3,8

5c

76

6,8

102

5,9

114

7,0

5m

56

7,7

77

6,5

96

4,4

Övriga riket

1 251

4,8

1 753

3,5

2 133

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

536

3,2

742

2,3

877

2,0

Götalands mellanbygder

368

2,9

536

2,6

603

2,5

Götalands norra slättbygder

229

3,6

330

3,4

461

12,2

Svealands slättbygder

209

3,6

281

3,6

369

3,0

Götalands skogsbygder

411

3,4

652

2,5

678

3,3

Mellersta Sveriges skogsb.

43

11,9

67

9,7

92

9,5

Nedre Norrland

43

3,4

66

7,5

111

8,0

Övre Norrland

40

3,8

53

9,7

69

7,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

1 878

3,1

2 726

2,3

3 260

2,8