Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Statistiken i detta SM avser antalet nötkreatur, svin och får i juni 2003. I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och antalet svin och får en gång per år. Syftet med undersökningarna är att tillgodose EU:s krav på djuruppgifter samt nationella behov av underlag för analyser av förändringar i djurbestånd och som underlag till slaktprognoser. Dessa undersökningar regleras i Rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG, 93/25/EEG och 97/77/EG. Den första undersökningen i Sverige enligt dessa direktiv genomfördes i juni 1995.

Detta omfattar statistiken

Statistiken avser antalet djur totalt den 5 juni 2003 av olika djurslag för hela riket. Populationen omfattar samtliga jordbruksföretag i landet som har antingen minst 2,1 ha åkermark under eget bruk eller minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Så görs statistiken

För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB) kompletterat med uppgifter från mjölkkvotsregistret samt uppgifter om mjölkleveranser i juni 2003. För svin och får baseras statistiken på de uppgifter som insamlats via brevenkät från samtliga jordbruksföretag i populationen och som registrerats i september 2003. Svarsfrekvensen var då 92 % och statistiken är därför preliminär. Dessa uppgifter utgör en del i den s.k. strukturundersökningen 2003.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken beror på kvalitén i de administrativa registren CDB och mjölkkvotsregistret.

CDB är ett register där information om alla nötkreatur finns samlat. I registret finns uppgifter bl.a. om djurs födelse, moder, ras, när och på vilken produktionsplats djuret befinner sig. Förändringar i djuruppgifter ska rapporteras till registret av djurhållaren senast 7 dagar efter inträffad händelse. Uppgifterna i registret används förutom till veterinära ändamål också till administration av djurbidrag. Årligen skickas saldobesked ut till djurhållare för verifiering. Kontroll av uppgifters riktighet i registret genomförs kontinuerligt, varvid minst 5 % av företagen kontrolleras årligen på plats. Dessutom genomförs administrativa kontroller. Registret är godkänt för dessa ändamål av EU-kommissionen.

Uppgifter om levererad mjölk i mjölkkvotssystemet bygger på invägningen vid mejeri. Uppgifterna används bl.a. för kontroll av att Sverige inte överskrider sin nationella kvot.

Vid beräkningen av antalet djur i olika kategorier antas att alla kor vid besättningar som levererar mjölk är mjölkkor. Detta medför en viss överskattning av antalet mjölkkor i landet, då vissa besättningar även innehåller kor för uppfödning av kalvar. Överskattningen beräknas dock understiga 1 % av antalet mjölkkor.

Uppgifter för svin och får är inhämtade med postenkät och avser alla jordbruksföretag i populationen. Uppgifterna registreras genom optisk läsning. Kontroller görs dels av inlästa värden genom verifiering, dels genom kontroller i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Vidare kontrolleras enskilda värden mot av uppgiftslämnaren lämnade totaler.

Bra att veta

I Sverige har sedan lång tid tillbaka antalet djur i juni månad redovisats varje år. Åren 1995 - 2001 genomfördes på grund av EU-reglerna även undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Sedan december 2002 genomförs djurräkningarna avseende nötkreatur med ny metod baserad på uppgifterna i några av Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningarna av antalet svin i december.

Annan statistik

Svensk Mjölk publicerar utifrån sin kontrollverksamhet statistik (främst produktionsdata) över mjölkkor och kor för uppfödning av kalvar. Dessa uppgifter täcker dock inte in alla djurbesättningar, utan endast de som är anslutna till kontrollverksamheten.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.