Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Utvecklingen 1995 - 2003

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion har fortsatt att minska och var 402 500 djur i juni 2003. Nedgången var ca 14 000 djur jämfört med juni 2002. Antalet mjölkkor har sedan 1995 antalsmässigt minskat med ca 80 000 eller 17 %, motsvarande 10 000 djur i genomsnitt per år. Även antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och var 9 700 i juni 2003. Nedgången i antalet mjölkkoföretag var 8 000 eller 45 % sedan 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken för företag med mjölkkor ökade från drygt 37 till 41 mjölkkor mellan 2002 och 2003. Jämfört med 1995 var ökningen av den genomsnittliga besättningsstorleken 14 djur, motsvarande 52 %.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade med ca 4 000 djur mellan juni 2002 och 2003 och uppgick till 164 700. År 1995 var antalet kor för uppfödning av kalvar 157 100 och har därefter varierat mellan 164 000 och 170 000 djur. Även antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat och var 12 900 år 2003, en minskning med ca 400 företag jämfört med 2002 och med ca 4 400, eller 26 %, jämfört med 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 9,2 till 13,0 djur, en ökning med 40 %.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade med 26 100 mellan 2002 och 2003, vilket innebar att den nedåtgående trenden sedan 1996 fortsatte. Även antalet företag med kvigor, tjurar och stutar minskade. Nedgången var 1 300 företag på ett år och 12 700 företag sedan 1995.

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2003 till 512 200, en ökning med 13 500 djur, eller 2,7 %, sedan samma månad 2002. Antalet kalvar var dock 37 000 lägre än 1995.

Får

Antalet tackor och baggar var i juni 2003 ca 210 500 djur, något högre jämfört med de senaste åren. Antalet företag med får ökade mellan 2002 och 2003 med 200. Sedan 1995 har antalet företag med får minskat med drygt 25 %. I takt med det minskande antalet företag ökade den genomsnittliga besättningsstorleken till nästan 28 tackor och baggar år 2003. Sedan 1995 har genomsnittsbesättningen ökat med 8 djur, eller drygt 40 %.

Suggor och galtar

En svag minskning i antalet suggor och galtar noterades mellan juni 2002 och 2003. Minskningen var 3 300 djur, eller 1,6 %, och antalet suggor och galtar uppgick i juni 2003 till 208 500. Sedan 1995 har antalet suggor och galtar minskat med 36 500. Det ska då noteras att det först var en uppgång till ca 275 000 djur 1997. Därefter har antalet suggor och galtar minskat med 66 500, motsvarande 24 %.

Antalet företag med suggor och galtar minskade från 8 000 företag år 1995 till 2 500 företag år 2003, eller 69 %. Samtidigt som antalet företag minskat har den genomsnittliga besättningsstorleken nära nog tredubblats. Det relativt nya sättet att bedriva svinskötsel med speciella suggpooler har naturligtvis haft betydelse för antalet företag med suggor och galtar.

Övriga svin

Övriga svin (slaktsvin och smågrisar) ökade totalt med 24 500 mellan juni 2002 och 2003. Slaktsvinen ökade med 31 400 till 1 127 400 medan antalet smågrisar minskade med 6 900 till 567 300. Antalet företag med slaktsvin minskade under denna period med 9 % och har minskat med nästan 75 % sedan 1995.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin inklusive smågrisar var 377 år 2003, en ökning med 12 % sedan 2002 och en ökning med hela 140 % sedan 1995, d.v.s. mer än en fördubbling.

Höns

Antalet värphöns uppgick till 4 498 000 i juni 2003, en minskning med över 234 000 sedan juni 2002. Antalet producenter ökade marginellt till 5 400 mellan juni 2002 och 2003. Sedan 1995 har antalet producenter minskat med nästan 45%.

Antalet kycklingar av värpras har varierat kraftigt sedan 1995 och uppgick i juni 2003 till 1 508 600 djur, en minskning med 2 % sedan 2002 och drygt 15 % sedan 1995.

Getter

Någon undersökning om antalet getter har inte genomförts i Sverige sedan 1992. Resultatet för år 2003 visade på att antalet i getter i stort sett är det samma som år 1992. Antalet företag med getter har dock minskat med ca 100 till 400.

Hästar

Antalet hästar vid jordbruksföretag inklusive installade hästar har sedan senaste räkningen 1999 ökat med 15 800 och uppgick till 95 500 i juni 2003. Dessa hästar representerar endast ca en tredjedel av alla hästar i landet. Även antalet jordbruksföretag med hästar ökade under samma period, från 14 300 till 16 300.

Kalkoner

Någon undersökning om antalet kalkoner vid jordbruksföretag har inte genomförts i Sverige sedan 1971. Resultatet för 2003 gav 285 700 kalkoner vid 1 100 företag.

 

Tablå A Antal husdjur 1995, 1999, 2002 och 2003

 

1995

1999

2002

2003

Kor för mjölkproduktion

482 100

448 500

417 100

402 500

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

164 800

168 600

164 700

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

600 100

553 300

527 200

Kalvar under 1 år

542 300

499 500

498 700

512 200

Tackor och baggar

195 400

193 600

197 700

210 500

Lamm

266 400

243 600

229 100

237 800

Getter, avelshonor

1

1

1

3 400

Getter, övriga inkl. killingar

1

1

1

2 100

Hästar

84 500

79 700

1

95 500

Suggor och galtar

245 000

224 400

211 800

208 500

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 239 500

1 096 000

1 127 400

Smågrisar under 20 kg

768 300

651 400

574 200

567 300

Höns (exkl kycklingar)

6 100 300

5 647 500

4 731 800

4 497 700

Kycklingar av värpras

1 811 500

2 202 300

1 536 800

1 508 600

Kalkoner

1

1

1

285 700


1) Uppgift saknas.

Tablå B Antal företag med husdjur 1995, 1999, 2002 och 2003

 

1995

1999

2002

2003

Kor för mjölkproduktion

17 700

14 000

11 300

9 700

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

14 300

13 100

12 700

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

32 200

27 800

26 500

Kalvar under 1 år

36 500

29 200

25 200

24 900

Tackor och baggar

10 000

8 200

7 400

7 600

Lamm

9 400

7 600

6 700

6 700

Getter, avelshonor

1

1

1

300

Getter, övriga inkl. killingar

1

1

1

400

Hästar

14 300

14 300

1

16 300

Suggor och galtar

8 000

4 100

2 700

2 500

Slaktsvin över 20 kg

8 300

4 900

3 300

3 000

Smågrisar under 20 kg

6 800

3 700

2 500

2 200

Höns (exkl kycklingar)

9 500

6 400

5 300

5 400

Kycklingar av värpras

1 400

800

800

700

Kalkoner

1

1

1

1 100


1) Uppgift saknas.

 

Tablå C Genomsnittlig besättningsstorlek 1995, 1999, 2002 och 2003

 

1995

1999

2002

2003

Kor för mjölkproduktion

27,2

32,1

37,0

41,4

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

11,6

12,9

13,0

Nötkreatur totalt

42,3

50,4

56,4

57,6

Tackor och baggar

19,6

23,6

26,7

27,7

Suggor och galtar

30,8

54,5

77,4

83,4

Slaktsvin och smågrisar

157

252

336

377

Höns (exkl kycklingar)

640

880

900

830

Kycklingar av värpras

1 300

2 700

1 900

2 250


 

Andelar djur och besättningar fördelat på besättningsstorlekar 2003

Av diagram 1 framgår att mer än 40 % av mjölkkoföretagen i juni 2003 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att mer än en tredjedel av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. På 5 % av företagen vilka hade mer än 100 mjölkkor återfanns nära 20 % av mjölkkorna.

Diagram 1 Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2003.

Ungefär 70 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns ca 25 av antalet tackor och baggar. Mer än hälften av dessa djur återfanns på de ca 12 % av företagen med besättningar på över 50 djur.

 

Diagram 2 Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2003.

Koncentrationen av suggor är stor. Nära 60 % av antalet suggor fanns på företag med besättningar större än 200 suggor, vilka utgjorde knappt 10 % av totala antalet företag med suggor. Drygt 60 % av företagen med suggor hade dock mindre än 50 suggor. Endast ca 10 % av suggorna fanns på dessa företag.

Diagram 3 Andel suggor och företag med suggor efter besättningsstorlek 2003.

Fördelningen av antalet slaktsvin efter besättningsstorlek liknar fördelningen för suggor. Mer än 60 % av slaktsvinen återfanns på de ca 15 % av företagen som hade besättningar med mer än 750 slaktsvin.

 

Diagram 4 Andel slaktsvin och företag med slaktsvin efter besättningsstorlek 2003.

Mer än 90 % av antalet höns återfanns på ca 3 % av företagen och i besättningar med mer än 5 000 höns. Nära 90 % av företagen med höns hade minde än 50 höns. Endast ca 1 % av antalet djur återfanns på dessa företag.

 

Diagram 5 Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2003.