Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Definitioner och förklaringar
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bl.a. för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995 - 2001 genomfördes i Sverige enligt EUs regler även undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Fr.o.m. december 2002 genomförs undersökningen avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen om antalet svin i december.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2003 hade husdjur och

-         brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-         innehade stora djurbesättning - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

 

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-         antal husdjur av olika slag i juni 2003,

-         antal jordbruksföretag med husdjur av olika slag i juni 2003.

 

Statistikuppgifter ges för riket totalt och storleksgrupper av jordbruksföretag samt uppdelat på län, produktionsområden och stödområden och för följande djurslag:

-         Nötkreatur: mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar, stutar resp. kalvar

-         Svin: galtar, suggor, slaktsvin, smågrisar

-         Får och getter: baggar och tackor, lamm, getter avelshonor samt övriga getter

-         Fjäderfä: höns (20 veckor eller äldre), kycklingar av värpras (avsedda för äggproduktion), slaktkycklingar, kalkoner

-         Hästar

 

 

Så görs statistiken

För får, getter, svin, hästar och fjäderfä baseras statistiken på en postenkätundersökning i juni 2003 till samtliga jordbruksföretag i landet. För nötkreatur framställs statistiken genom elektronisk bearbetning av informationen i Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB), som innehåller aktuella uppgifter för samtliga nötkreatur i landet, och informationen i Jordbruksverkets mjölkkvotsregister om mjölkleveranser för juni 2003, den månad statistiken avser. Denna undersökning är en del av den större underökning som EUs medlemsländer ska genomföra under 2003.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms ha endast liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom statistiken baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i föregående års LBR, som utgör urvalsram, inte har blivit komplett.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. Jordbrukare med nötkreatur ska till CDB rapportera uppgifter om förändringar i sina nötkreatursbestånd inom sju dagar efter förändringen. Kontroller av uppgifternas riktighet i registret genomförs kontinuerligt, varvid minst 5 % av djurhållarna kontrolleras årligen på plats. Därutöver sker administrativa kontroller.

Uppgifterna för får, getter, svin, hästar och fjäderfä i postenkäten har registrerats genom optisk läsning. Kontroller görs dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Vidare kontrolleras uppgivna värden för enskilda djurslag mot av uppgiftslämnarna lämnade totaler.

För nötkreatur finns inget svarsbortfall, eftersom statistiken baseras på ett register över samtliga nötkreatur i landet. I denna statistik ingår dock endast nötkreatur som finns på jordbruksföretag som ingår i undersökningspopulationen. I enkätundersökningen för får, getter, hästar, svin och fjäderfä var svarsbortfallet ca 3%.

Vid framställning av statistiken har det antagandet gjorts, att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i juni 2003 är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1%, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Jämförbarheten är god med motsvarande statistik tidigare år och för nötkreatur även med de undersökningar som genomförs i december varje år. Dock finns för 2003 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se ovan). Vid jämförelser med de undersökningar avseende nötkreatur som genomförs i december varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken