Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

 

Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

 

Nötkreatur

Antalet mjölkkor i landet har minskat i varierande takt under en lång följd av år. 2004 års skattning visar emellertid på att antalet ökat något jämfört med 2003, vilket bl.a. är en följd av att mjölkproduktionen hittills under 2004 har varit högre än under 2003.

Antalet kor för köttproduktion steg kraftigt i början på 1990-talet och har sedan dess legat på en oförändrad nivå av ca 160 000 - 170 000 djur. Antalet kvigor, tjurar och stutar har sedan 1990 varit mellan 540 000 och 610 000 djur och var i juni 2004 på samma nivå som i juni 1990.

Diagram 1: Antal nötkreatur 1986 - 2004

 

Svin

Det totala antalet svin i landet steg sakta mellan åren 1990-1997. Därefter har antalet minskat varje år, med undantag för 2003 då gruppen svin 20 kg och däröver ökade. År 2004 uppgick det totala antalet svin till ca 1,8 miljoner djur vilket är 23 % färre djur än 1997.

Diagram 2: Antal svin 1986 - 2004

 

Får

Antalet får har haft en ökande trend sedan 1998. År 2004 fanns det 220 000 tackor och baggar samt 245 500 lamm. Sammantaget är detta 11 % fler djur än 1998.

Diagram 3: Antal får 1986 - 2004

 

Höns

Antalet höns liksom antalet kycklingar av värpraser har minskat under en lång tid. För 2004 kan en ökning ses, men samtidigt bör påpekas att osäkerheten i skattningarna av framför allt antalet kycklingar är ganska stor. Förändringar mellan enskilda år bör tolkas med försiktighet.

Diagram 3: Antal höns 1986 - 2004

 

 

Antalet företag med husdjur

Antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska medan den genomsnittliga besättningsstorleken per företag fortsätter att öka. Den största ökningen ser vi bland företag med mjölkkobesättningarna där det genomsnittliga antalet mjölkkor fördubblats sedan 1990. År 2004 består en genomsnittlig mjölkkobesättning av 44 djur.

En liknande, men ännu snabbare utveckling ser vi för svin. Där har den genomsnittliga slaktsvinsbesättningen stigit med 150 % sedan 1995, samtidigt som antalet företag med dessa djur har minskat med ca 70 %. En genomsnittlig besättning av slaktsvin och smågrisar uppgick 2004 till över 400 djur.

Diagram 4: Antal företag med husdjur 1986 - 2004

 

 

Tablå A          Antal husdjur 1990-2004

 

1990

1995

1997

1999

2001

2003

2004

Mjölkkor

576 400

482 100

468 000

448 500

418 500

402 500

403 700

Kor för köttproduktion

74 500

157 100

169 000

164 800

165 700

164 700

171 700

Kvigor, tjurar och stutar

543 500

595 500

613 900

600 100

573 300

527 200

539 400

Kalvar

524 000

542 300

529 900

499 500

494 000

512 200

513 600

Tackor och baggar

162 000

195 400

194 900

193 600

207 600

210 500

220 000

Lamm

243 600

266 400

247 200

243 600

244 000

237 800

245 500

Suggor och galtar

229 700

245 000

274 500

224 400

215 800

208 400

195 100

Slaktsvin över 20 kg

..

1 299 800

1 312 700

1 239 500

1 089 500

1 127 400

1 094 500

Smågrisar under 20 kg

..

768 300

764 000

651 400

586 200

567 300

528 400

Höns (exkl. kycklingar)

6 391 900

6 100 300

5 724 500

5 647 500

5 686 900

4 497 700

4 995 000

Kycklingar av värpraser

2 175 700

1 811 500

1 881 700

2 202 300

1 721 300

1 508 600

1 624 900


 

 

 

Tablå B          Antal företag med husdjur 1990-2004

 

1990

1995

1997

1999

2001

2003

2004

Mjölkkor

25 900

17 700

15 800

14 000

11 800

9 700

9 100

Kor för köttproduktion

10 900

17 100

16 100

14 300

13 600

12 700

13 000

Kvigor, tjurar och stutar

42 700

39 200

36 300

32 200

29 100

26 500

26 300

Kalvar

42 000

36 500

33 600

29 200

26 300

24 900

24 100

Tackor och baggar

9 700

10 000

9 400

8 200

8 100

7 600

8 200

Lamm

9 100

9 400

8 800

7 600

7 300

6 700

7 000

Suggor och galtar

10 800

8 000

5 900

4 100

3 000

2 500

2 100

Slaktsvin över 20 kg

..

8 300

6 600

4 900

3 625

3 000

2 700

Smågrisar under 20 kg

..

6 800

5 200

3 700

2 700

2 200

1 900

Höns (exkl. kycklingar)

12 900

9 500

8 300

6 400

5 800

5 400

5 400

Kycklingar av värpraser

1 900

1 400

1 300

800

1 000

700

800


 

 

 

Tablå C          Genomsnittlig besättningsstorlek 1990-2004

 

1990

1995

1997

1999

2001

2003

2004

Mjölkkor

22

27

30

32

35

41

44

Kor för köttproduktion

7

9

10

12

12

13

13

Nötkreatur totalt

36

42

46

50

54

58

59

Tackor och baggar

17

20

21

24

26

28

27

Suggor och galtar

21

31

46

54

71

83

92

Övriga svin

119

157

199

252

301

377

405

Höns (exkl. kycklingar)

500

640

690

880

990

830

930

Kycklingar av värpraser

1 200

1 300

1 500

2 700

1 700

2 250

2 000