Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 0601

Husdjur i juni 2005
Slutlig statistik
Livestock in June 2005
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur fortsätter att minska

Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning med ca 23 500 djur eller ca 1,5 % sedan 2004. Antalet kor för mjölkproduktion minskade med 10 500 och antalet kvigor, tjurar och stutar med 12 900 djur. Även antalet företag med nötkreatur av olika slag har minskat. Genomsnittliga besättningsstorlekar har fortsatt att stiga och det genomsnittliga antalet kor för mjölkproduktion per besättning var 46,0 djur i juni 2005 medan det genomsnittliga antalet nötkreatur per nötkreatursbesättning var 61,3 djur. År 1995 var motsvarande genomsnittstal 27,2 resp. 42,3.

Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar

Totala antalet svin uppgick i juni 2005 till 1 811 200 djur, vilket var mindre än juni 2004. Samtidigt minskade antalet företag med svin kraftigare, varför besättningsstorlekarna fortsatte att öka. I juni 2005 uppgick den genomsnittliga besättningsstorleken av suggor och galtar till 106 djur, vilket är en ökning med 240 % sedan 1995 då genomsnittsantalet var 31 djur. Under samma period ökade den genomsnittliga besättningsstorleken av slaktsvin från 157 till 471 djur, eller 200 %.

Antalet höns ökar

Antalet värphöns har de senaste åren ökat och uppgick i juni 2005 till 5 065 300 djur, vilket är en ökning med ca 70 000 sedan 2004 och en minskning med ca 1 035 000 sedan 1995. Även genomsnittlig besättningsstorlek av värphöns ökade mellan juni 2004 och juni 2005, från 930 till 1 030 djur.