Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Utvecklingen 1995 - 2005

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion har fortsatt att minska och var 393 300 djur i juni 2005. Nedgången var drygt 10 000 djur jämfört med juni 2004. Antalet mjölkkor har sedan 1995 antalsmässigt minskat med knappt 90 000 eller 18 %, motsvarande 9 000 djur i genomsnitt per år. Även antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och var 8 500 i juni 2005. Nedgången i antalet mjölkkoföretag har varit 9 200 eller 52 % sedan 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken för företag med mjölkkor ökade från drygt 41 till 46 mjölkkor mellan 2003och 2005. Jämfört med 1995 har ökningen av den genomsnittliga besättningsstorleken varit 19 djur, motsvarande 69 %.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar ökade med ca 5 000 mellan juni 2004 och 2005 och uppgick till 176 600. År 1995 var antalet kor för uppfödning av kalvar 157 100 och har därefter varierat mellan 164 000 och 176 000. Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat och var 12 800 år 2005, en minskning med ca 200 företag jämfört med 2004 och med ca 4 300, eller 25 %, jämfört med 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 9,2 till 13,8 djur, en ökning med 50 %.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade med 12 900 mellan 2004 och 2005. Även antalet företag med kvigor, tjurar och stutar minskade. Nedgången var 1 500 företag på ett år och 17 900 företag, eller drygt 45 %, sedan 1995.

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2005 till 508 500, en minskning med 5 100 djur, eller 1,0 %, sedan samma månad 2004. Antalet kalvar var 33 800 lägre än 1995.

Får

Totala antalet får var i juni 2005 ca 471 300, något högre jämfört med de senaste åren. Antalet företag med får minskade mellan 2004 och 2005 med 600. Sedan 1995 har antalet företag med får minskat med drygt 25 %. I takt med det minskande antalet företag har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat till nästan 29 tackor och baggar år 2005. Sedan 1995 har genomsnittsbesättningen ökat med 9 djur, eller drygt 49 %.

Suggor och galtar

En minskning i antalet suggor och galtar med 20 400, eller 9,8 %, noterades mellan juni 2004 och 2005. Antalet uppgick i juni 2005 till 188 100. Sedan 1995 har antalet suggor och galtar minskat med 57 900. Det ska då noteras att det först var en uppgång till ca 275 000 djur 1997, varefter antalet har minskat med 86 900, motsvarande 32 %.

Antalet företag med suggor och galtar minskade från 8 000 företag år 1995 till 1 800 företag år 2005, eller 78 %. Samtidigt som antalet företag minskat har den genomsnittliga besättningsstorleken mer än tredubblats. Det relativt nya sättet att bedriva svinskötsel med speciella suggpooler har haft betydelse för antalet företag med suggor och galtar.

Övriga svin

Antalet övriga svin (slaktsvin och smågrisar) ökade och var i stort sett oförändrat mellan 2004 och 2005. Antalet slaktsvin minskade med 9 200 till 1 085 300 medan antalet smågrisar ökade med 9 400 till 537 800. Antalet företag med slaktsvin minskade under denna period med 15 % och har minskat med nästan 75 % sedan 1995.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin var 471 år 2005, en ökning med 25 % sedan 2004 och en ökning med hela 200 % sedan 1995, d.v.s. en tredubbling.

Höns

Antalet värphöns uppgick till 5 065 300 i juni 2005, en ökning med 70 000 sedan juni 2004. Antalet producenter minskade till 4 900 år 2005. Sedan 1995 har antalet producenter minskat med nästan 48%.

Antalet kycklingar av värpras har varierat kraftigt sedan 1995 och uppgick i juni 2005 till 1 696 800 djur, en ökning med 4 % sedan 2004 och en minskning med ca 6 % sedan 1995.

Kalkoner

Antalet kalkoner uppmättes 2005 till 121 500 stycken. Undersökningar om antalet kalkoner har endast genomförts vid enstaka tillfällen.

 

Tablå A Antal husdjur

 

1995

1999

2003

2004

2005

Kor för mjölkproduktion

482 100

448 500

402 500

403 700

393 300

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

164 800

164 700

171 700

176 600

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

600 100

527 200

539 400

526 600

Kalvar under 1 år

542 300

499 500

512 200

513 600

508 500

Tackor och baggar

195 400

193 600

210 500

220 000

222 000

Lamm

266 400

243 600

237 800

245 500

249 300

Getter, avelshonor

1

1

3 400

1

1

Getter, övriga inkl. killingar

1

1

2 100

1

1

Suggor och galtar

245 000

224 400

208 500

195 100

188 100

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 239 500

1 127 400

1 094 500

1 085 300

Smågrisar under 20 kg

768 300

651 400

567 300

528 400

537 800

Höns (exkl kycklingar)

6 100 300

5 647 500

4 497 700

4 995 000

5 065 300

Kycklingar av värpras

1 811 500

2 202 300

1 508 600

1624 900

1 696 800

Kalkoner

1

1

1

1

121 500


1) Uppgift saknas.

Tablå B Antal företag med husdjur

 

1995

1999

2003

2004

2005

Kor för mjölkproduktion

17 700

14 000

9 700

9 100

8 500

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

14 300

12 700

13 000

12 800

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

32 200

26 500

26 300

21 300

Kalvar under 1 år

36 500

29 200

24 900

24 100

22 900

Tackor och baggar

10 000

8 200

7 600

8 200

7 600

Lamm

9 400

7 600

6 700

7 000

6 700

Getter, avelshonor

1

1

300

1

1

Getter, övriga inkl. killingar

1

1

400

1

1

Suggor och galtar

8 000

4 100

2 500

2 200

1 800

Slaktsvin över 20 kg

8 300

4 900

3 000

2 700

2 300

Smågrisar under 20 kg

6 800

3 700

2 200

1 900

1 600

Höns (exkl kycklingar)

9 500

6 400

5 400

5 400

4 900

Kycklingar av värpras

1 400

800

700

800

600

Kalkoner

1

1

1 100

1

300


1) Uppgift saknas.

 

Tablå C Genomsnittlig besättningsstorlek

 

1995

1999

2003

2004

2005

Kor för mjölkproduktion

27,2

32,1

41,4

44,1

46,0

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

11,6

13,0

13,2

13,8

Nötkreatur totalt

42,3

50,4

57,6

58,9

61,3

Tackor och baggar

19,6

23,6

27,7

26,7

29,2

Suggor och galtar

30,8

54,5

83,4

91,2

105,6

Slaktsvin

157

252

377

406

471

Höns (exkl kycklingar)

640

880

830

930

1 030

Kycklingar av värpras

1 300

2 700

2 250

2 020

2 680


 

Andelar djur och besättningar fördelat på besättningsstorlekar 2005

Av diagram 1 framgår att mer än 40 % av mjölkkoföretagen i juni 2005 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att mer än en tredjedel av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. På 7 % av företagen vilka hade mer än 100 mjölkkor återfanns nästan 25 % av mjölkkorna.

Diagram 1 Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2005.

Ungefär 68 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns ca 26 % av antalet tackor och baggar. Mer än hälften av dessa djur återfanns på de ca 14 % av företagen med besättningar på över 50 djur.

Diagram 2 Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2005.

Koncentrationen av suggor är stor. Mer än 60 % av antalet suggor fanns på företag med besättningar större än 200 suggor, vilka utgjorde knappt 12 % av totala antalet företag med suggor. Knappt 60 % av företagen med suggor hade dock mindre än 50 suggor. Endast ca 8 % av suggorna fanns på dessa företag.

Diagram 3 Andel suggor och företag med suggor efter besättningsstorlek 2005.

Fördelningen av antalet slaktsvin efter besättningsstorlek liknar fördelningen för suggor. Ca 70 % av slaktsvinen återfanns på de ca 21 % av företagen som hade besättningar med mer än 750 slaktsvin.

 

Diagram 4 Andel slaktsvin och företag med slaktsvin efter besättningsstorlek 2005.

Mer än 90 % av antalet höns återfanns på ca 4 % av företagen och i besättningar med mer än 5 000 höns. Nära 90 % av företagen med höns hade minde än 50 höns. Endast ca 1 % av antalet djur återfanns på dessa företag.

 

Diagram 5 Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2005.