Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bl.a. för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995 - 2001 genomfördes i Sverige enligt EUs regler även undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Fr.o.m. december 2002 genomförs undersökningen avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen om antalet svin i december.

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2005 hade husdjur och

-         brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-         innehade stora djurbesättning - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-         antal husdjur av olika slag,

-         antal jordbruksföretag med husdjur av olika slag.

Statistikuppgifter ges för riket totalt och storleksgrupper av jordbruksföretag samt uppdelat på län, produktionsområden och stödområden och för följande djurslag:

-         Nötkreatur: mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar, stutar resp. kalvar

-         Svin: galtar, suggor, slaktsvin, smågrisar

-         Får: baggar och tackor samt lamm

-         Fjäderfä: höns (20 veckor eller äldre), kycklingar av värpras (avsedda för äggproduktion), slaktkycklingar, kalkoner

-         Hästar

Regionala uppgifter per kommun motsvarande de ovan nämnda redovisas i en Excelfil som kan öppnas här: Kommundata

Så görs statistiken

För får, getter, svin och fjäderfä baseras statistiken på en postenkätundersökning i juni 2005 till samtliga jordbruksföretag i landet. För nötkreatur framställs statistiken genom elektronisk bearbetning av informationen i Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB), som innehåller aktuella uppgifter för samtliga nötkreatur i landet, och informationen i Jordbruksverkets mjölkkvotsregister om mjölkleveranser för juni 2005, den månad statistiken avser. Denna undersökning är en del av den större underökning som EUs medlemsländer ska genomföra under 2005.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms ha endast liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom statistiken baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i föregående års Lantbruksregistret, som utgör urvalsram, inte har blivit komplett.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. Jordbrukare med nötkreatur ska till CDB rapportera uppgifter om förändringar i sina nötkreatursbestånd inom sju dagar efter förändringen. Kontroller av uppgifternas riktighet i registret genomförs kontinuerligt, varvid minst 5 % av djurhållarna kontrolleras årligen på plats. Därutöver sker administrativa kontroller.

Uppgifterna för får, getter, svin och fjäderfä i postenkäten har registrerats genom optisk läsning. Kontroller görs dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Vidare kontrolleras uppgivna värden för enskilda djurslag mot av uppgiftslämnarna lämnade totaler.

För nötkreatur finns inget svarsbortfall, eftersom statistiken baseras på ett register över samtliga nötkreatur i landet. I denna statistik ingår dock endast nötkreatur som finns på jordbruksföretag som ingår i undersökningspopulationen. I enkätundersökningen för får, getter, svin och fjäderfä var svarsbortfallet mindre än 7 %.

Vid framställning av statistiken har det antagandet gjorts, att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i juni 2005 är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1%, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Jämförbarheten är god med motsvarande statistik tidigare år och för nötkreatur även med de undersökningar som genomförs i december varje år. Dock finns för 2005 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se ovan). Vid jämförelser med de undersökningar avseende nötkreatur som genomförs i december varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. De som kostnadsfritt önskar erhålla statistiska meddelanden med jordbruksstatistik i pdf-format per e-post, kan anmäla detta till statistik@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.