Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

 

Utvecklingen 1995 - 2006

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion har fortsatt att minska och var 387 500 djur i juni 2006. Nedgången var knappt 6 000 djur jämfört med juni 2005. Antalet mjölkkor har sedan 1995 antalsmässigt minskat med nästan 95 000 eller 20 %, motsvarande 9 000 djur i genomsnitt per år.

Antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och var 8 000 i juni 2006. Nedgången i antalet mjölkkoföretag har varit 9 700 eller 55 % sedan 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken för företag med mjölkkor ökade från 46 till drygt 48 mjölkkor mellan åren 2005och 2006. Jämfört med 1995 har ökningen av den genomsnittliga besättningsstorleken varit 21 djur, motsvarande 78 %.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar ökade med ca 900 kor mellan juni 2005 och 2006 och uppgick till 177 500. År 1995 var antalet kor för uppfödning av kalvar 157 100 och har därefter varierat mellan 164 000 och 177 500.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat och var 12 400 år 2006, en minskning med knappt 400 företag jämfört med 2005 och med ca 4 700, eller 27 %, jämfört med 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 9,2 till 14,3 djur, en ökning med 55 %.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar ökade med 3 300 mellan 2005 och 2006. Antalet företag med kvigor, tjurar och stutar minskade dock. Nedgången var 1 100 företag på ett år och 15 500 företag, eller knappt 45 %, sedan 1995.

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2006 till 495 500, en minskning med 13 000 djur, eller 2,6 %, sedan samma månad 2005. Antalet kalvar var 46 800 lägre än 1995.

Diagram 1: Antal nötkreatur 1986 - 20046

Får

Det totala antalet får var i juni 2006 ca 505 500, 7,3 % högre än i juni 2005. Antalet företag ökade mellan 2005 och 2006 med 1 500.

Ökningen mellan 2005 och 2006 kan uppskattningsvis till hälften hänföras till det faktum att det totala antalet jordbruksföretag ökade i samband med införandet av det nya jordbruksreformen. Effekten i statistiken beror främst på tidigare okända företag nu blivit kända. Se mer under Fakta om statistiken.

Suggor och galtar

En minskning i antalet suggor och galtar med 1 200, eller 0,6 %, noterades mellan juni 2005 och 2006. Antalet uppgick i juni 2006 till 187 000. Sedan 1995 har antalet suggor och galtar minskat med 58 100. Det ska då noteras att det först var en uppgång till ca 280 000 djur 1996, varefter antalet har minskat med 93 000, motsvarande 33 %.

Antalet företag med suggor och galtar minskade från 8 000 företag år 1995 till 1 600 företag år 2006, eller 80 %. Samtidigt som antalet företag minskat har den genomsnittliga besättningsstorleken mer än tredubblats. Det relativt nya sättet att bedriva svinskötsel med speciella suggpooler har haft betydelse för antalet företag med suggor och galtar.

Övriga svin

Antalet övriga svin (slaktsvin och smågrisar) minskade med nästan 130 000 djur mellan 2005 och 2006. Antalet slaktsvin minskade med 83 400 till 1 001 900 medan antalet smågrisar minskade med 46 200 till 491 600. Antalet företag med slaktsvin har minskat med nästan 76 % sedan 1995.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin var 495 år 2006, en ökning med 5 % sedan 2005 och en ökning med hela 200 % sedan 1995, d.v.s. en tredubbling.

Höns

Antalet värphöns uppgick till 4 524 000 i juni 2000, en minskning med drygt 500 000 sedan juni 2005. Antalet producenter minskade till knappt 4 900 år 2006. Sedan 1995 har antalet producenter minskat med drygt 48%.

Antalet kycklingar av värpras har varierat kraftigt sedan 1995 och uppgick i juni 2006 till 1 646 300 djur, en minskning med 3 % sedan 2005 och en minskning med ca 9 % sedan 1995.

 

Tablå A Antal husdjur

 

1995

1999

2003

2005

2006

Kor för mjölkproduktion

482 100

448 500

402 500

393 300

387 500

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

164 800

164 700

176 600

177 500

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

600 100

527 200

526 600

529 800

Kalvar under 1 år

542 300

499 500

512 200

508 500

495 500

Tackor och baggar

195 400

193 600

210 500

222 000

243 600

Lamm

266 400

243 600

237 800

249 300

261 800

Suggor och galtar

245 000

224 400

208 500

188 100

186 900

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 239 500

1 127 400

1 085 300

1 001 900

Smågrisar under 20 kg

768 300

651 400

567 300

537 800

491 600

Höns (exkl kycklingar)

6 100 300

5 647 500

4 497 700

5 065 300

4 524 00

Kycklingar av värpras

1 811 500

2 202 300

1 508 600

1 696 800

1 646 300


 

 

Tablå B Antal företag med husdjur

 

1995

1999

2003

2005

2006

Kor för mjölkproduktion

17 700

14 000

9 700

8 500

8 000

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

14 300

12 700

12 800

12 400

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

32 200

26 500

24 800

23 700

Kalvar under 1 år

36 500

29 200

24 900

22 900

21 800

Tackor och baggar

10 000

8 200

7 600

7 600

9 100

Lamm

9 400

7 600

6 700

6 700

7 500

Suggor och galtar

8 000

4 100

2 500

1 800

1 600

Slaktsvin över 20 kg

8 300

4 900

3 000

2 300

2 000

Smågrisar under 20 kg

6 800

3 700

2 200

1 600

1 500

Höns (exkl kycklingar)

9 500

6 400

5 400

4 900

4 900

Kycklingar av värpras

1 400

800

700

600

500


 

 

Tablå C Genomsnittlig besättningsstorlek

 

1995

1999

2003

2005

2006

Kor för mjölkproduktion

27,2

32,1

41,4

46,0

48,3

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

11,6

13,0

13,8

14,3

Nötkreatur totalt

42,3

50,4

57,6

61,3

63,5

Tackor och baggar

19,6

23,6

27,7

29,2

26,7

Suggor och galtar

30,8

54,5

83,4

105,6

116,0

Slaktsvin

157

252

377

471

495

Höns (exkl kycklingar)

640

880

830

1 030

928

Kycklingar av värpras

1 300

2 700

2 250

2 680

3 120