Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bl.a. för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995 - 2001 genomfördes i Sverige enligt EU:s regler även undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Fr.o.m. december 2002 genomförs undersökningen avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen om antalet svin i december.

 

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2006 hade husdjur och

-         brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-         innehade stora djurbesättning - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-         antal husdjur av olika slag i juni 2006,

-         antal jordbruksföretag med husdjur av olika slag i juni 2006.

Statistikuppgifter ges för riket totalt uppdelat på län, produktionsområden och stödområden och för följande djurslag:

-         Nötkreatur: mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar, stutar resp. kalvar med viss fördelning på djurens ålder m.m.

-         Svin: galtar, suggor, slaktsvin, smågrisar

-         Får: baggar och tackor, lamm

-         Fjäderfä: höns (20 veckor eller äldre), kycklingar (av värpras avsedda för äggproduktion), slaktkycklingar

 

 

 

 

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar antalet husdjur och antalet företag med husdjur i Sverige i juni 2006 med regional uppdelning.

För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB), som innehåller uppgifter för alla nötkreatur i landet, kompletterat med uppgifter från mjölkkvotsregistret samt uppgifter om mjölkleveranser i juni 2006.

För svin, får, höns samt kycklingar baseras undersökningen på ett sannolikhetsurval på ca 8 500 jordbruksföretag från lantbruksregistret avseende 2005 (LBR 2005) kompletterat med företag från administrativa register över svin- och fjäderfäföretag. Populationen har stratifierats efter antal svin, antal får, antal höns (inkl. kycklingar) samt geografisk region. Strata innehållande företag med många djur av olika slag har totalundersökts. Urvalets fördelning på övriga strata har gjorts så att EU:s precisionskrav för undersökningen kan uppfyllas med minsta möjliga antal respondenter. Vid dragning används obundet slumpmässigt urval inom respektive strata (OSU). Uppgiftsinsamling har skett via postutskick samt via webbtjänsten djurräkning 2006 på Jordbruksverkets webbplats.

Skattningarna har gjorts med s.k. kvotskattning. Vid kvotskattning utnyttjas uppgifter om antalet djur från LBR 2005 som hjälpinformation, vilket leder till förbättrad precision.

Bestämmelser för djurräkningar inom EU finns i Rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG, 93/25/EEG och 97/77/EEG samt i Kommissionens beslut 94/432/EG, 94/433/EG och 94/434/EG.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken avseende nötkreatur beror på kvalitén i de administrativa registren CDB och mjölkkvotsregistret. Jordbrukarna ska rapportera förändringar i sina besättningar senast 7 dagar efter inträffad händelse. Uppgifterna i registret används förutom till veterinära ändamål också till administration av djurbidrag.

Uppgifter om levererad mjölk i mjölkkvotssystemet bygger på invägningen vid mejeri. Uppgifterna används bl.a. för kontroll av att Sverige inte överskrider sin nationella kvot.

Vid beräkningen av antalet djur i olika kategorier antas att alla kor vid besättningar som levererar mjölk är mjölkkor. Detta medför en viss överskattning av antalet mjölkkor i landet, då vissa besättningar även innehåller kor för uppfödning av kalvar. Överskattningen beräknas dock understiga 1 % av antalet mjölkkor.

För övriga djurslag (svin, får, höns och kycklingar) gäller att uppgifterna baseras på en urvalsundersökning. I denna förekommer urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel och mätfel. Av dessa fel torde i första hand urvals- och bortfallsfelen påverka tillförlitligheten i statistiken. Tillförlitligheten mäts kvantitativt enbart genom redovisning av precisionen i värdena, vilket främst avspeglar urvalsfelet. Medelfelet är tämligen lågt, särskilt på riksnivå i denna djurräkning och uppfyller de krav EU ställer. Mindre mätfel torde förekomma och leder till viss osäkerhet. Detta gäller främst fördelningen av djur på olika klasser.

För att belysa den osäkerhet som finns på grund av att beräkningarna grundar sig på uppgifter från ett urval av företag, redovisas i tabellerna relativa medelfel i procent för de skattade värdena. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas. För exempelvis slaktsvin i landet totalt är skattningen 1 001 947 djur med ett medelfel på 0,7 procent. Detta skall tolkas som att konfidensintervallet 1 001 947 ± 2 · 0,007 · 1 001 947 = [987 920, 1 015 974] med 95 procents sannolikhet täcker det verkliga antalet kor för uppfödning av kalvar i landet.

Då det relativa medelfelet överstiger 35 procent, har uppgiften bedömts så osäker att den inte redovisats, utan bara markerats med prickar (..). För kycklingar redovisas inga regionala uppgifter oavsett om kriteriet 35 % medelfel uppfylls eller ej.

Uppgifterna i detta statistiska meddelande bygger på undersökningar med Lantbruksregistret (LBR) som bas. I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 ökade antalet ansökningar om stöd, vilket ledde till ett ökat antal företag i LBR. Dessa nya företag har visat sig ha en del får vilket påverkar jämförelser med tidigare år. Uppskattningsvis beror ca hälften av ökningen av antalet får mellan 2005 och 2006 på ökningen av antalet företag i LBR.

Förändringarna jämfört med tidigare undersökningar avseende får bör därför tolkas med försiktighet. De innebär inte att jordbruket förändrats på motsvarande sätt utan är också en följd av ändrade stödregler.

Bra att veta

Jämförbarheten är god med motsvarande statistik tidigare år frånsett avseende får enligt ovanstående förklaring. För nötkreatur är jämförbarheten god även med de undersökningar som genomförs i december varje år. Dock finns för åren 2003- 2006 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor. Vid jämförelser med de undersökningar avseende nötkreatur som genomförs i december varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Annan statistik

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras i Eurostats publikation "Agricultural statistics. Quarterly bulletin" (ISSN 1607-2308) och Eurostats databas NewCronos.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.