Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Anders Grönvall, 036 - 15 56 97

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 31 oktober 2007.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.