Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Utvecklingen 1995 - 2008

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion har fortsatt att minska och var ca 357 200 djur i juni 2008. Detta är en nedgången med drygt 12 400 djur jämfört med juni 2007. Antalet mjölkkor har sedan 1995 minskat med nästan 125 000 eller 26 %.

Antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och var 6 500 i juni 2008. Nedgången i antalet mjölkkoföretag har varit 11 200 eller 63 % sedan 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken för företag med mjölkkor ökade från 52 till drygt 55 mjölkkor mellan åren 2007 och 2008.

 

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar ökade med ca 10 600 kor mellan juni 2007 och 2008 och uppgick till 196 300 i juni 2008. År 1995 var antalet kor för uppfödning av kalvar 157 100 och har därefter varierat mellan 164 000 och 196 300.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat och var 12 300 år 2008. Detta är en minskning med knappt 200 företag jämfört med 2007 och med ca 4 800 företag, eller 28 %, jämfört med 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 9,2 till 15,9 djur, en ökning med 73 %.

 

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade med 3 000 mellan åren 2007 och 2008. Likaså minskade antalet företag med dessa djurslag med runt 1 000 mellan 2007 och 2008. Sedan 1995 är detta en nedgång med 17 700 företag, eller 45 %.

 

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2008 till 492 200, en ökning med 3 600 djur, eller 0,7 %, sedan samma månad 2007. Sedan 1995 har antalet kalvar minskat med 50 100.

 

Får

Det totala antalet får var i juni 2008 ca 524 800, alltså ca 3 % högre än i juni 2007. Mellan 2007 och 2008 ökade antalet företag med får med 200 st.

 

Suggor och galtar

En minskning i antalet suggor och galtar med 11 600, eller 6,4 %, noterades mellan juni 2007 och 2008. Antalet uppgick i juni 2008 till 169 800. Sedan 1995 har antalet suggor och galtar minskat med 75 200. Det ska då noteras att det först var en uppgång till ca 280 000 djur 1996, varefter antalet har minskat med 110 200, motsvarande 39 %.

Antalet företag med suggor och galtar minskade från 8 000 företag år 1995 till 1 400 företag år 2008, eller 83 %. Samtidigt som antalet företag minskat har den genomsnittliga besättningsstorleken nästan fyrdubblats. Det relativt nya sättet att bedriva svinskötsel med speciella suggpooler har haft betydelse för antalet företag med suggor och galtar.

 

Övriga svin

Antalet övriga svin (slaktsvin och smågrisar) minskade med nästan 55 500 djur mellan 2007 och 2008. Antalet slaktsvin minskade med 41 300 till 974 100 medan antalet smågrisar minskade med 14 200 till 465 300.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin var 487 år 2008, en minskning med 9 % sedan 2007 och en ökning med drygt 200 % sedan 1995, d.v.s. närmare en tredubbling.

 

Höns

Antalet värphöns uppgick till 5 546 100 i juni 2008, en ökning med drygt 200 000 sedan juni 2007. Antalet producenter ökade från 4 200 i juni 2007 till 4 600 i juni 2008. Sedan 1995 har dock antalet producenter minskat med drygt 52 %.

Antalet kycklingar av värpras har varierat kraftigt sedan 1995 och uppgick i juni 2008 till 1 648 600 djur, en minskning med 6 % sedan 2007 och en minskning med ca 9 % sedan 1995.

 

Tablå A. Antal husdjur

 

1995

2000

2005

2007

2008

Kor för mjölkproduktion

482 100

427 600

393 300

369 600

357 200

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

167 300

176 600

185 700

196 300

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

588 700

526 600

515 700

512 700

Kalvar under 1 år

542 300

500 200

508 500

488 600

492 200

Tackor och baggar

195 400

198 300

222 000

241 700

251 500

Lamm

266 400

233 700

249 300

267 200

273 300

Suggor och galtar

245 000

206 100

188 100

181 400

169 800

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 145 900

1 085 300

1 015 400

974 100

Smågrisar under 20 kg

768 300

566 000

537 800

479 500

465 300

Höns (exkl. kycklingar)

6 100 300

5 669 700

5 065 300

5 327 500

5 546 100

Kycklingar av värpras

1 811 500

1 654 000

1 696 800

1 752 900

1 648 600


 

Tablå B. Antal företag med husdjur

 

1995

2000

2005

2007

2008

Kor för mjölkproduktion

17 700

12 700

8 500

7 100

6 500

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

13 900

12 800

12 500

12 300

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

30 500

21 300

22 500

21 500

Kalvar under 1 år

36 500

27 700

22 900

20 800

19 900

Tackor och baggar

10 000

8 000

7 600

8 000

8 200

Lamm

9 400

7 300

6 700

6 900

7 000

Suggor och galtar

8 000

3 300

1 800

1 400

1 400

Slaktsvin över 20 kg

8 300

3 900

2 300

1 900

2 000

Smågrisar under 20 kg

6 800

2 800

1 600

1 300

1 200

Höns (exkl kycklingar)

9 500

5 700

4 900

4 200

4 600

Kycklingar av värpras

1 400

700

600

500

900


 

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

1995

2000

2005

2007

2008

Kor för mjölkproduktion

27,2

33,7

46,0

52,1

55,2

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

12,0

13,8

14,9

15,9

Nötkreatur totalt

42,3

52,5

61,3

65,3

68,2

Tackor och baggar

19,5

24,8

29,2

30,3

30,8

Suggor och galtar

30,8

62,5

105,6

129,6

121,3

Slaktsvin

157,0

293,8

471,0

534,4

487,3

Höns (exkl kycklingar)

640,0

994,7

1 030,0

1 255,0

1 194,5

Kycklingar av värpras

1 300,0

2 362,9

2 680,0

3 534,0

1 930,5