Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

                                                             JO 20 SM 0901

Husdjur i juni 2009
Livestock in June 2009

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

 

I korta drag

Antalet grisar fortsätter att minska

Antalet grisar har minskat sedan 2008. Slaktsvin har minskat med 31 600 djur sedan föregående år. Det motsvarar en minskning på ca 3 %. Detta är en fortsättning på den neråtgående trend som visats under lång tid. Suggor och galtar har minskat med knappt 9 500 djur eller 6 % sedan 2008.

Antalet kor för mjölkproduktion var ungefär detsamma som föregående år och var ca 356 800 djur i juni 2009. Sedan juni 2008 har antalet mjölkkor minskat med drygt 400 djur. Sedan 1995 har antalet mjölkkor minskat med nästan 125 300 djur eller 26 %.

Fåren ökar stadigt. Antalet tackor och baggar har ökat med nära 30 % sedan 1995. Under det senaste året har antalet får ökat med 15 700 djur, eller 3 %.

Antalet höns har sedan 1995 minskat med 14 %. Jämfört med föregående år, har antalet höns minskat med 5 %, medan antalet kycklingar av värpras ökat med 15 %.

Grisbönderna bli färre

Sedan 1995 har slaktsvinsuppfödarna minskat med 79 % eller 6 500 företag och smågrisuppfödarna med 85 % eller 5 800 företag. Sedan förra året har antalet slakts- och smågrisuppfödare minskat med 200 företag var.

Antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och var 6 000 i juni 2009, en miskning med ca 500 företag sedan juni 2008. Även antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskade, från 12 300 till ca 11 900 år 2009, en minskning med knappt 400 företag jämfört med 2008.

Fårföretagen har inte visat någon förändring under det senaste året. Sedan 1995 har dock antalet företag med får minskat med omkring 20 %.

Hönsföretagen har visat en minskning jämfört med det föregående året. Värpkycklingsföretagen har minskat med 33 % och hönsföretagen med 28 % sedan 2008. Sedan 1995 har hönsföretagarna minskat med med ca 36 % eller 7 000 företag.