Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2009

JO 20 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Utvecklingen 1995 - 2009

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion var ungefär detsamma som föregående år och var ca 356 800 djur i juni 2009. Sedan juni 2008 har antalet mjölkkor minskat med drygt 400 djur. Antalet mjölkkor har sedan 1995 minskat med nästan 125 300 djur eller 26 %.

Antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och var 6 000 i juni 2009. Minskningen i antalet mjölkkoföretag har varit 11 700 eller 66 % sedan 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken för företag med mjölkkor ökade från 55 till drygt 59 mjölkkor mellan åren 2008 och 2009.

 

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade med ca 4 800 kor mellan juni 2008 och 2009 och uppgick till 191 500 i juni 2009. År 1995 var antalet kor för uppfödning av kalvar 157 100, ca 34 400 djur färre jämfört med juni 2009.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat och var 11 900 år 2008. Detta är en minskning med knappt 400 företag jämfört med 2008 och med ca 5 200 företag, eller 30 % jämfört med 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 9,2 till 16,1 djur per företag.

 

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade med 10 800 mellan åren 2008 och 2009. Likaså minskade antalet företag med dessa djurslag med runt 1 200 mellan 2008 och 2009. Sedan 1995 är detta en nedgång med 18 900 företag, eller ca 48 %.

 

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2009 till 488 100, en minskning med 4 100 djur, eller ca 1 %, sedan samma månad 2008. Sedan 1995 har antalet kalvar minskat med 54 200 djur.

 

Får

Det totala antalet får var i juni 2009 ca 540 500, alltså ca 3 % högre än i juni 2008. Antalet fårföretag har inte ändrats sedan juni 2008 och ligger på ca 8 200 företag.

 

Suggor och galtar

En minskning i antalet suggor och galtar med 9 500, eller 5,5 %, noterades mellan juni 2008 och 2009. Antalet uppgick i juni 2009 till 160 300. Sedan 1995 har det totala antalet suggor och galtar minskat med 84 700, motsvarande 35 %.

Antalet företag med suggor och galtar minskade från 8 000 företag år 1995 till 2 000 företag år 2009, eller 75 %. Däremot har antalet företag med suggor och galtar ökat med 600 företag jämfört med 2008. Samtidigt som antalet företag ökat, har den genomsnittliga besättningsstorleken minskat från 121 djur per företag juni 2008 till 80 djur per företag juni 2009. Jämfört med 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken mer än fördubblats. Det relativt nya sättet att bedriva svinskötsel med speciella suggpooler har haft betydelse för antalet företag med suggor och galtar.

 

Övriga svin

Antalet övriga svin (slaktsvin och smågrisar) minskade med nästan 70 900 djur mellan 2008 och 2009. Antalet slaktsvin minskade med 31 600 till 942 500 medan antalet smågrisar minskade med 39 300 till 426 000.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin var 531 år 2009, en ökning med 9 % sedan 2008 och en ökning med drygt 300 % sedan 1995, d.v.s. en tredubbling.

 

Höns

Antalet värphöns uppgick till 5 260 600 i juni 2009, en minskning med drygt 285 500 sedan juni 2008. Antalet producenter minskade från 4 600 i juni 2008 till 3 300 i juni 2009. Sedan 1995 har antalet producenter minskat med drygt 65 %.

Medan antalet höns minskat, har antalet kycklingar av värpras ökat med 15 % sedan juni 2008. Antalet kycklingar av värpras har varierat kraftigt sedan 1995. mellan 1995 och 2005 minskade antalet värpraskycklingar med drygt 114 700, för att öka igen efter 2005. I juni 2009 uppgick antalet kycklingar av värpras till 1 898 000, en ökning med 86 500 jämfört med 1995.

 

Tablå A. Antal husdjur

 

1995

2000

2005

2008

2009

Kor för mjölkproduktion

482 100

427 600

393 300

357 200

356 800 

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

167 300

176 600

196 300

191 500

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

588 700

526 600

512 700

501 900

Kalvar under 1 år

542 300

500 200

508 500

492 200

488 100

Nötkreatur totalt

1 777 000

1 683 800

1 605 000

1 558 400

1 538 300

Tackor och baggar

195 400

198 300

222 000

251 500

253 900

Lamm

266 400

233 700

249 300

273 300

286 600

Får totalt

461 800

432 000

471 300

524 800

540 500

Suggor och galtar

245 000

206 100

188 100

169 800

160 300

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 145 900

1 085 300

974 100

942 500

Smågrisar under 20 kg

768 300

566 000

537 800

465 300

426 000

Svin totalt

2 313 100

1 918 000

1 811 200

1 609 200

1 528 800

Höns (exkl. kycklingar)

6 100 300

5 669 700

5 065 300

5 546 100

5 260 600

Kycklingar av värpras

 

1 811 500

1 654 000

1 696 800

1 648 600

1 898 000


 

 

 

 

 

 

 

 

Tablå B. Antal företag med husdjur

 

1995

2000

2005

2008

2009

Kor för mjölkproduktion

17 700

12 700

8 500

6 500

6 000

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

13 900

12 800

12 300

11 900

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

30 500

21 300

21 500

20 300

Kalvar under 1 år

36 500

27 700

22 900

19 900

19 000

Nötkreatur totalt

42 000

32 100

26 000

22 800

21 700

Tackor och baggar

10 000

8 000

7 600

8 200

8 200

Lamm

9 400

7 300

6 700

7 000

7 000

Får totalt

10 037

8 100

7 600

8 200

8 200

Suggor och galtar

8 000

3 300

1 800

1 400

2 000

Slaktsvin över 20 kg

8 300

3 900

2 300

2 000

1 800

Smågrisar under 20 kg

6 800

2 800

1 600

1 200

1 000

Svin totalt

10 753

4 800

2 800

2 400

2 027

Höns (exkl kycklingar)

9 500

5 700

4 900

4 600

3 300

Kycklingar av värpras

1 400

700

600

900

600


 

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

1995

2000

2005

2008

2009

Kor för mjölkproduktion

27,2

33,7

46,0

55,2

59,3

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

12,0

13,8

15,9

16,1

Nötkreatur totalt

42,3

52,5

61,3

68,2

70,8

Tackor och baggar

19,5

24,8

29,2

30,8

31,1

Suggor och galtar

30,8

62,5

105,6

121,3

79,8

Slaktsvin

157,0

293,8

471,0

487,3

531,6

Höns (exkl kycklingar)

640,0

994,7

1 030,0

1 194,5

1 591,2

Kycklingar av värpras

1 300,0

2 362,9

2 680,0

1 930,5

3 312,4