Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Ny definition i Lantbruksregistret
Uppgifter per kommun och stödområde
Utvecklingen per djurslag 1995-2010
Andelar djur och besättningar fördelat på besättningsstorlekar 2010

Ny definition i Lantbruksregistret

Statistiken i detta Statistiska meddelande baseras på alla jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret (LBR) 2010. Från 2010 års LBR har vissa nedre gränser för att ingå i registret ändrats. En ny gräns som införts fr.o.m. 2010 är minst 5,0 ha jordbruksmark (åker + bete). Även nedre gränser för antal djur har ändrats. Läs mer om de nya definitionerna i avsnittet "Fakta om statistiken". Generellt betyder de nya avgränsningarna att antalet företag i Lantbruksregistret blir fler än med de gamla avgränsningarna.

För de djurslag som redovisas i detta Statistiska meddelande är skillnaden mellan ny och gammal avgränsning störst för får och häst.

Uppgifter per kommun och stödområde

I detta SM redovisas inte uppgifter om antal husdjur per kommun och per stödområde. Däremot finns de att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken nås via Jordbruksverkets webbsida under rubriken E-tjänster www.jordbruksverket.se .

Utvecklingen per djurslag 1995-2010

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion uppgick till 348 100 i juni 2010. Det är en minskning med 28 % sedan 1995. Mängden mjölk invägd vid mejerier minskade med ca 13 % under samma period. Skillnaden i utveckling förklaras av en ökad avkastning per mjölkko.

Antalet företag inom mjölkproduktion har minskat kraftigt sedan 1995. År 1995 fanns det 17 700 företag med mjölkproduktion, år 2010 hade antalet sjunkit till 5 600. Det ger en minskning med hela 68 %. Samtidigt har den genomsnittliga mjölkkobesättningen stigit från 27 till 62 mjölkkor mellan 1995 och 2010. Bara mellan 2007 och 2010 har den genomsnittliga mjölkkobesättningen stigit med hela 10 djur.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar uppgick till 197 100 i juni 2010. Till skillnad från övriga nötslag uppvisar kor för uppfödning av kalvar en ökande trend. År 1995 fanns det 157 100 kor för uppfödning av kalvar, vilket innebär en ökning med 25 % under perioden. Sedan 2007 har antalet ökat med 6 %.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskar, dock inte i samma höga takt som antalet företag inom mjölkproduktion. Sedan 1995 har antalet företag minskat med 29 % och sedan 2007 är minskningen 2 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken uppgick till 16 djur år 2010.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar uppgick till 512 600 i juni 2010. Antalet har minskat med 1 % sedan 2007 och med 14 % sedan 1995.

Antalet företag som föder upp kvigor, tjurar och stutar minskar också. Sedan 2007 är minskningen 2 200 företag eller 10 % och sedan 1995 är minskningen drygt 48 %.

Kalvar

Antalet kalvar uppgick till 478 900 i juni 2010. Även kalvarna har en trendmässig minskning. Sedan år 1995 har antalet minskat med 12 % och sedan 2007 har antalet minskat med 2 %.

Antal företag med kalvar var 18 500 i juni 2010. Även här syns en stark nedåtgående trend sedan 1995; minskningen är 49 %. Trenden håller i sig även senare år och sedan 2007 har antalet minskat med 2 300 stycken eller 11 %.

Får

Antalet tackor och baggar uppgick till 273 100 i juni 2010. Antalet lamm uppgick till 291 800. Sedan 1995 har antalet tackor och baggar ökat med 40 % och antalet lamm har ökat med 10 %. Sedan 2007 är ökningen 13 respektive 9 %.

Antalet företag med tackor och baggar har minskat med 14 % sedan 1995 men ökat med 8 % sedan 2007. För lamm är motsvarande siffror -22 % respektive +7 %. År 2010 fanns det totalt 8 700 jordbruksföretag med får vilket är 700 fler än 2007. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 32 tackor och baggar år 2010. Det är 2 fler än 2007 och 12 fler än genomsnittet för 1995.

Suggor och galtar

Antalet suggor och galtar uppgick till 156 000 i juni 2010. Suggor och galtar visar en kraftigt nedåtgående trend sedan 1995. I juni 2010 hade de minskat med 36 % sedan år 1995 och 14 % sedan 2007.

Antalet företag med suggor och galtar uppgick i juni 2010 till 1 000 stycken. År 1995 fanns det 8 000 företag med suggor och galtar vilket betyder att 7 av 8 företag försvunnit på 15 år. Besättningsstorleken var i genomsnitt 156 djur i juni 2010. Det är ungefär 5 gånger fler än i genomsnittsbesättningen år 1995.

Övriga svin

Även slaktsvin och smågrisar har minskat stadigt sedan 1995. Antalet slaktsvin var 936 900 i juni 2010 och antalet smågrisar uppgick till 427 000. Jämfört med 1995 innebär det att slaktsvinen minskat med 28 % och smågrisarna har minskat med hela 44 % i antal.

Antalet företag med slaktsvin var 1 400 i juni 2010. Antalet företag med smågrisar var 900. Även här kan en kraftig minskning ses över tiden. Antalet företag med slaktsvin har t.ex. minskat med 83 % sedan 1995 och 26 % sedan 2007. Den genomsnittliga besättningsstorleken ökar stadigt också för slaktsvinen. I juni 2010 bestod en medelbesättning av 664 slaktsvin, att jämföra med 157 stycken år 1995.

Höns

Antalet höns varierar över åren. I juni 2010 har det uppskattats finnas 6 061 000 höns på jordbruksföretag. Det är ganska exakt lika många som fanns år 1995. Antalet varierar åren däremellan, förmodligen till viss del beroende på svårigheter i uppskattningarna. Även antalet kycklingar av värpras är något osäkert. I juni 2010 har de hursomhelst uppskattats uppgå till 1 647 000 stycken.

Antal företag med höns och antal företag med kycklingar av värpras har emellertid liksom andra företag med djurhållning en tydligt nedåtgående trend. I juni 2010 fanns det 3 700 företag med höns och 500 företag med kycklingar av värpras. År 1995 var motsvarande siffror 9 500 respektive 1 400. Den genomsnittliga besättningsstorleken har också ökat över tiden.

Kalkoner

Kalkoner, som endast räknats åren 2005, 2007 och 2010, har uppgått till mellan 100 000 och 130 000 de tre åren. Även här finns vissa svårigheter i skattningarna. Antalet företag med kalkoner har varit 300, 100 respektive 100 de tre åren.

Hästar

Det totala antalet hästar som befann sig på jordbruksföretag i juni 2010 uppgick till 117 000. Av dessa var 68 000 egna och 49 000 installade. Det är en ökning med ca 22 000 jämfört med år 2003.

 

Tablå A Antal husdjur.

 

1995

1999

2003

2005

2007

2010*

Kor för mjölkproduktion

482 100

448 500

402 500

393 300

369 600

348 100

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

164 800

164 700

176 600

185 700

197 100

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

600 100

527 200

526 600

515 700

512 600

Kalvar under 1 år

542 300

499 500

512 200

508 500

489 000

478 900

Tackor och baggar

195 400

193 600

210 500

222 000

241 700

273 100

Lamm

266 400

243 600

237 800

249 300

267 200

291 800

Getter, avelshonor

.

.

3 400

.

.

.

Getter, övriga inkl. killingar

.

.

2 100

.

.

.

Suggor och galtar

245 000

224 400

208 500

188 100

181 400

156 000

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 239 500

1 127 400

1 085 300

1 015 400

936 900

Smågrisar under 20 kg

768 300

651 400

567 300

537 800

479 500

427 000

Höns (exkl. kycklingar)

6 100 300

5 647 500

4 497 700

5 065 300

5 327 500

6 061 500

Kycklingar av värpras

1 811 500

2 202 300

1 508 600

1 696 800

1 752 900

1 646 700

Kalkoner

121 500

100 700

129 600


* Enligt ny LBR-definition

 

Tablå B Antal företag med husdjur.

 

1995

1999

2003

2005

2007

2010*

Kor för mjölkproduktion

17 700

14 000

9 700

8 500

7 100

5 600

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

14 300

12 700

12 800

12 500

12 200

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

32 200

26 500

21 300

22 500

20 300

Kalvar under 1 år

36 500

29 200

24 900

22 900

20 800

18 500

Tackor och baggar

10 000

8 200

7 600

7 600

8 000

8 600

Lamm

9 400

7 600

6 700

6 700

6 900

7 400

Getter, avelshonor

.

.

300

.

.

.

Getter, övriga inkl. killingar

.

.

400

.

.

.

Suggor och galtar

8 000

4 100

2 500

1 800

1 400

1 000

Slaktsvin över 20 kg

8 300

4 900

3 000

2 300

1 900

1 400

Smågrisar under 20 kg

6 800

3 700

2 200

1 600

1 300

900

Höns (exkl. kycklingar)

9 500

6 400

5 400

4 900

4 200

3 700

Kycklingar av värpras

1 400

800

700

600

500

500

Kalkoner

.

300

100

100


* Enligt ny LBR-definition

 

Tablå C Genomsnittlig besättningsstorlek.

 

1995

1999

2003

2005

2007

2010*

Kor för mjölkproduktion

27,2

32,1

41,4

46,0

52,1

61,9

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

11,6

13,0

13,8

14,9

16,2

Nötkreatur totalt

42,3

50,4

57,6

61,3

65,3

71,2

Tackor och baggar

19,6

23,6

27,7

29,2

30,3

31,7

Suggor och galtar

30,8

54,5

83,4

105,6

125,7

156,0

Slaktsvin

157

252

377

471

524

664

Höns (exkl. kycklingar)

640

880

830

1 030

1 255

1 637

Kycklingar av värpras

1 300

2 700

2 250

2 680

3 534

3 381


* Enligt ny LBR-definition

Andelar djur och besättningar fördelat på besättningsstorlekar 2010

Av figur A framgår att 35 % av mjölkkoföretagen i juni 2010 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att mer än en femtedel av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. På 15 % av företagen vilka hade mer än 100 mjölkkor återfanns drygt 40 % av mjölkkorna.

Figur A Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2010.

Ungefär 67 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns ca 23 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (58 %) återfanns på de ca 15 % av företagen som hade besättningar på över 50 djur.

Figur B Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2010.

Koncentrationen av suggor är stor. Mer än 70 % av antalet suggor fanns på företag med besättningar större än 200 suggor, vilka utgjorde 20 % av totala antalet företag med suggor. Ungefär 50 % av företagen med suggor hade dock färre än 50 suggor. Endast ca 4 % av suggorna fanns på dessa företag.

Figur C Andel suggor och företag med suggor efter besättningsstorlek 2010.

Fördelningen av antalet slaktsvin efter besättningsstorlek liknar fördelningen för suggor. Nästan 80 % av slaktsvinen återfanns på de ca 30 % av företagen som hade besättningar med fler än 750 slaktsvin.

Figur D Andel slaktsvin och företag med slaktsvin efter besättningsstorlek 2010.

Hela 96 % av alla höns återfanns på ca 4 % av företagen och i besättningar med fler än 5 000 höns. Drygt 60 % av företagen med höns hade färre än 50 höns. Endast ca 1 % av antalet djur återfanns på dessa företag.

Figur E Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2010.