Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Undersökningarnas omfattning varierar. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruks­registret, LBR.

Fram t.o.m. 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in via pappersenkäter av SCB. Fr.o.m. år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med det har även administrativa register börjat användas för att hämta in vissa uppgifter. Jordbrukarna behöver på så sätt inte lämna samma uppgifter mer än en gång.

Fr.o.m. år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämmer överens med de svenska. Fr.o.m. 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR samt EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för riket som överensstämmer med den gamla, svenska definitionen av LBR.

Den största skillnaden mellan den gamla svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. Medan man i de gamla, svenska avgräns­ningarna hade en gräns på minst 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark. I LBR 2010 används därför en avgränsning på minst 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark. För en jämförelse mellan de olika avgränsningarna, se tabellen nedan.

Med de gamla, svenska avgränsningarna innehåller LBR 67 879 företag 2010. Med den nya avgränsningen innehåller LBR 70 820 företag. Således gör den nya avgränsningen att LBR ökar med ca 3 000 företag. Dessa företag återfinns i stort sett bara i storleksklassen företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre.

Jämförelse av avgränsningar i LBR 2010

Gamla, svenska LBR

EU:s avgränsningar

LBR:s nya avgränsningar

67 879 företag

63 440 företag

70 820 företag

2,0 ha åkermark

5,0 ha jordbruksmark

2,0 ha åkermark

0,25 ha frilandsareal av trädgårdsväxter

1,0 ha permanenta utomhusgrödor (fruktträd, plantskolor osv.)

5,0 ha jordbruksmark

200 kvm växthusyta

0,5 ha andra utomhusodlingar (grönsaker, jordgubbar osv.)

0,25 ha frilandsareal av trädgårdsväxter

50 mjölkkor

0,1 ha växthusgrödor

200 kvm växthusyta

250 nötkreatur

0,1 ha blommor och andra dekorativa grödor

10 nötkreatur

250 svin

10 nötkreatur

50 svin

50 suggor

50 svin

10 suggor

50 tackor

10 suggor

20 får

1000 fjäderfä

20 får

1000 fjäderfä

 

1000 fjäderfä

 

 

Detta omfattar statistiken

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från Lantbruksregistret (LBR) 2010. Lantbruksregistret uppdateras årligen genom statistiska undersökningar och uppgifter från administrativa register vid Jordbruksverket. För närvarande görs mer omfattande uppdatering av LBR vart tredje år, då samtliga jordbruksföretag undersöks genom en postenkät. Dessa undersökningar är även reglerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008[1]. LBR 2010 baseras således dels på en postenkätundersökning[2] till samtliga jordbruksföretag i juni 2010, dels på uppgifter från administrativa register.

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2010 uppfyllde något av följande kriterier:

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark

-          brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

-          innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2010 till och med den 10 juni 2010 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller 1 000 fjäderfä.

 

Med företagare avses den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är:

-         antal husdjur av olika slag,

-         antal jordbruksföretag med husdjur av olika slag.

Statistikuppgifter ges i detta Statistiska meddelande för riket totalt samt uppdelat på län, produktionsområden samt storleksgrupp åker och jordbruksmark för följande djurslag:

-         Nötkreatur: kor för mjölkproduktion, kor för uppfödning av kalvar, kvigor, tjurar och stutar samt kalvar

-         Svin: galtar, suggor, slaktsvin, smågrisar

-         Får: baggar och tackor samt lamm

-         Fjäderfä: höns (20 veckor eller äldre), kycklingar av värpras (avsedda för äggproduktion), slaktkycklingar samt kalkoner

-         Hästar: egna och installade

 

Regionala uppgifter för antal husdjur per stödområde och kommun motsvarande de ovan nämnda redovisas i Jordbruksverkets statistikdatabas som återfinns på webbplatsen www.jordbruksverket.se/statistik.

Så görs statistiken

Denna statistik baseras på uppgifter från LBR 2010 som i sin tur baseras på dels en postenkätundersökning i juni 2010 till samtliga jordbruksföretag i landet, dels administrativa register vid Jordbruksverket. De administrativa register som används är främst Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (ARARAT) samt Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB) som innehåller aktuella uppgifter för samtliga nötkreatur i landet.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2010 års undersökning består av LBR 2009 kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

Svarsbortfallet i postenkätundersökningen var ungefär 4 %. Resultaten har dock korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, gransknings/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort. För nötkreatur finns inget svarsbortfall, eftersom statistiken baseras på ett register över samtliga nötkreatur i landet.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. De nya avgränsningarna av LBR fr.o.m. 2010 som slår lite olika för olika djurslag bör dock tas i beaktande. Störst är skillnaden mellan ny och gammal avgränsning för får och lamm. Dessutom finns för åren 2003-2010 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se stycket nedan). Vid jämförelser med de undersökningar avseende nötkreatur som genomförs i december varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Modellantagande görs att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i juni 2010 är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Bra att veta

Annan statistik

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se/statistik under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. De som kostnadsfritt önskar erhålla statistiska meddelanden med jordbruksstatistik i pdf-format per e-post, kan anmäla detta till statistik@jordbruksverket.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.

 [1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88.

[2] Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket (SJVFS 2010:16)