Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Ny definition av Lantbruksregistret

Statistiken i detta Statistiska meddelande baseras på alla jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret (LBR) 2011. Från 2010 års LBR har vissa nedre gränser för att ingå i registret ändrats. En ny gräns som införts fr.o.m. 2010 är minst 5,0 ha jordbruksmark (åker + bete). Även nedre gränser för antal djur har ändrats. Läs mer om de nya definitionerna i avsnittet "Fakta om statistiken". Generellt betyder de nya avgränsningarna att antalet företag i Lantbruksregistret blir fler än med de gamla avgränsningarna.

För de djurslag som redovisas i detta Statistiska meddelande är skillnaden mellan ny och gammal avgränsning störst för får och häst.

 

Utvecklingen 1995 - 2011

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion minskar stadigt och var ca 346 500 djur i juni 2011. Sedan juni 2010 har antalet mjölkkor minskat med 1 600 djur. Antalet mjölkkor har sedan 1995 minskat med nästan 135 600 djur eller 28 %.

Antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och var 5 300 i juni 2011. Minskningen i antalet mjölkkoföretag har varit 12 400 eller 70 % sedan 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken för företag med mjölkkor ökade från 61,9 till 65,4 mjölkkor mellan åren 2010 och 2011.

 

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade med ca 1 400 kor mellan juni 2010 och 2011 och uppgick till 195 700 i juni 2011. År 1995 var antalet kor för uppfödning av kalvar 157 100, ca 38 600 djur färre jämfört med juni 2011.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat och var 11 800 år 2011. Detta är en minskning med knappt 400 företag jämfört med 2010 och med ca 5 300 företag, eller 31 % jämfört med 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 9,2 till 16,6 djur per företag.

 

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade med 17 700 mellan åren 2010 och 2011. Likaså minskade antalet företag med dessa djurslag med runt 1 200 mellan 2010 och 2011. Sedan 1995 är detta en nedgång med 20 100 företag, eller ca 51 %.

 

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2011 till 474 800, en minskning med 4 100 djur, eller ca 1 %, sedan samma månad 2010. Sedan 1995 har antalet kalvar minskat med 67 500 djur.

 

Får

Det totala antalet får var i juni 2011 ca 622 700, alltså ca 10 % högre än i juni 2010. Antalet fårföretag har också öket sedan juni 2010 och ligger på ca 9 400 företag.

Suggor och galtar

En minskning i antalet suggor och galtar med 3 200, eller 2 %, noterades mellan juni 2010 och 2011. Antalet uppgick i juni 2011 till 152 800. Sedan 1995 har det totala antalet suggor och galtar minskat med 92 200, motsvarande 38 %.

Antalet företag med suggor och galtar minskade från 8 000 företag år 1995till 900 företag år 2011, eller 89 %. Samtidigt som antalet företag minskade, har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat från 156 djur per företag juni 2010 till 163 djur per företag juni 2011. Jämfört med 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat avsevärt. Det relativt nya sättet att bedriva svinskötsel med speciella suggpooler har haft betydelse för antalet företag med suggor och galtar.

 

Övriga svin

Antalet övriga svin (slaktsvin och smågrisar) minskade med nästan 34 100 djur mellan 2010 och 2011. Antalet slaktsvin minskade med 36 000 till 900 900 medan antalet smågrisar ökade med 1 900 till 428 900.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin var 694 år 2011, en ökning med nästan 5 % sedan 2010 och en ökning med drygt 300 % sedan 1995, d.v.s. en tredubbling.

 

Höns

Antalet värphöns uppgick till 6 376 000 i juni 2011, en ökning med 314 500 sedan juni 2010. Antalet producenter ökade från 3 700 i juni 2010 till 3 800 i juni 2011. Sedan 1995 har antalet producenter minskat med drygt 60 %.

Även antalet kycklingar av värpras har ökat sedan juni 2010 men variationen av antalet djur har varit kraftigt sedan 1995. Mellan 1995 och 2005 minskade antalet värpraskycklingar med drygt 114 700, för att öka igen efter 2005. I juni 2011 uppgick antalet kycklingar av värpras till 1 828 000, en ökning med 16 500 jämfört med 1995.

 

Tablå A. Antal husdjur

 

1995

2000

2005

2010*

2011*

Kor för mjölkproduktion

482 100

427 600

393 300

348 100

346 500

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

167 300

176 600

197 100

195 700

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

588 700

526 600

512 600

494 900

Kalvar under 1 år

542 300

500 200

508 500

478 900

474 800

Nötkreatur totalt

1 777 000

1 683 800

1 605 000

1 536 700

1 511 800

Tackor och baggar

195 400

198 300

222 000

273 100

296 700

Lamm

266 400

233 700

249 300

291 800

326 000

Får totalt

461 800

432 000

471 300

564 900

622 700

Suggor och galtar

245 000

206 100

188 100

156 000

152 800

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 145 900

1 085 300

936 900

900 900

Smågrisar under 20 kg

768 300

566 000

537 800

427 000

428 900

Svin totalt

2 313 100

1 918 000

1 811 200

1 520 000

1 482 600

Höns (exkl. kycklingar)

6 100 300

5 669 700

5 065 300

6 061 500

6 376 000

Kycklingar av värpras

 

1 811 500

1 654 000

1 696 800

1 647 000

1 828 000


* Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.

 

 

Tablå B. Antal företag med husdjur

 

1995

2000

2005

2010*

2011*

Kor för mjölkproduktion

17 700

12 700

8 500

5 600

5 300

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

13 900

12 800

12 200

11 800

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

30 500

21 300

20 300

19 100

Kalvar under 1 år

36 500

27 700

22 900

18 500

17 700

Nötkreatur totalt

42 000

32 100

26 200

21 600

20 500

Tackor och baggar

10 000

8 000

7 600

8 600

9 400

Lamm

9 400

7 300

6 700

7 400

8 000

Får totalt

10 000

8 100

7 600

8 700

9 400

Suggor och galtar

8 000

3 300

1 800

1 000

900

Slaktsvin över 20 kg

8 300

3 900

2 300

1 400

1 300

Smågrisar under 20 kg

6 800

2 800

1 600

900

900

Svin totalt

10 800

4 800

2 800

1 700

1 500

Höns (exkl kycklingar)

9 500

5 700

4 900

3 700

3 800

Kycklingar av värpras

1 400

700

600

500

700


* Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.

 

 

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

1995

2000

2005

2010*

2011*

Kor för mjölkproduktion

27,2

33,7

46,0

61,9

65,4

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

12,0

13,8

16,2

16,6

Nötkreatur totalt

42,3

52,5

61,3

71,2

73,7

Tackor och baggar

19,5

24,8

29,2

31,7

31,6

Suggor och galtar

30,8

62,5

105,6

156,0

163,1

Slaktsvin

157,0

293,8

471,0

664,0

694,3

Höns (exkl kycklingar)

640,0

994,7

1 030,0

1 638,0

1 666,0

Kycklingar av värpras

1 300,0

2 362,9

2 680,0

3 381,0

2 494,8


* Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.