Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Utvecklingen 1995 – 2012

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion har efter många år av stadigt minskande ökat något mellan juni 2011 och juni 2012 och var ca 348 000 djur i juni 2012. Sedan juni 2011 har antalet mjölkkor ökat med 1 500 djur. Antalet mjölkkor har sedan 1995 minskat med nästan 134 100 djur eller 28 %.

Antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och var lite under 5 000 i juni 2012. Minskningen i antalet mjölkkoföretag har varit 12 700 eller 72 % sedan 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken för företag med mjölkkor ökade från 65,4 till 70,0 mjölkkor mellan åren 2011 och 2012. I karta 1 kan man se att besättningsstorleken är högst i Kalmar och Hallands län medan den är som lägst i de nordligare länen.

 

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade med ca 3 200 kor mellan juni 2011 och juni 2012 och uppgick till 192 500 i juni 2012. År 1995 var antalet kor för uppfödning av kalvar 157 100, ca 35 400 djur färre jämfört med juni 2012.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat och var 11 400 år 2012. Detta är en minskning med drygt 400 företag jämfört med 2011 och med ca 5 700 företag, eller 33 % jämfört med 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 9,2 till 16,9 kor per företag.

 

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade med 16 300 mellan åren 2011 och 2012. Likaså minskade antalet företag med dessa djurslag med runt 900 mellan 2011 och 2012. Sedan 1995 är detta en nedgång med 21 000 företag, eller ca 54 %.

 

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2012 till 481 300, en ökning med 6 500 kalvar, eller ca 1,4 %, sedan samma månad 2011. Sedan 1995 har antalet kalvar minskat med 61 000 kalvar.

 

Får

Det totala antalet får var i juni 2012 ca 610 500, alltså ca 2 % lägre än i juni 2011. Antalet fårföretag har också minskat något sedan juni 2011 och ligger på ca 9 300 företag.

 

Suggor och galtar

En minskning i antalet suggor och galtar med 11 200, eller 7 %, noterades mellan juni 2011 och juni 2012. Antalet uppgick i juni 2012 till 141 600. Sedan 1995 har det totala antalet suggor och galtar minskat med 103 400, motsvarande 42 %.

Jämfört med 1995 så finns endast en tiondel av företag med suggor kvar.  Samtidigt som antalet företag minskade, har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat från 163 djur per företag juni 2011 till 186 djur per företag juni 2012. Jämfört med 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat avsevärt. Det relativt nya sättet att bedriva svinskötsel med speciella suggpooler har haft betydelse för antalet företag med suggor och galtar.

 

Övriga svin

Antalet övriga svin (slaktsvin och smågrisar) minskade med 108 000 djur mellan 2011 och 2012. Antalet slaktsvin minskade med 49 500 till 851 400 medan antalet smågrisar minskade med 58 500 till 370 400.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin var 765 år 2012, en ökning med drygt 10 % sedan 2011 och en ökning med nästan 400 % sedan 1995.

Karta 2 visar att besättningsstorleken är som högst i Södermanlands, Örebro och Värmlands län medan den är lägst i Nedre Norrland.

 

Höns

Antalet värphöns uppgick till 6 735 000 i juni 2012, en ökning med 359 300 sedan juni 2011. Antalet producenter ökade från 3 800 i juni 2011 till 3 900 i juni 2012. Sedan 1995 har antalet producenter minskat med knappt 60 %.

Antalet kycklingar av värpras har minskat sedan juni 2011 men variationen av antalet djur har varit kraftig sedan 1995. Mellan 1995 och 2005 minskade antalet värpraskycklingar med drygt 114 700, för att öka igen efter 2005. I juni 2012 uppgick antalet kycklingar av värpras till 1 551 000, en minskning med 260 500 jämfört med 1995.

 

Tablå A. Antal husdjur

 

1995

2000

2005

2010*

2011*

2012*

Kor för mjölkproduktion

482 100

427 600

393 300

348 100

346 500

348 000

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

167 300

176 600

197 100

195 700

192 500

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

588 700

526 600

512 600

494 900

478 600

Kalvar under 1 år

542 300

500 200

508 500

478 900

474 800

481 300

Nötkreatur totalt

1 777 000

1 683 800

1 605 000

1 536 700

1 511 800

1 500 300

Tackor och baggar

195 400

198 300

222 000

273 100

296 700

296 700

Lamm

266 400

233 700

249 300

291 800

326 000

313 900

Får totalt

461 800

432 000

471 300

564 900

622 700

610 500

Suggor och galtar

245 000

206 100

188 100

156 000

152 800

141 600

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 145 900

1 085 300

936 900

900 900

851 400

Smågrisar under 20 kg

768 300

566 000

537 800

427 000

428 900

370 400

Svin totalt

2 313 100

1 918 000

1 811 200

1 519 900

1 482 600

1 363 400

Höns (exkl. kycklingar)

6 100 300

5 669 700

5 065 300

6 061 500

6 376 000

6 735 300

Kycklingar av värpras

 

1 811 500

1 654 000

1 696 800

1 646 700

1 828 000

1 551 000


* Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.

 

 

 

 

Tablå B. Antal företag med husdjur

 

1995

2000

2005

2010*

2011*

2012*

Kor för mjölkproduktion

17 700

12 700

8 500

5 600

5 300

5 000

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

13 900

12 800

12 200

11 800

11 400

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

30 500

21 300

20 300

19 100

18 200

Kalvar under 1 år

36 500

27 700

22 900

18 500

17 700

17 000

Nötkreatur totalt

42 000

32 100

26 200

21 600

20 500

19 600

Tackor och baggar

10 000

8 000

7 600

8 600

9 400

9 300

Lamm

9 400

7 300

6 700

7 400

8 000

7 900

Får totalt

10 000

8 100

7 600

8 700

9 400

9 300

Suggor och galtar

8 000

3 300

1 800

1 000

900

800

Slaktsvin över 20 kg

8 300

3 900

2 300

1 400

1 300

1 100

Smågrisar under 20 kg

6 800

2 800

1 600

900

900

700

Svin totalt

10 800

4 800

2 800

1 700

1 500

1 300

Höns (exkl kycklingar)

9 500

5 700

4 900

3 700

3 800

3 900

Kycklingar av värpras

1 400

700

600

500

700

700


* Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.

 

 

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

1995

2000

2005

2010*

2011*

2012*

Kor för mjölkproduktion

27,2

33,7

46,0

61,9

65,4

70,0

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

12,0

13,8

16,2

16,6

16,9

Nötkreatur totalt

42,3

52,5

61,3

71,2

73,7

76,7

Tackor och baggar

19,5

24,8

29,2

31,7

31,6

32,1

Suggor och galtar

30,8

62,5

105,6

156,0

163,1

186,0

Slaktsvin

157,0

293,8

471,0

664,0

694,3

765,0

Höns (exkl kycklingar)

640,0

994,7

1 030,0

1 638,0

1 666,0

1 737,8

Kycklingar av värpras

1 300,0

2 362,9

2 680,0

3 381,0

2 494,8

2 305,3


* Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.

 

Karta 1. Genomsnittlig besättningsstorlek för mjölkkoföretag

 

Karta 2. Genomsnittlig besättningsstorlek för svinföretag