Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 1401

Husdjur i juni 2013
Slutlig statistik
Livestock in June 2013 Final Statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet svin ökade 2013

I juni 2013 fanns det 1 398 900 svin vilket var 35 500 fler än vid motsvarande tid 2012. Det var första gången på 10 år som antalet svin ökade. Sedan 1995 har antalet svin minskat med 40 %. Antalet företag med svin fortsatte dock att minska mellan 2012 och 2013. Under 2000-talet har fyra av fem svinproducenter försvunnit.

I juni 2013 fanns det totalt 1 496 500 nötkreatur vilket är marginellt mindre än året innan. Antalet nötkreatur har minskat med 16 % sedan 1995.

Antalet får ökade mellan åren 2002 och 2011. Därefter skedde ett trendbrott och antalet får minskade något mellan 2011 och 2012. Denna minskning av antalet får fortsatte till 2013 då djurantalet minskade med 5,5 % sedan 2012.

Antal husdjur 1995­-2013