Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Uppgifter per kommun och stödområde

I detta SM redovisas inte uppgifter om antal husdjur per kommun och per stödområde. Däremot finns de att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken nås via Jordbruksverkets webbsida under rubriken E-tjänster www.jordbruksverket.se .  

Utvecklingen per djurslag 1999–2013

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion uppgick till 344 000 i juni 2013. Det är en minskning med 23 % sedan 1999. Mängden mjölk invägd vid mejerier minskade med ca 13 % under samma period. Skillnaden i utveckling förklaras av en ökad avkastning per mjölkko.

Antalet företag inom mjölkproduktion har minskat kraftigt sedan 1999. År 1999 fanns det 14 000 företag med mjölkproduktion, år 2013 hade antalet sjunkit till 4 700. Det ger en minskning med 66 %. Samtidigt har den genomsnittliga mjölkkobesättningen stigit från 32 till 73 mjölkkor mellan 1999 och 2013. Bara mellan 2010 och 2013 har den genomsnittliga mjölkkobesättningen stigit med nästan 12 djur.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar uppgick till 188 800 i juni 2013. Antalet kor för uppfödning av kalvar ökade under en period fram till 2010 men har sedan dess minskat en del. År 1999 fanns det 164 800 kor för uppfödning av kalvar, vilket innebär en ökning med 15 % under perioden. Sedan 2010 har antalet minskat med 4 %.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskar, dock inte i samma höga takt som antalet företag inom mjölkproduktion. Sedan 1999 har antalet företag minskat med 22 % och sedan 2010 är minskningen 9 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken uppgick till 17 djur år 2013.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar var 496 900 i juni 2013. Antalet har minskat med 3 % sedan 2010 och med 17 % sedan 1999.

Antalet företag som föder upp kvigor, tjurar och stutar minskar också. Sedan 2010 är minskningen 2 500 företag eller 12 % och sedan 1999 är minskningen drygt 45 %.

Kalvar

Antalet kalvar uppgick till 466 800 i juni 2013. Även kalvarna har en trendmässig minskning. Sedan år 1999 har antalet minskat med 6,5 % och sedan 2010 har antalet minskat med 2,5 %.

Antal företag med kalvar var 16 300 i juni 2013. Även här syns en stark nedåtgående trend sedan 1999; minskningen är 44 %. Trenden håller i sig även senare år och sedan 2010 har antalet minskat med 2 200 stycken eller 12 %.

Får

Antalet tackor och baggar uppgick till 285 500 i juni 2013. Antalet lamm uppgick till 291 200. Sedan 1999 har antalet tackor och baggar ökat med 48 % och antalet lamm har ökat med 20 %. De senaste åren har det skett ett trendbrott då den ökande trend som fanns slutade 2011 för att sedan minska både till 2012 och 2013.

Antalet företag med tackor och baggar har ökat med 7 % sedan 1999 och med 2 % sedan 2010. För lamm är motsvarande siffror –2,6 % respektive +-0 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 32,4 tackor och baggar år 2013. Det är 0,7 fler än 2010 och 9 fler än genomsnittet för 1999.

Suggor och galtar

Antalet suggor och galtar uppgick till 150 100 i juni 2013. Suggor och galtar har visat en kraftigt nedåtgående trend sedan 1999 men det senaste året har antalet ökat något. Sedan 1999 har antalet suggor och galtar minskat med 33 % men sedan 2012 har de ökat med 6 %.

Antalet företag med suggor och galtar uppgick i juni 2013 till 800 stycken. År 1999 fanns det 4 100 företag med suggor och galtar vilket betyder att 4 av 5 företag försvunnit. Besättningsstorleken var i genomsnitt 190 djur i juni 2013. Det är ungefär 3,5 gånger fler än i genomsnittsbesättningen år 1999.

Övriga svin

Även slaktsvin och smågrisar har minskat stadigt sedan 1999. Antalet slaktsvin var 847 000 i juni 2013 och antalet smågrisar uppgick till 402 000. Jämfört med 1999 innebär det att slaktsvinen minskat med 32 % och smågrisarna har minskat med hela 38 % i antal. Som för suggor och galtar har det dock för smågrisar varit en ökning av antalet djur mellan 2012 och 2013.

Antalet företag med slaktsvin var 1 100 i juni 2013. Antalet företag med smågrisar var 700. Även här kan en kraftig minskning ses över tiden. Antalet företag med slaktsvin har t.ex. minskat med 78 % sedan 1999 och 24 % sedan 2010. Den genomsnittliga besättningsstorleken ökar stadigt också för slaktsvinen. I juni 2013 bestod en medelbesättning av 795 slaktsvin, att jämföra med 252 stycken år 1999.

Höns

Antalet höns varierar över åren. I juni 2013 fanns det uppskattningsvis 6 873 700 höns på jordbruksföretag. Det är 22 % fler än vad som fanns år 1999. Antalet varierar åren däremellan, förmodligen till viss del beroende på svårigheter i uppskattningarna. Även antalet kycklingar av värpras är något osäkert. I juni 2013 har de uppskattats till 1 708 300 stycken.

Antal företag med höns och antal företag med kycklingar av värpras har ökat sedan 2010. Före 2010 fanns det dock en tydligt nedåtgående trend. I juni 2013 fanns det 4 100 företag med höns och 600 företag med kycklingar av värpras. År 1999 var motsvarande siffror 6 400 respektive 800. Den genomsnittliga besättningsstorleken för höns respektive för kycklingar av värpras har också ökat över tiden fram till 2010 varefter de inte förändrats eller gått ner.

Kalkoner

Kalkoner började räknas i strukturundersökningen 2005. Antalet kalkoner har varierat mellan 100 000 och 130 000 åren 2005-2010. År 2013 var antalet ca 80 000. Även här finns vissa svårigheter i skattningarna. Antalet företag var drygt 300 år 2005 men har därefter varierat mellan 100 och 130 st.

Hästar

Det totala antalet hästar som befann sig på jordbruksföretag i juni 2013 uppgick till 111 400. Av dessa var 62 100 egna och 49 300 installade. Det är en ökning med ca 16 600 hästar jämfört med år 2003 men en minskning med 5 600 hästar sedan 2010.

Tablå A. Antal husdjur

 

1999

2003

2007

20101)

20111)2)

20121)2)

20131

Kor för mjölkproduktion

448 500

402 500

369 600

348 100

346 500

348 000

344 000

Kor för uppfödning av kalvar

164 800

164 700

185 700

197 100

195 700

192 500

188 800

Kvigor, tjurar och stutar

600 100

527 200

515 700

512 600

494 900

486 600

496 900

Kalvar under 1 år

499 500

512 200

489 000

478 900

475 800

482 200

466 800

Tackor och baggar

193 600

210 500

241 700

273 100

296 700

296 700

285 500

Lamm

243 600

237 800

267 200

291 800

326 000

313 800

291 200

Getter, avelshonor

.

3 400

.

.

.

.

.

Getter, övriga inkl. killingar

.

2 100

.

.

.

.

.

Suggor och galtar

224 400

208 500

181 400

156 000

152 800

141 600

150 100

Slaktsvin över 20 kg

1 239 500

1 127 400

1 015 400

936 900

900 900

851 400

847 000

Smågrisar under 20 kg

651 400

567 300

479 500

427 000

428 900

370 400

401 700

Höns (exkl. kycklingar)

5 647 500

4 497 700

5 327 500

6 061 500

6 376 000

6 735 300

6 873 700

Kycklingar av värpras

2 202 300

1 508 600

1 752 900

1 646 700

1 828 000

1 551 000

1 708 300

Kalkoner

100 700

129 600

.

.

79 900


1)   Enligt ny LBR-definition
2) 2011 och 2012 års uppgifter bygger på urvalsundersökningar och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

 

Tablå B. Antal företag med husdjur

 

1999

2003

2007

20101)

20111)2)

20121)2)

20131)

Kor för mjölkproduktion

14 000

9 700

7 100

5 600

5 300

5 000

4 700

Kor för uppfödning av kalvar

14 300

12 700

12 500

12 200

11 800

11 400

11 100

Kvigor, tjurar och stutar

32 200

26 500

22 500

20 300

19 100

18 200

17 800

Kalvar under 1 år

29 200

24 900

20 800

18 500

17 700

17 000

16 300

Tackor och baggar

8 200

7 600

8 000

8 600

9 400

9 300

8 800

Lamm

7 600

6 700

6 900

7 400

8 000

7 900

7 400

Getter, avelshonor

.

300

.

.

.

.

.

Getter, övriga inkl. killingar

.

400

.

.

.

.

.

Suggor och galtar

4 100

2 500

1 400

1 000

1 000

800

800

Slaktsvin över 20 kg

4 900

3 000

1 900

1 400

1 300

1 100

1 100

Smågrisar under 20 kg

3 700

2 200

1 300

900

900

700

700

Höns (exkl. kycklingar)

6 400

5 400

4 200

3 700

3 800

3 900

4 100

Kycklingar av värpras

800

700

500

500

700

700

600

Kalkoner

.

100

100

.

.

100


1)   Enligt ny LBR-definition
2) 2011 och 2012 års uppgifter bygger på urvalsundersökningar och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

 

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

1999

2003

2007

20101)

20111)

20121)

20131)

Kor för mjölkproduktion

32,1

41,4

52,1

61,9

65,9

69,6

73,7

Kor för uppfödning av kalvar

11,6

13,0

14,9

16,2

16,6

16,9

17,0

Nötkreatur totalt

50,4

57,6

65,3

71,2

73,7

76,7

78,9

Tackor och baggar

23,6

27,7

30,3

31,7

31,6

31,9

32,4

Suggor och galtar

54,5

83,4

125,7

156,0

163,1

186,0

190,1

Slaktsvin

252

377

524

664

693

774

795

Höns (exkl. kycklingar)

880

830

1 255

1 637

1 678

1 650

1 657

Kycklingar av värpras

2 700

2 250

3 534

3 381

2 611

2 216

2 716


1) Enligt ny LBR-definition
2) 2011 och 2012 års uppgifter bygger på urvalsundersökningar och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

Andelar djur och besättningar fördelat på besättningsstorlekar 2013

Av figur A framgår att 31 % av mjölkkoföretagen i juni 2013 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att 15 % av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. På 21 % av företagen med mer än 100 mjölkkor återfanns drygt 50 % av mjölkkorna.

Figur B visar att utvecklingen varit mot fler större företag medan företagen med färre mjölkkor försvinner allt mer.

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2013

Figur B. Förändring av antalet företag med mjölkkor mellan 2003 och 2013 fördelat på besättningsstorlekar

 

 

Ungefär 66 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns ca 23 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (57 %) återfanns på de ca 16 % av företagen som hade besättningar på över 50 djur.

 

Figur C. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2013

Koncentrationen av suggor är stor. Mer än 80 % av antalet suggor fanns på företag med besättningar större än 200 suggor, vilka utgjorde 26 % av totala antalet företag med suggor. Knappt 50 % av företagen med suggor hade dock färre än 50 suggor. Endast ca 2 % av suggorna fanns på dessa företag.

Figur D. Andel suggor och företag med suggor efter besättningsstorlek 2013

Fördelningen av antalet slaktsvin efter besättningsstorlek liknar fördelningen för suggor. Drygt 80 % av slaktsvinen återfanns på de ca 38 % av företagen som hade besättningar med fler än 750 slaktsvin.

Figur F visar att antalet företag med slaktsvin minskat högst betydligt mellan 2003-2013. Framför allt är det företagen med färre antal djur som försvunnit medan antalet företag med många djur är relativt oförändrat.

 

Figur E. Andel slaktsvin och företag med slaktsvin efter besättningsstorlek 2013

Figur F. Förändring av antalet företag med slaktsvin mellan 2003 och 2013 fördelat på besättningsstorlekar

 

Hela 97 % av alla höns återfanns på ca 5 % av företagen och i besättningar med fler än 5 000 höns. Ca 88 % av företagen med höns hade färre än 50 höns. Endast ca 1 % av antalet djur återfanns på dessa företag.

 

Figur G. Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2013

Karta 1. Genomsnittlig besättningsstorlek för mjölkkoföretag

Mjölkkor per ftg 2014 -1

 

Karta 2. Genomsnittlig besättningsstorlek för svinföretag

Svin per ftg 2014 -1