Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal höns, kycklingar och kalkoner i juni 2013

4a. Number of hens, chickens and turkeys in June 2013

Område
Storleksgrupp

Höns,
20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slaktkycklingar2)

Kalkoner

Län

 

 

 

 

Stockholms

63 948

200

..

..

Uppsala

90 941

42 344

403

..

Södermanlands

283 331

39 243

1 197 186

..

Östergötlands

1 535 978

85 085

535 069

1 429

Jönköpings

80 101

424

..

150

 

 

 

 

 

Kronobergs

87 636

25 411

271 107

207

Kalmar

671 819

273 971

969 039

..

Gotlands

234 012

65 229

..

..

Blekinge

88 550

214 095

1 499 536

-

Skåne

1 417 086

328 523

1 718 012

71 573

 

 

 

 

 

Hallands

566 165

144 288

445 544

..

Västra Götalands

854 268

314 357

1 084 400

539

Värmlands

21 005

1 302

..

5 516

Örebro

258 559

159 639

24 072

..

Västmanlands

173 199

..

213 550

..

 

 

 

 

 

Dalarnas

57 761

473

..

..

Gävleborgs

88 953

2 187

..

..

Västernorrlands

193 364

180

..

..

Jämtlands

21 680

154

..

..

Västerbottens

47 762

11 040

..

..

Norrbottens

37 532

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 305 593

89 916

1 139 390

43 598

Götalands mellanbygder

1 297 283

716 532

2 516 973

28 004

Götalands norra slättbygder

1 901 757

370 208

1 199 043

1 717

Svealands slättbygder

693 725

82 974

1 435 195

5 592

Götalands skogsbygder

979 720

274 606

1 300 389

633

Mellersta Sveriges skogsb.

344 716

162 388

367 170

..

Nedre Norrland

265 262

546

199

112

Övre Norrland

85 604

11 147

..

131

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

2 618 650

1 261 809

2 508 945

385

2,1-5,0

443 554

52 140

87 254

185

5,1-10,0

92 205

12 530

520

331

10,1-20,0

132 539

17 382

101 212

102

20,1-30,0

120 168

491

239 861

3 706

30,1-50,0

325 532

36 980

73 655

6 432

50,1-100,0

539 456

98 195

554 061

5 374

100,1-

2 601 556

228 790

4 392 890

63 352

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

2 541 146

1 167 010

2 380 239

332

2,1 - 5,0

374 860

51 552

90 719

106

5,1 - 10,0

108 201

12 883

30 680

269

10,1 - 20,0

229 262

112 037

195 435

247

20,1 - 30,0

113 953

484

120 655

3 588

30,1 - 50,0

338 831

37 047

193 652

6 568

50,1 - 100,0

507 967

91 171

474 113

5 391

100,1-

2 659 440

236 133

4 472 905

63 366

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

2013

6 873 650

1 708 317

7 958 398

79 867

2010

6 061 498

1 646 730

6 445 157

129 578

2010 enl tidigare LBR-definition

6 058 093

1 646 452

6 445 074

129 527

2007

5 327 507

1 752 900

6 653 298

100 743

2005

5 065 258

1 696 778

7 504 777

121 549

2003

4 497 678

1 508 597

5 905 679

..

1999

5 647 509

2 202 333

5 859 129

..


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.
2) Uppgifterna avser antalet djur den 5 juni och tar inte hänsyn till att vissa tillfällig kan ha tomt i stallarna