Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2013

JO 20 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Nästan vart femte nötkreatur omställt till ekologisk produktion

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisas antal djur som är omställda till ekologisk produktion enligt gällande EU-regelverk[1] för ekologisk djurhållning.

I praktiken innebär detta att de produkter som djurhållningen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Statistiken produceras genom att uppgifter om kunder och djurinnehav från kontrollorganen kopplas till det Statistiska Lantbruksregistret (LBR). På så sätt identifieras företag i LBR som bedriver ekologisk djurhållning. De statistiska uppgifterna om antalet husdjur som är omställda till ekologisk produktion hämtas sedan från LBR.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”.

Nästan vart femte nötkreatur omställt till ekologisk produktion

I tablå A och B redovisas antal omställda ekologiska djur respektive andelen omställda djur i förhållande till det totala antalet djur i Sverige. Utvecklingen av antalet omställda djur och andelen omställda djur redovisas även i figur A och B för några djurslag.

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur

 

2009

2010

2011

2012

2013

Kor för mjölkproduktion

32 519

36 435

44 727

47 843

48 193

Kor för uppfödning av kalvar

37 609

42 644

51 720

58 972

64 615

Kvigor, tjurar och stutar

54 618

63 512

74 070

78 480

87 255

Kalvar under 1 år

56 166

61 402

73 929

82 591

85 607

Nötkreatur totalt

180 912

203 993

244 446

267 886

285 670

Tackor och baggar

31 631

39 795

45 350

53 110

56 890

Lamm

36 893

47 761

52 381

60 160

61 870

Får och lamm totalt

68 524

87 556

97 731

113 270

118 760

Suggor och galtar

1 896

1 956

1 794

2 074

2 047

Slaktsvin över 20 kg

13 106

12 727

12 359

15 451

13 520

Smågrisar under 20 kg

5 717

5 159

4 792

4 456

4 981

Svin totalt

20 719

19 842

18 945

21 981

20 548

Värphöns

579 015

730 421

790 224

798 936

868 378

Slaktkycklingar

31 100

32 000

29 400

29 342

26 014


 

De djurslag där andelen djur inom ekologisk produktion överstiger 10 % är nötkreatur, får och lamm samt värphöns. Den ekologiska svinproduktionen mätt i andel djur uppgår endast till någon procent av det totala antalet djur. Andelen ekologiska slaktkycklingar redovisas inte i tablå B men uppgår för närvarande till mindre än 0,5 % av det totala antalet slaktkycklingar i det svenska jordbruket. Gemensamt för den ekologiska svin- och slaktkycklingproduktionen är också att det inte skett någon större förändring i djurantalet de senaste åren.

Tablå B. Andel omställda ekologiska djur i förhållande till totalt antal djur i riket

 

2009

2010

2011

2012

2013

Kor för mjölkproduktion

9 %

10 %

13 %

14 %

14 %

Kor för uppfödning av kalvar

20 %

22 %

26 %

31 %

34 %

Nötkreatur totalt

12 %

13 %

16 %

18 %

19 %

Tackor och baggar

12 %

15 %

15 %

18 %

20 %

Får och lamm totalt

13 %

15 %

16 %

19 %

21 %

Suggor och galtar

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Svin totalt

1 %

1 %

1 %

2 %

1 %

Värphöns

11 %

12 %

12 %

12 %

13 %


 

Figur A. Antalet omställda ekologiska djur

Figur B. Andelen omställda ekologiska djur, procent

 

I tablå C redovisas antal företag med omställd ekologisk produktion per djurslag. Antalet företag med nötkreatur samt får och lamm har ökat kontinuerligt under åren medan antalet företag med svin och fjäderfä legat på en mer stabil nivå.

Tablå C. Antal företag med omställda ekologiska djur

 

2009

2010

2011

2012

2013

Kor för mjölkproduktion

494

534

591

605

589

Kor för uppfödning av kalvar

1 271

1 489

1 804

2 078

2 236

Kvigor, tjurar och stutar

1 809

2 086

2 438

2 717

2 875

Kalvar under 1 år

1 797

2 041

2 399

2 656

2 798

Nötkreatur totalt

1 867

2 144

2 537

2 838

2 989

Tackor och baggar

452

552

668

753

849

Lamm

425

515

614

698

784

Får totalt

452

552

668

754

850

Suggor och galtar

30

33

33

30

33

Slaktsvin över 20 kg

32

33

36

35

33

Smågrisar under 20 kg

24

23

26

23

23

Svin totalt

40

44

44

40

42

Värphöns

77

90

96

87

78

Slaktkycklingar

3

3

3

3

3


 

Nötkreatur

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med 58 % sedan 2009. År 2013 var 285 700 nötkreatur omställda till ekologisk produktion vilket innebär att 19 % av antalet nötkreatur i Sverige föds upp med ekologiska produktionsmetoder.

Antalet ekologiska mjölkkor uppgick 2013 till 48 200 eller 14 % av det totala antalet mjölkkor. Ökningstakten i antalet ekologiska mjölkkor har dock avtagit sedan 2011 vilket framgår av figur A.

År 2013 uppgick antalet omställda kor för uppfödning av kalvar till 64 600 eller 34 % av det totala antalet kor för detta ändamål i Sverige.

I tablå D redovisas de genomsnittliga besättningsstorlekarna på ekologiska nötkreatursbesättningar jämfört med genomsnittet för samtliga besättningar i Sverige. Av denna framgår att de ekologiska mjölkbesättningarna 2013 var cirka 11 % större i genomsnitt. De ekologiska besättningarna med kor för uppfödnings av kalvar var 2013 70 % större i genomsnitt.  

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor

 

2009

2010

2011

2012

2013

Kor för mjölkproduktion

  - ekologiska besättningar

65,8

68,2

75,7

79,1

81,8

  - samtliga besättningar

59,3

61,9

65,9

69,6

73,7

Kor för uppfödning av kalvar

  - ekologiska besättningar

29,6

28,6

28,7

28,4

28,9

  - samtliga besättningar

16,1

16,2

16,6

16,9

17,0


 

Det län som hade störst antal omställda ekologiska nötkreatur var Västra Göta­land med närmare 70 000 djur, vilket framgår av tabell 1a i tabellbilagan. Däremot hade Västra Götaland inte den största andelen omställda ekologiska nötkreatur. Av figur C framgår att den största andelen omställda djur återfanns i Värmland där 38 % av nötkreaturen var omställda. Blekinge län hade den lägsta andelen omställda nötkreatur men även Kalmar, Skåne, Halland är exempel på län med låg andel omställda nötkreatur.

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur per län, procent

I figurerna D och E redovisas andelen omställda mjölkkor respektive omställda kor för uppfödning av kalvar per län. Både vad gäller antal mjölkkor och antal kor för uppfödning av kalvar hade Västra Götaland i särklass mest omställda djur. Sett till andelen omställda djur blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Örebro län där en tredjedel av mjölkkorna var omställda till ekologisk produktion. Även Uppsala, Västmanlands och Stockholms län hade stor andel omställda djur. Kalmar och Halland är exempel på län med liten andel omställda mjölkkor.

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor per län, procent

Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2013 i Värmlands län, 60 %, men ett flertal län har höga andelar. Blekinge och Skåne är de län som har lägst andelar, 9 % respektive 13 %.

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar per län, procent

Får och lamm

Totalt var 118 800 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2013. Det är en ökning med 73 % jämfört med 2009.

Antalet tackor och baggar har ökat med 80 % sedan 2009 och 2013 uppgick antalet till 56 900. Mellan 2012 och 2013 ökade antalet tackor och baggar med drygt 7 %.

Av tablå E framgår att besättningarna på företag med omställd ekologisk fårproduktion är avsevärt större än den genomsnittliga besättningsstorleken för samtliga fårbesättningar i Sverige.

Tablå E. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal tackor och baggar

 

2009

2010

2011

2012

2013

Ekologiska besättningar

70,0

72,1

67,9

70,5

67,0

Samtliga besättningar

31,1

31,7

31,6

31,9

32,4


 

Summerar man antalet omställda tackor och baggar i Östergötlands, Gotlands och Västra Götalands län så utgjorde de år 2013 drygt 42 % av antalet omställda tackor och baggar i Sverige. Av figur F framgår dock att andelen omställda tackor och baggar var störst i Östergötlands och Stockholms län med 34 % respektive 28 %.

 

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar per län, procent

Svin

Antalet företag som bedriver ekologisk svinproduktion är få. Mellan åren 2009 till 2013 har antalet varierat mellan 40 till 44 stycken. Antalet omställda ekologiska svin uppgick i juni 2013 till 20 500 vilket motsvarar cirka 1% av det totala antalet svin. Andelen omställda suggor har sedan 2009 legat relativt konstant på drygt 1 % av det totala antalet suggor i det svenska jordbruket. 2013 fanns cirka 68 % av de omställda ekologiska svinen i Västra Götalands, Skåne och Uppsala län.

Fjäderfä

Antalet företag som bedriver ekologisk äggproduktion är få och har varierat något mellan åren. Däremot har invägningen av ekologiska ägg och antalet omställda ekologiska värphöns ökat kraftigt. Mellan 2009 och 2013 har antalet ekologiska värphöns ökat med närmare 290 000 eller 50 %. 2013 var 868 400 värphöns omställda till ekologisk produktion vilket motsvarade en andel på 13 % av det totala antalet värphöns i Sverige.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av mycket liten omfattning. Andelen ekologiska slaktkycklingar är för närvarande mindre än 0,5 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige. Under åren 2009 till 2013 har det funnits 3 företag och antalet slaktkycklingar har legat på en relativt konstant nivå. 2013 minskade dock antalet något och totalt fanns 26 000 ekologiska slaktkycklingar i juni.

 

 

 

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 27 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91