Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2014

JO 20 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Jordbruksverket genomför årligen undersökningar över antalet djur av olika djurslag. Varje år undersöks nötkreatur två gånger medan för, svin och fjäderfä undersöks en gång om året.

Nötkreaturen undersöks genom en bearbetning av nötkreatursregistret (CDB) medan övriga djur undersöks genom en postenkät till alla eller ett slumpmässigt urval av alla företag. I år genomförs undersökningen för får, svin och fjäderfä som en urvalsundersökning till ca 7000 företag. Eftersom det är ett urval så ska de resultat som redovisas ses som uppskattningar och osäkerheten i uppskattningarna anges som medelfel i samband med resultaten. För nötkreatur, som bygger på en registerbearbetning är dock uppgifterna inte behäftade med något slumpmässigt fel.

 

Utvecklingen 1995 - 2014

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion var i stort sett oförändrat mellan juni 2013 och juni 2014 och var ca 344 000 djur i juni 2014. Sedan juni 2010 har antalet mjölkkor minskat med 3 800 djur medan de sedan 1995 minskat med nästan 137 800 djur eller 29 %.

Antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och uppgick till 4 400 i juni 2014. Minskningen i antalet mjölkkoföretag har varit 13 300 eller 75 % sedan 1995. I takt med minskningen av antalet företag har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat. Mellan 2013 och 2014 ökade den genomsnittliga besättningsstorleken från 73,7 till 78,4 mjölkkor. I karta 1 kan man se att besättningsstorleken är störst i Skåne, Kalmar och Hallands län medan den är lägst i de norra länen.

Av figur A framgår att 30 % av mjölkkoföretagen i juni 2013 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att 14 % av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. På 6 % av företagen med mer än 200 mjölkkor återfanns ca 24 % av mjölkkorna.

 

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2013

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade med ca 2 500 mellan juni 2013 och juni 2014 och uppgick till 186 300 i juni 2014. År 1995 var antalet kor för uppfödning av kalvar 157 100, ca 29 200 djur färre jämfört med juni 2014.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat och var 10 700 år 2014. Detta är en minskning med drygt 400 företag jämfört med 2013 och med ca 6 400 företag, eller 37 % jämfört med 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 9,2 till 17,5 kor per företag.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade med 6 400 mellan åren 2013 och 2014 vilket innebär att det totalt fanns 490 500. Likaså minskade antalet företag med dessa djurslag med runt 700 mellan 2013 och 2014. Sedan 1995 är detta en nedgång med 22 100 företag, eller ca 56 %.

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2014 till 472 000, en ökning med 5 200 kalvar, eller ca 1,1 %, sedan samma månad 2013. Sedan 1995 har antalet kalvar minskat med 70 300 djur.

Får

Det totala antalet får var i juni 2014 uppskattningsvis 588 800, alltså ca 2,1 % högre än i juni 2013. Antalet fårföretag har också ökat något sedan juni 2013 och ligger på ca 9 000 företag enligt uppskattningarna.

Suggor och galtar

En minskning i antalet suggor och galtar med 5 000, eller 3,3 %, noterades mellan juni 2013 och juni 2014. Antalet uppgick i juni 2014 till 145 100. Sedan 1995 har det totala antalet suggor och galtar minskat med nästan 100 000, motsvarande 41 %.

Jämfört med 1995 så finns endast en tiondel av företag med suggor kvar.  Samtidigt som antalet företag minskade, har den genomsnittliga besättningsstorleken minskat från 190 djur per företag juni 2013 till 186 djur per företag juni 2014. Jämfört med 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken dock ökat avsevärt. Det relativt nya sättet att bedriva svinskötsel med speciella suggpooler har haft betydelse för antalet företag med suggor och galtar.

Övriga svin

Antalet övriga svin (slaktsvin och smågrisar) minskade uppskattningsvis med 16 200 djur mellan 2013 och 2014. Antalet slaktsvin beräknas ha ökat med 9 800 till 856 800 medan antalet smågrisar uppskattningsvis minskade med 26 000 till 375 700.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin var 791 år 2014, en ökning med 400 % sedan 1995.

Karta 2 visar att besättningsstorleken är som högst i Östergötland och Västmanland.

Höns

Antalet värphöns uppgick enligt undersökningen till uppskattningsvis 6 549 400 i juni 2014. Antalet producenter minskade från 4 100 i juni 2013 till 3 900 i juni 2014. Sedan 1995 har antalet producenter minskat med knappt 60 %.

Någon förändring av antalet kycklingar av värpras sedan juni 2013 går inte att se men variationen av antalet djur har varit kraftig sedan 1995. Mellan 1995 och 2005 minskade antalet värpraskycklingar med drygt 114 700, för att öka igen efter 2005. I juni 2014 uppgick antalet kycklingar av värpras till 1 713 100 vilket inte ger några påvisbara förändringar sedan varken 1995 eller 2013.

98,5 % av alla höns finns på de 6,3 % av företagen som har mer än 1000 hönor. I många jordbruksföretagen med hönor finns det således endast ett fåtal hönor. För slaktkycklingar finns 99,9 % av alla kycklingar på de 32 % av företagen med mer än 1000 slaktkycklingar.

Tablå A. Antal husdjur

 

1995

2000

2005

20101

20131

20141,2

Kor för mjölkproduktion

482 100

427 600

393 300

348 100

344 000

344 300

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

167 300

176 600

197 100

188 800

186 300

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

588 700

526 600

512 600

496 900

490 500

Kalvar under 1 år

542 300

500 200

508 500

478 900

466 800

472 000

Nötkreatur totalt

1 777 000

1 683 800

1 605 000

1 536 700

1 496 500

1 493 100

Tackor och baggar

195 400

198 300

222 000

273 100

285 500

287 300

Lamm

266 400

233 700

249 300

291 800

291 200

301 500

Får totalt

461 800

432 000

471 300

564 900

576 800

588 800

Suggor och galtar

245 000

206 100

188 100

156 000

150 100

145 100

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 145 900

1 085 300

936 900

847 000

856 800

Smågrisar under 20 kg

768 300

566 000

537 800

427 000

401 700

375 700

Svin totalt

2 313 100

1 918 000

1 811 200

1 519 900

1 398 900

1 377 400

Höns (exkl. kycklingar)

6 100 300

5 669 700

5 065 300

6 061 500

6 873 700

6 549 400

Kycklingar av värpras

 

1 811 500

1 654 000

1 696 800

1 646 700

1 708 300

1 713 100


1)   Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2) 2014 års uppgifter bygger på urvalsundersökning för får, svin och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

 

Tablå B. Antal företag med husdjur

 

1995

2000

2005

20101

20131

20141,2

Kor för mjölkproduktion

17 700

12 700

8 500

5 600

4 700

4 400

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

13 900

12 800

12 200

11 100

10 700

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

30 500

21 300

20 300

17 800

17 100

Kalvar under 1 år

36 500

27 700

22 900

18 500

16 300

15 700

Nötkreatur totalt

42 000

32 100

26 200

21 600

19 000

18 200

Tackor och baggar

10 000

8 000

7 600

8 600

8 800

8 900

Lamm

9 400

7 300

6 700

7 400

7 400

7 300

Får totalt

10 000

8 100

7 600

8 700

8 900

9 000

Suggor och galtar

8 000

3 300

1 800

1 000

800

800

Slaktsvin över 20 kg

8 300

3 900

2 300

1 400

1 100

1 100

Smågrisar under 20 kg

6 800

2 800

1 600

900

700

600

Svin totalt

10 800

4 800

2 800

1 700

1 300

1 300

Höns (exkl kycklingar)

9 500

5 700

4 900

3 700

4 100

3 900

Kycklingar av värpras

1 400

700

600

500

600

800


1)     Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2)  2014 års uppgifter bygger på urvalsundersökning för får, svin och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

 

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

1995

2000

2005

20101

20131

20141,2

Kor för mjölkproduktion

27,2

33,7

46,0

61,9

73,7

78,4

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

12,0

13,8

16,2

17,0

17,5

Nötkreatur totalt

42,3

52,5

61,3

71,2

78,9

82,0

Tackor och baggar

19,5

24,8

29,2

31,7

32,4

32,2

Suggor och galtar

30,8

62,5

105,6

156,0

190,1

186,0

Slaktsvin

157,0

293,8

471,0

664,0

795,0

790,9

Höns (exkl kycklingar)

640

995

1 030

1 638

1 657

1 689

Kycklingar av värpras

1 300

2 363

2 680

3 381

2 716

2 254


1)     Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2)  2014 års uppgifter bygger på urvalsundersökning för får, svin och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

 

Karta 1. Genomsnittlig besättningsstorlek för mjölkkoföretag

 

Karta 2. Genomsnittlig besättningsstorlek för svinföretag