Statens Jordbruksverk                                             1                                                      JO 20 SM 1502

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4218  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 oktober 2015.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.