Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2015

JO 20 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Jordbruksverket genomför årligen undersökningar av antalet djur av olika djurslag. Varje år undersöks nötkreatur två gånger medan får, svin och fjäderfä undersöks en gång om året.

Nötkreaturen undersöks genom en bearbetning av nötkreatursregistret (CDB) medan övriga djur undersöks genom en postenkät till alla eller ett slumpmässigt urval av alla företag. I år genomfördes undersökningen av får, svin och fjäderfä som en urvalsundersökning till ca 6 600 företag. Eftersom det är ett urval så ska de resultat som redovisas ses som uppskattningar och osäkerheten i uppskattningarna anges som medelfel i samband med resultaten. För nötkreatur som bygger på en registerbearbetning är dock uppgifterna inte behäftade med något slumpmässigt fel.

 

Utvecklingen 1995 - 2015

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion har minskat med nästan 6 000 djur mellan juni 2014 och juni 2015 och var ca 338 400 djur i juni 2015. Sedan juni 2010 har antalet mjölkkor minskat med 9 700 djur medan de sedan 1995 minskat med 143 700 djur eller 30 %.

Antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och uppgick till 4 200 i juni 2015. Minskningen i antalet företag med mjölkkor har varit 13 500 eller 76 % sedan 1995. I takt med minskningen av antalet företag har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat. Mellan 2014 och 2015 ökade den genomsnittliga besättningsstorleken från 78,4 till 81,3 mjölkkor.

Av figur A framgår att 29 % av företagen med mjölkkor i juni 2015 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att 13 % av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. 6 % av företagen hade 200 mjölkkor eller fler och där återfanns ca 26 % av alla mjölkkor.

 

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2015

 

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade med ca 2 200 mellan juni 2014 och juni 2015 och uppgick till 184 100 i juni 2015. År 1995 var antalet kor för uppfödning av kalvar 157 100, ca 27 000 djur färre jämfört med juni 2015.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat och var 10 400 år 2015. Detta är en minskning med ca 250 företag jämfört med 2014 och med ca 6 700 företag, eller 39 % jämfört med 1995. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 9,2 till 17,7 kor per företag.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade med 3 500 mellan åren 2014 och 2015 vilket innebär att det totalt fanns 487 000. Likaså minskade antalet företag med dessa djurslag med runt 700 mellan 2014 och 2015. Sedan 1995 är detta en nedgång med 22 800 företag, eller ca 58 %.

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2015 till 466 000, en minskning med 6 000 kalvar, eller ca 1,3 %, sedan samma månad 2014. Sedan 1995 har antalet kalvar minskat med 76 300 djur.

Får

Det totala antalet får var i juni 2015 uppskattningsvis 594 700, alltså ca 1,0 % högre än i juni 2014, en förändring som inte är statistiskt säker. Antalet företag med får har också ökat något sedan juni 2014 och ligger på ca 9 100 företag enligt uppskattningarna. Inte heller förändringen av antalet företag med får är statistiskt säkerställd. Jämfört med några år tillbaka i tiden så blir dock förändringen säker och en trend med fler får och företag med får kan skönjas.

Suggor och galtar

En minskning av antalet suggor och galtar med 3 300, eller 2,3 %, noterades mellan juni 2014 och juni 2015. Antalet uppgick i juni 2015 till 141 800. Sedan 1995 har det totala antalet suggor och galtar minskat med över 100 000 djur, motsvarande 42 %. Jämfört med 1995 så finns mindre än en tiondel av företagen med suggor kvar.  

Samtidigt som antalet företag minskade har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat marginellt, från 186,0 djur per företag juni 2014 till 186,3 djur per företag juni 2015. Jämfört med 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken dock ökat avsevärt. Det relativt nya sättet att bedriva svinskötsel med speciella suggpooler har haft betydelse för antalet företag med suggor och galtar.

Övriga svin

Antalet övriga svin (slaktsvin och smågrisar) minskade uppskattningsvis med 18 200 djur mellan 2014 och 2015. Antalet slaktsvin beräknas ha minskat med 26 500 till 830 300 medan antalet smågrisar uppskattningsvis ökat med 8 300 till 384 000.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin var 845 år 2015, en ökning med 440 % sedan 1995.

Höns

Antalet värphöns uppgick enligt undersökningen till uppskattningsvis 7 571 100 i juni 2015. Antalet producenter minskade från 3 900 i juni 2014 till 2 900 i juni 2015. Sedan 1995 har antalet producenter minskat med drygt 70 %.

Antalet kycklingar av värpras ökade sedan juni 2014 men variationen av antalet djur har varit kraftig sedan 1995. Mellan 1995 och 2005 minskade antalet värpraskycklingar med drygt 114 700, för att öka igen efter 2005. I juni 2015 uppgick antalet kycklingar av värpras till 1 842 400 vilket är 129 200 fler än i juni 2014.

Antalet slaktkycklingar ökade med ca 7 %, en ökning som även bekräftas av ökade slaktsiffror under våren 2015.

99,3 % av alla höns finns på de 8,5 % av de företag som har fler än 1 000 hönor. I många av jordbruksföretagen med hönor finns det således endast ett fåtal hönor. För slaktkycklingar finns 99,97 % av alla kycklingar på de 33 % av jordbruksföretagen som har fler än 1 000 slaktkycklingar.

Tablå A. Antal husdjur

 

1995

2000

2005

20101

20141,2

20151,2

Kor för mjölkproduktion

482 100

427 600

393 300

348 100

344 300

338 400

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

167 300

176 600

197 100

186 300

184 100

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

588 700

526 600

512 600

490 500

487 000

Kalvar under 1 år

542 300

500 200

508 500

478 900

472 000

466 000

Nötkreatur totalt

1 777 000

1 683 800

1 605 000

1 536 700

1 493 100

1 475 500

Tackor och baggar

195 400

198 300

222 000

273 100

287 300

288 700

Lamm

266 400

233 700

249 300

291 800

301 500

306 100

Får totalt

461 800

432 000

471 300

564 900

588 800

594 700

Suggor och galtar

245 000

206 100

188 100

156 000

145 100

141 800

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 145 900

1 085 300

936 900

856 800

830 300

Smågrisar under 20 kg

768 300

566 000

537 800

427 000

375 700

384 000

Svin totalt

2 313 100

1 918 000

1 811 200

1 519 900

1 377 400

1 355 800

Höns (exkl. kycklingar)

6 100 300

5 669 700

5 065 300

6 061 500

6 549 400

7 571 100

Kycklingar av värpras

 

1 811 500

1 654 000

1 696 800

1 646 700

1 713 100

1 842 400


1)   Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2) 2014 och 2015  års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, svin och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.

 

 

Tablå B. Antal företag med husdjur

 

1995

2000

2005

20101

20141,2

20151,2

Kor för mjölkproduktion

17 700

12 700

8 500

5 600

4 400

4 200

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

13 900

12 800

12 200

10 700

10 400

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

30 500

21 300

20 300

17 100

16 400

Kalvar under 1 år

36 500

27 700

22 900

18 500

15 700

15 200

Nötkreatur totalt

42 000

32 100

26 200

21 600

18 200

17 500

Tackor och baggar

10 000

8 000

7 600

8 600

8 900

9 100

Lamm

9 400

7 300

6 700

7 400

7 300

7 900

Får totalt

10 000

8 100

7 600

8 700

9 000

9 100

Suggor och galtar

8 000

3 300

1 800

1 000

800

800

Slaktsvin över 20 kg

8 300

3 900

2 300

1 400

1 100

1 000

Smågrisar under 20 kg

6 800

2 800

1 600

900

600

600

Svin totalt

10 800

4 800

2 800

1 700

1 300

1 200

Höns (exkl kycklingar)

9 500

5 700

4 900

3 700

3 900

2 900

Kycklingar av värpras

1 400

700

600

500

800

700


1)     Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2)  2014 och 2015 års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, svin och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.

 

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

1995

2000

2005

20101

20141,2

20151,2

Kor för mjölkproduktion

27,2

33,7

46,0

61,9

78,4

81,3

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

12,0

13,8

16,2

17,5

17,7

Nötkreatur totalt

42,3

52,5

61,3

71,2

82,0

84,5

Tackor och baggar

19,5

24,8

29,2

31,7

32,2

31,8

Suggor och galtar

30,8

62,5

105,6

156,0

186,0

186,3

Slaktsvin

157,0

293,8

470,6

664,0

791,1

845,5

Höns (exkl kycklingar)

640

995

1 030

1 638

1 689

2 587

Kycklingar av värpras

1 300

2 363

2 680

3 381

2 254

2 521


1)     Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2)  2014 och 2015 års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, svin och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.