Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 1701

Husdjur i juni 2016
Slutlig statistik
Livestock in June 2016 Final Statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Stabil utveckling av antalet djur

I juni 2016 fanns det 1 354 300 svin vilket var 3 % lägre än 2013 när den senaste totalundersökningen gjordes. Sedan 1995 har antalet svin minskat med 41 %. Antalet företag med svin har däremot bara minska marginellt mellan 2013 och 2016 medan fyra av fem svinproducenter försvunnit sedan början på 2000-talet.

I juni 2016 fanns det totalt 1 488 900 nötkreatur vilket är något fler än året innan. Frånsett något enstaka år så är det första gången sedan 1995 som det totala antalet nötkreatur ökar i juni månad. Sammanlagt har antalet nötkreatur minskat med 16 % sedan 1995 medan antalet mjölkkor har minskat med 31 %.

Antalet får ökade  kontinuerligt mellan åren 2002 och 2011 för att därefter minska något mellan 2011 och 2013. Jämfört med 2013 är antalet får, såväl som antalet företag som håller får i stort sett oförändrade till 2016.

Figur A Antal husdjur 1995­-2016