Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Detta statistiska meddelande redovisar uppgifter om antalet husdjur och antalet företag med husdjur i juni 2016. Uppgifterna finns fördelade regionalt på län och produktionsområde samt på jordbruksföretagets storlek mätt efter åker- eller jordbruksmark. Uppgifterna finns också fördelade efter besättningsstorlek för vissa av djurslagen. Djurräkningar görs i juni varje år. För vissa år (bland annat 2015, 2010, 2013, 2016) görs de i samband med den större Strukturundersökningen vilket innebär att samtliga företag undersöks och uppgifter på lägre regional nivå kan redovisas. Mellanliggande år görs djurräkningen som en urvalsundersökning där uppgifter vanligtvis endast redovisas på län som lägsta regionala nivå. De år som uppgifterna beräknas utifrån en urvalsundersökning finns en osäkerhet (medelfel) i resultaten som redovisas i samband med att dessa resultat publiceras.

I detta SM redovisas dock inte uppgifter om antal husdjur uppdelat på kommun eller stödområde. Däremot finns de att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken nås via Jordbruksverkets webbsida, www.jordbruksverket.se, under rubriken E-tjänster.  

 

Utvecklingen per djurslag 2007–2016

Kor för mjölkproduktion

I juni 2016 uppgick antalet kor för mjölkproduktion till 330 800 vilket kan ses i tablå A. Det är en minskning med 11 % sedan 2007. Mängden mjölk invägd vid mejerier minskade med ca 4 % under samma period. Skillnaden i utveckling beror på en ökad genomsnittlig avkastning per mjölkko.

Antalet företag inom mjölkproduktion har minskat kraftigt sedan 2007. År 2007 fanns det 7 100 företag med mjölkproduktion, år 2016 hade antalet sjunkit till 3 900. Det ger en minskning med 45 %. Samtidigt har den genomsnittliga besättningen stigit från 52 till 85 mjölkkor mellan 2007 och 2016.

Av figur B framgår att 27 % av mjölkkoföretagen i juni 2016 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att 12 % av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. På de 27 % av företagen som höll mer än 100 mjölkkor återfanns ca 59 % av mjölkkorna.

Figur C visar att utvecklingen varit mot något fler större företag medan företagen med färre mjölkkor försvinner i ganska snabb takt.

Enligt karta 1 ser man en besättningsstorlekarna i genomsnitt är större i Halland och Skåne än i övriga landet. De lägsta besättningsstorlekarna finns i Jämtland och Västerbottens län.

Figur B. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2016

 

Figur C. Förändring av antalet företag med mjölkkor mellan 2005 och 2016 fördelat på besättningsstorlekar

 

Kor för uppfödning av kalvar

Tablå A visar att antalet kor för uppfödning av kalvar uppgick till 193 700 i juni 2016. Antalet kor för uppfödning av kalvar har varit runt 190 000 under hela perioden från 2007 till 2016, men var något lägre dessförinnan.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskar, dock inte i samma höga takt som antalet företag inom mjölkproduktion. Sedan 2007 har antalet företag minskat med 18 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken uppgick till 19 djur år 2016.

 

Kvigor, tjurar och stutar

I juni 2016 var antalet kvigor, tjurar och stutar 489 200, vilket är en minskning med 5 % sedan 2007.

Antalet företag som föder upp kvigor, tjurar och stutar minskar också. Sedan 2007 har de minskat med 6 400 företag eller 28 % och sedan 2013 med knappt 10 %.

 

Kalvar

Totalt fanns det 475 200 kalvar i juni 2016 enligt tablå A. Antalet minskade något mellan 2007 och 2010 men har sedan dess pendlat runt 475 000 stycken. Sedan 2007 är minskningen knappt 3 %

Antal företag med kalvar var 14 800 i juni 2016. Även här syns en tydlig nedåtgående trend sedan 2007 med en minskning på 29 %.

 

Får

Antalet tackor och baggar uppgick till 281 300 i juni 2016. Antalet lamm uppgick till 296 800. Sedan 2007 har antalet tackor och baggar ökat med 16 % och antalet lamm har ökat med 11 %. De senaste åren har det skett ett trendbrott då en ökande trend upphörde 2011 för att sedan minska till främst 2013 varefter antalet varit relativt stabilt.

Enligt tablå B kan man se att antalet företag med tackor och baggar har ökat med 9 % sedan 2007 men minskat med 1 % sedan 2011. För lamm är motsvarande siffror +4 % respektive -3 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 32,5 tackor och baggar år 2016. Det är 2,2 fler än 2007.

Ungefär 67 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns ca 24 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (57 %) återfanns på de ca 15 % av företagen som hade besättningar på över 50 djur.

 

Figur D. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2016

 

Suggor och galtar

Antalet suggor och galtar uppgick till 140 500 i juni 2016 vilket framgår av tablå A. Suggor och galtar har visat en kraftigt nedåtgående trend sedan lång tid tillbaka men sedan 2014 har minskningen avtagit något i styrka. Sedan 2007 har antalet suggor och galtar minskat med 23 %.

Antalet företag med suggor och galtar uppgick i juni 2016 till 800 stycken. År 2007 fanns det 1 400 företag med suggor och galtar vilket betyder nästan hälften av företagen försvunnit. Besättningsstorleken var i genomsnitt 182 djur i juni 2016. Det är en ökning med 45 % sedan 2007 men faktiskt en minskning med 4 % sedan 2013 då det i genomsnitt fanns 190 djur per företag med suggor och galtar.

Koncentrationen av suggor till stora företag är påtaglig. Mer än 80 % av antalet suggor fanns på företag med besättningar större än 200 suggor, vilka utgjorde 26 % av totala antalet företag med suggor. Drygt 50 % av företagen med suggor hade dock färre än 50 suggor. Endast ca 2 % av suggorna fanns på dessa företag.

 

Figur E. Andel suggor och företag med suggor efter besättningsstorlek 2016

 

Övriga svin

Även slaktsvin och smågrisar har minskat stadigt sedan 2007. Antalet slaktsvin var 835 300 i juni 2016 och antalet smågrisar uppgick till 378 500. Jämfört med 2007 innebär det att antalet slaktsvin har minskat med 18 % och antalet smågrisar har minskat med 21 %.

Antalet företag med slaktsvin var 1 000 stycken i juni 2016. Antalet företag med smågrisar var 600 stycken. Även här kan en kraftig minskning ses över tiden. Antalet företag med slaktsvin har t.ex. minskat med 47 % sedan 2007 och 28 % sedan 2010. Sedan 2015 har dock det redovisade antalet företag med svin ökat något. Ökningen är dock inte statistiskt säker då uppgifterna för 2015 bygger på en urvalsundersökning med ett medelfel i uppskattningarna. Den genomsnittliga besättningsstorleken ökar stadigt också för slaktsvinen fram till 2016 då besättningsstorleken minskade något. I juni 2016 bestod en medelbesättning av 820 slaktsvin, att jämföra med 524 stycken år 2007.

Fördelningen av antalet slaktsvin efter besättningsstorlek, enligt figur F, liknar fördelningen för suggor. 85 % av slaktsvinen återfanns på de ca 36 % av företagen som hade besättningar med fler än 750 slaktsvin (figur E).

Figur G visar att antalet företag med slaktsvin minskade snabbt mellan 2005 och 2013, men i måttligare takt mellan 2013 och 2016.  Framför allt är det företagen med färre antal djur som försvunnit medan antalet företag med många djur är relativt oförändrat.

Karta 2 visar att de i genomsnitt största besättningsstorlekarna finns i Skåne, vissa mellansvenska län och i Norrbotten.

 

Figur F. Andel slaktsvin och företag med slaktsvin efter besättningsstorlek 2016

Figur G. Förändring av antalet företag med slaktsvin mellan 2003 och 2016 fördelat på besättningsstorlekar

 

Höns

Antalet höns varierar över en hel del över åren. En långsiktig trend är dock att de ökar. I juni 2016 fanns det uppskattningsvis 8 174 300 höns på jordbruksföretag. Det är 45 % fler än vad som fanns år 2007. Antalet kycklingar av värpras har dock minskat sedan 2007. Totalt är minskningen ca 10 %  

Enligt tablå B går de att se att antal företag med höns och antal företag med kycklingar av värpras har minskat sedan 2007. I juni 2016 fanns det 2 900 företag med höns och 400 företag med kycklingar av värpras. År 2007 var motsvarande siffror 4 900 respektive 600. Den genomsnittliga besättningsstorleken för höns respektive för kycklingar av värpras har också ökat över tiden fram till 2016 enligt tablå C.

Hela 98 % av alla höns återfanns på ca 7 % av företagen och i besättningar med fler än 5 000 höns. Ca 85 % av företagen med höns hade färre än 50 höns. Endast 0,4 % av antalet djur återfanns på dessa företag.

 

Figur H. Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2016

 

Hästar

Det totala antalet hästar som befann sig på jordbruksföretag i juni 2016 uppgick till 101 200. Av dessa var 55 800 egna och 45 400 installade. Det är en ökning med ca 5 700 hästar jämfört med år 2003 men en minskning med 10 100 hästar sedan 2013. Jämfört med den hästundersökning som gjorts under 2016 med avsikt att uppskatta det totala antalet hästar i landet så kan man konstatera att ca 28 % av alla hästar finns på jordbruksföretag.

 

Tablå A. Antal husdjur

 

2007

20101)

20131

20141,2

20151,2

20161

 

Kor för mjölkproduktion

369 600

348 100

344 000

344 300

339 800

330 800

 

Kor för uppfödning av kalvar

185 700

197 100

188 800

186 300

184 400

193 700

 

Kvigor, tjurar och stutar

515 700

512 600

496 900

490 500

488 500

489 200

 

Kalvar under 1 år

488 600

478 900

466 800

472 000

467 300

475 200

 

Nötkreatur totalt

1 559 700

1 536 700

1 496 500

1 493 100

1 480 100

1 488 900

 

Tackor och baggar

241 700

273 100

285 500

287 300

288 700

281 000

 

Lamm

267 200

291 800

291 200

301 500

306 100

297 000

 

Får totalt

508 900

564 900

576 800

588 800

594 700

578 200

 

Suggor och galtar

181 400

156 000

150 100

145 100

141 800

140 500

 

Slaktsvin över 20 kg

1 015 400

936 900

847 000

856 800

830 300

835 300

 

Smågrisar under 20 kg

479 500

427 000

401 700

375 700

384 000

378 500

 

Svin totalt

1 676 300

1 519 900

1 398 900

1 377 500

1 356 000

1 354 300

 

Höns (exkl. kycklingar)

5 327 500

6 061 500

6 873 700

6 549 400

7 571 100

8 174 300

 

Kycklingar av värpras

1 752 900

1 646 700

1 708 300

1 713 000

1 842 000

1 575 000

 


1)   Enligt ny LBR-definition
2) 2014 och 2015 års uppgifter bygger på urvalsundersökningar och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

 

Tablå B. Antal företag med husdjur

 

2007

20101

20131

20141)2

20151)2

20161)

Kor för mjölkproduktion

7 100

5 600

4 700

4 400

4 200

3 900

Kor för uppfödning av kalvar

12 500

12 200

11 100

10 700

10 500

10 300

Kvigor, tjurar och stutar

22 500

20 300

17 800

17 100

16 500

16 100

Kalvar under 1 år

20 800

18 500

16 300

15 700

15 300

14 800

Nötkreatur totalt

23 900

21 600

19 000

18 200

17 600

17 000

Tackor och baggar

8 000

8 600

8 800

8 900

9 100

8 700

Lamm

6 900

7 400

7 400

7 300

7 900

7 200

Får totalt

8 000

8 700

8 900

9 000

9 100

8 700

Suggor och galtar

1 400

1 000

800

800

800

800

Slaktsvin över 20 kg

1 900

1 400

1 100

1 100

1 000

1 000

Smågrisar under 20 kg

1 300

900

700

600

600

600

Svin totalt

2 300

1 700

1 300

1 300

1 200

1 300

Höns (exkl. kycklingar)

4 200

3 700

4 100

3 900

2 900

2 900

Kycklingar av värpras

500

500

600

800

700

400


1)   Enligt ny LBR-definition
2) 2014 och 2015 års uppgifter bygger på urvalsundersökningar och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

 

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

2007

20101

20131

20141,2

20151,2

20161

Kor för mjölkproduktion

52,1

61,9

73,7

78,4

81,5

85,4

Kor för uppfödning av kalvar

14,9

16,2

17,0

17,5

17,6

18,7

Nötkreatur totalt

65,3

71,2

78,9

82,0

84,2

87,3

Tackor och baggar

30,3

31,7

32,4

32,0

31,7

32,5

Suggor och galtar

126

156

190

186

186

182

Slaktsvin

524

664

795

791

845

820

Höns (exkl. kycklingar)

1 255

1 637

1 657

1 689

2 587

2 822

Kycklingar av värpras

3 534

3 381

2 716

2 254

2 524

4 050


1) Enligt ny LBR-definition
2) 2014 och 2015 års uppgifter bygger på urvalsundersökningar och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

 

 

Karta 1. Genomsnittlig besättningsstorlek för mjölkkoföretag

 

Karta 2. Genomsnittlig besättningsstorlek för svinföretag