Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige enligt EU:s regler även undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Från och med december 2002 genomförs undersökningen avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen om antalet svin i december.

Från och med år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i Lantbruksregistret (LBR) ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämmer överens med de svenska. Från och med 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR samt EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 och senare inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för riket 2010 som överensstämmer med den gamla, svenska definitionen av LBR.

Den största skillnaden mellan den gamla svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. Medan man i de gamla, svenska avgräns­ningarna hade en gräns på mer än 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark. I LBR 2010 används därför en avgränsning på mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark.

Med de gamla, svenska avgränsningarna innehåller LBR 68 150 företag 2010. Med den nya avgränsningen innehåller LBR 71 091 företag. Således gör den nya avgränsningen att LBR ökar med ca 3 000 företag. Dessa företag återfinns i stort sett bara i storleksklassen företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre.

Detta omfattar statistiken

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från Lantbruksregistret (LBR) 2016. Lantbruksregistret uppdateras årligen genom statistiska undersökningar och uppgifter från administrativa register vid Jordbruksverket. För närvarande görs mer omfattande uppdateringar av LBR vart tredje till fjärde år, då samtliga jordbruksföretag undersöks genom en postenkät. Dessa undersökningar är även reglerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008[1]. LBR 2016 baseras således dels på en postenkätundersökning[2] till samtliga jordbruksföretag i juni 2016, dels på uppgifter från administrativa register.

 

Definitioner och förklaringar

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2016 hade husdjur och

-            brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-            brukade sammanlagt minst 5,0 ha jordbruksmark, eller

-            bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilands-areal, eller

-            bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta, eller

-            innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari till och med räkningsdatum innevarande år innehade stor djurbesättning – minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 svin eller 20 får eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

 

Med företagare avses den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är:

-      antal husdjur av olika slag i juni 2016,

-      antal jordbruksföretag med husdjur av olika slag i juni 2016.

Statistikuppgifter ges i detta Statistiska meddelande för riket totalt samt uppdelat på län, produktionsområden samt storleksgrupp åker och jordbruksmark för följande djurslag:

-      Nötkreatur: kor för mjölkproduktion, kor för uppfödning av kalvar, kvigor, tjurar och stutar samt kalvar

-      Svin: galtar, suggor, slaktsvin, smågrisar

-      Får: baggar och tackor samt lamm

-      Fjäderfä: höns (20 veckor eller äldre), kycklingar av värpras (avsedda för äggproduktion), slaktkycklingar

-      Hästar: egna och installade

 

Uppgifter för antal husdjur per stödområde och kommun för de ovan nämnda kategorierna redovisas i Jordbruksverkets statistikdatabas som återfinns på webbplatsen www.jordbruksverket.se/statistik.

Så görs statistiken

Denna statistik baseras på uppgifter från LBR 2016 som i sin tur baseras på dels en postenkätundersökning i juni 2016 till samtliga jordbruksföretag i landet, dels administrativa register vid Jordbruksverket. De administrativa register som används är främst Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd samt Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB) som innehåller aktuella uppgifter för samtliga nötkreatur i landet. Detta kompletteras med uppgifter om mjölkleveranser i juni 2016.

Bestämmelser för djurräkningar inom EU finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008 om djurräkningar, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2016 års undersökning består av LBR 2015 kompletterat med information från administrativa register såsom till exempel Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IACS) olika djurregister samt SCB:s företagsregister. Företag som faller utanför populationsbegränsningarna enligt undersökningen plockas bort.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

Svarsbortfallet i postenkätundersökningen var ungefär 4 %. Resultaten har dock korrigerats för detta genom imputering. Vid imputering har information från tidigare år liksom från slaktregistret använts. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, gransknings/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort. För nötkreatur finns inget svarsbortfall, eftersom statistiken baseras på ett register över samtliga nötkreatur i landet.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. De nya avgränsningarna av LBR från och med 2010 som slår lite olika för olika djurslag bör dock tas i beaktande. Störst är skillnaden mellan ny och gammal avgränsning för får och lamm. Dessutom finns för åren 2003–2016 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se stycket nedan). Vid jämförelser med de undersökningar avseende nötkreatur som genomförs i december varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Modellantagande görs att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i juni 2016 är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Bra att veta

 

Annan statistik

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras i Eurostats databas.

2016 gjordes en större undersökning om antalet hästar i Sverige (JO 24 SM 1701 Hästar och anläggningar med häst 2016) som även tar hänsyn till hästar som inte finns på Jordbruksföretag.

I augusti 2012 släpptes rapporten, ”Nötkreaturssektorns uppbyggnad” (Statistikrapport 2012:3), med information om antal nötkreatur fördelat på köttföretag och mjölkföretag, besättningsstorlek med mera samt vad som har hänt med de nötkreatur som föddes 2008.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.

 [1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88.

[2] Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket (SJVFS 2016:7)