Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2017

JO 20 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Jordbruksverket genomför årligen undersökningar av antalet djur av olika djurslag. Varje år undersöks nötkreatur två gånger medan får, svin och fjäderfä undersöks en gång om året.

Nötkreaturen undersöks genom en bearbetning av centrala nötkreatursregistret (CDB) medan övriga djur undersöks genom en postenkät till alla eller ett slumpmässigt urval av alla företag. I år genomfördes undersökningen av får, svin och fjäderfä som en urvalsundersökning till ca 6 400 företag. Eftersom det är ett urval så ska de resultat som redovisas ses som uppskattningar och osäkerheten i uppskattningarna anges som medelfel i samband med resultaten. För statistik över nötkreatur som bygger på en registerbearbetning är dock uppgifterna inte behäftade med något slumpmässigt fel.

 

Utvecklingen 2000 – 2017

 

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion har minskat med nästan 9 000 djur mellan juni 2016 och juni 2017 och var ca 322 000 djur i juni 2017 vilket kas ses i Tablå A. Sedan juni 2010 har antalet mjölkkor minskat med 26 100 djur medan de sedan år 2000 minskat med 105 600 djur eller 25 %.

I tablå B går det att se att antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och uppgick till 3 600 i juni 2017. Minskningen av antalet företag med mjölkkor har varit 9 100 eller 72 % sedan år 2000. I takt med minskningen av antalet företag har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat. Mellan 2016 och 2017 ökade den genomsnittliga besättningsstorleken från 85,4 till 89,1 mjölkkor.

Av figur B framgår att 26 % av företagen med mjölkkor i juni 2017 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att 11 % av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. 1 % av företagen hade 500 mjölkkor eller fler men där återfanns ca 8 % av alla mjölkkor.

 

Figur B. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2017

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar ökade med nästan 14 000 djur mellan juni 2016 och juni 2017 och uppgick till 207 600 i juni 2017 vilket kan ses i tablå A. År 2000 var antalet kor för uppfödning av kalvar 167 300, ca 40 000 djur färre jämfört med juni 2017.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har ökat något senaste året och var 10 500 år 2017. Detta är en ökning med ca 200 företag jämfört med 2016. Jämfört med år 2000 har dock antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskat, totalt med ca 3 400 företag, eller 24 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 2000 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 12,0 till 19,8 kor per företag.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar ökade med 10 400 mellan åren 2016 och 2017 vilket innebär att det totalt fanns 499 600. Däremot minskade antalet företag med dessa djurslag med runt 400 mellan 2016 och 2017. Sedan år 2000 har antalet företag med kvigor, tjurar och stutar nästan halverats (-48 %).

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2017 till 472 200, en minskning med 3 000 kalvar, eller ca 0,6 %, sedan samma månad 2016. Sedan år 2000 har antalet kalvar minskat med 28 000 djur.

 

Figur C. Antal nötkreatur per kategori 2000­-2017

Får

Enligt tablå A uppgick det totala antalet får i juni 2017 uppskattningsvis 606 100, alltså nästan 5 % högre än i juni 2016, en förändring som är statistiskt säkerställd. Antalet företag med får har också ökat med ca 6 % sedan juni 2016 och ligger på ca 9 300 företag enligt uppskattningarna. Även förändringen av antalet företag med får är statistiskt säkerställd. Antalet får ökade mycket i början av 2000-talet för att under de senare åren pendlat runt 600 000 djur

 

Suggor och galtar

En ökning av antalet suggor och galtar med ca 700, eller 0,5 %, noterades mellan juni 2016 och juni 2017. Antalet uppgick i juni 2017 till 141 200. Sedan år 2000 har det totala antalet suggor och galtar minskat med nästan 65 000 djur, motsvarande 31 %. Sedan år 2000 har antalet företag med suggor minskat med tre fjärdedelar men mellan 2016 och 2107 finns en statistiskt säkerställd ökning av antalet företag med suggor och/eller galtar. 

Det ökade antalet företag med suggor och/eller galtar gör att antalet djur per företag minskar från 182 djur per företag juni 2016 till 165 djur per företag juni 2017 (se tablå C). Jämfört med år 2000 har den genomsnittliga besättningsstorleken dock ökat avsevärt.

 

Övriga svin

Antalet övriga svin (slaktsvin och smågrisar) ökade uppskattningsvis med 6 900 djur mellan 2016 och 2017 enligt tablå A. Antalet slaktsvin beräknas ha ökat med 700 till 836 000 medan antalet smågrisar uppskattningsvis ökat med 6 200 till 384 700. Förändringarna är dock inte statistiskt säkerställda.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin var 825 år 2017, en ökning med 180 % sedan år 2000.

Fjäderfä

Antalet värphöns uppgick enligt undersökningen till uppskattningsvis 7 293 800 i juni 2017 (se tablå A). Antalet producenter var ungefär oförändrat mellan 2016 och 2017 och uppgick till 2 900 i juni 2017 (se tablå B). Sedan år 2000 har antalet producenter nästan halverats.

Antalet kycklingar av värpras ökade sedan juni 2016 men antalet djur variera mycket över åren. Det finns många företag med ett fåtal djur. Tittar man på företag med minst 1 000 djur  så var uppgick antalet kycklingar av värpras till 1 987 700 i juni 2017 vilket är 418 400, eller 27 %, fler än i juni 2016. Ökningen är statistiskt signifikant.

Antalet slaktkycklingar ökade marginellt mellan 2016 och 2017. En ökning som dock inte är statistiskt säkerställd.

99,2 % av alla höns finns på de 8,4 % av företagen som har fler än 1 000 hönor. I många av jordbruksföretagen med hönor finns det således endast ett fåtal hönor. För slaktkycklingar finns 99,9 % av alla kycklingar på de 34 % av jordbruksföretagen som har fler än 1 000 slaktkycklingar.

 

Tablå A. Antal husdjur

 

2000

2005

20101

20151,2

20161

20171,2

Kor för mjölkproduktion

427 600

393 300

348 100

338 400

330 800

322 000

Kor för uppfödning av kalvar

167 300

176 600

197 100

184 100

193 700

207 600

Kvigor, tjurar och stutar

588 700

526 600

512 600

487 000

489 200

499 600

Kalvar under 1 år

500 200

508 500

478 900

466 000

475 200

472 200

Nötkreatur totalt

1 683 800

1 605 000

1 536 700

1 475 500

1 488 900

1 501 300

Tackor och baggar

198 300

222 000

273 100

288 700

281 000

301 500

Lamm

233 700

249 300

291 800

306 100

297 000

304 600

Får totalt

432 000

471 300

564 900

594 700

578 200

606 100

Suggor och galtar

206 100

188 100

156 000

141 800

140 500

141 200

Slaktsvin över 20 kg

1 145 900

1 085 300

936 900

830 300

835 300

836 000

Smågrisar under 20 kg

566 000

537 800

427 000

384 000

378 500

384 700

Svin totalt

1 918 000

1 811 200

1 519 900

1 356 000

1 354 300

1 361 900

Höns (exkl. kycklingar)

5 669 700

5 065 300

6 061 500

7 571 100

8 174 300

7 293 800

Kycklingar av värpras

 

1 654 000

1 696 800

1 646 700

1 842 400

1 575 000

1 994 400


1)   Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2) 2015 och 2017  års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, svin och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.

 

 

Tablå B. Antal företag med husdjur

 

2000

2005

20101

20151,2

20161

20171,2

Kor för mjölkproduktion

12 700

8 500

5 600

4 200

3 900

3 600

Kor för uppfödning av kalvar

13 900

12 800

12 200

10 400

10 300

10 500

Kvigor, tjurar och stutar

30 500

21 300

20 300

16 400

16 100

15 700

Kalvar under 1 år

27 700

22 900

18 500

15 200

14 800

14 500

Nötkreatur totalt

32 100

26 200

21 600

17 500

17 000

16 700

Tackor och/eller baggar

8 000

7 600

8 600

9 100

8 700

9 200

Lamm

7 300

6 700

7 400

7 900

7 200

7 700

Får totalt

8 100

7 600

8 700

9 100

8 700

9 300

Suggor och/eller galtar

3 300

1 800

1 000

800

800

900

Slaktsvin över 20 kg

3 900

2 300

1 400

1 000

1 000

1 000

Smågrisar under 20 kg

2 800

1 600

900

600

600

600

Svin totalt

4 800

2 800

1 700

1 200

1 300

1 300

Höns (exkl. kycklingar)

5 700

4 900

3 700

2 900

2 900

2 900

Kycklingar av värpras

700

600

500

700

400

800


1)     Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2)  2015 och 2017 års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, svin och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.

 

 

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

2000

2005

20101

20151,2

20161

20171,2

Kor för mjölkproduktion

33,7

46,0

61,9

81,3

85,4

89,1

Kor för uppfödning av kalvar

12,0

13,8

16,2

17,7

18,7

19,8

Nötkreatur totalt

52,5

61,3

71,2

84,5

87,3

90,0

Tackor och/eller baggar

24,8

29,2

31,7

31,8

32,5

32,7

Suggor och/eller galtar

63

106

156

186

182

165

Slaktsvin

294

471

664

845

820

825

Höns (exkl. kycklingar)

995

1 030

1 638

2 587

2 822

2 506

Kycklingar av värpras

2 363

2 680

3 381

2 521

2 524

2 417


1)     Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2)  2015 och 2017 års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, svin och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.