Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2018

JO 20 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Jordbruksverket genomför årligen undersökningar av antalet djur av olika djurslag. Varje år undersöks nötkreatur två gånger medan får, grisar och fjäderfä undersöks en gång om året.

Nötkreaturen undersöks genom en bearbetning av centrala nötkreatursregistret (CDB) medan övriga djur undersöks genom en postenkät till alla eller ett slumpmässigt urval av alla företag. I år genomfördes undersökningen av får, grisar och fjäderfä som en urvalsundersökning till ca 6 300 företag. Eftersom det är ett urval så ska de resultat som redovisas ses som uppskattningar och osäkerheten i uppskattningarna anges som medelfel i samband med resultaten. För statistik över nötkreatur som bygger på en registerbearbetning är dock uppgifterna inte behäftade med något slumpmässigt fel.

Uppgifterna avser antalet djur i början på juni månad varför eventuella effekter på djurantalet av den torra sommaren 2018 inte finns med.

 

Utvecklingen 2000–2018

 

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion har minskat med ca 2 600 djur mellan juni 2017 och juni 2018 och var ca 319 400 djur i juni 2018, vilket kan ses i Tablå A. Sedan juni 2010 har antalet mjölkkor minskat med 29 000 djur medan de sedan år 2000 minskat med 108 200 djur eller 25 %.

I tablå B går det att se att antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och uppgick till 3 500 i juni 2018. Minskningen av antalet företag med mjölkkor har varit 9 200 eller 72 % sedan år 2000. I takt med minskningen av antalet företag har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat. Mellan 2017 och 2018 ökade den genomsnittliga besättningsstorleken från 89,1 till 91,8 mjölkkor.

Av figur B framgår att 26 % av företagen med mjölkkor i juni 2018 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att 10 % av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. 1 % av företagen hade 500 mjölkkor eller fler men där återfanns ca 9 % av alla mjölkkor.

 

Figur B. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2018

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar ökade med mer än 6 600 djur mellan juni 2017 och juni 2018 och uppgick till 214 300 i juni 2018 vilket kan ses i tablå A. År 2000 var antalet kor för uppfödning av kalvar 167 300, ca 47 000 djur färre jämfört med juni 2018.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat något senaste året och var 10 400 år 2018. Detta är en minskning med mindre än 100 företag jämfört med 2017. Jämfört med år 2000 har dock antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskat, totalt med ca 3 500 företag, eller 25 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 2000 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 12,0 till 20,6 kor per företag.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade med 1 200 djur mellan åren 2017 och 2018 vilket innebär att det totalt fanns 498 200. Antalet företag med kvigor, tjurar och stutar minskade med runt 300 st under samma period. Sedan år 2000 har antalet företag med kvigor, tjurar och stutar halverats.

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2018 till 474 800, en ökning med 2 800 kalvar, eller ca 0,6 %, sedan samma månad 2017. Sedan år 2000 har antalet kalvar minskat med 25 200 djur.

 

Figur C. Antal nötkreatur per kategori 2000­-2018

Får

Enligt tablå A uppgick det totala antalet får i juni 2018 till uppskattningsvis  till 587 100, alltså mer än 3 % färre än i juni 2017, en förändring som är statistiskt säkerställd. Till 2017 hade antalet får ökat förhållandevis mycket och resultatet för 2018 års undersökning är fortfarande högre än för 2016. Antalet företag med får har också minskat under året, dock inom den statistiska felmarginalen, och ligger på ca 9 100 företag enligt uppskattningarna. Antalet får ökade mycket i början av 2000-talet för att under de senare åren pendla runt 600 000 djur. Trenden sett under en längre period är att antalet vuxna djur utgör en större andel av det totala antalet får. 1995 gick det ca 1,36 lamm per vuxet djur och år 2000 var det 1,18 lamm per vuxet djur. 2018 är första gången som vi uppskattar att antalet tackor och baggar överstiger antalet lamm.

 

Suggor och galtar

En minskning av antalet suggor och galtar med mer än 9 400 djur, eller 6,6 %, noterades mellan juni 2017 och juni 2018. Antalet uppgick i juni 2018 till 131 800. Sedan år 2000 har det totala antalet suggor och galtar minskat med nästan 75 000 djur, motsvarande 36 %. Sedan år 2000 har antalet företag med suggor och/eller galtar minskat med tre fjärdedelar men under de senaste åren har antalet företag varit relativt konstant.

Då antalet företag är oförändrat och antalet djur minskar så minskar antalet djur per företag från 165 djur per företag juni 2017 till 158 djur per företag juni 2018 (se tablå C). Denna förändring är dock inte statistiskt signifikant. Jämfört med år 2000 har den genomsnittliga besättningsstorleken dock ökat avsevärt.

 

Övriga grisar

Antalet övriga grisar (slaktgrisar och smågrisar) ökade uppskattningsvis med 40 700 djur mellan 2017 och 2018 enligt tablå A. Ökningen har skett i antal slaktgrisar som beräknas ha ökat med nästan 65 000 djur till 900 900 medan antalet smågrisar uppskattningsvis har minskat med 24 200 till 360 500. Förändringarna är statistiskt säkerställda.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktgrisar var 852 år 2018, en ökning med 190 % sedan år 2000.

Fjäderfä

Antalet värphöns uppgick enligt undersökningen till uppskattningsvis 7 698 900 i juni 2018 (se tablå A). Antalet producenter ökade något men inom den statistiska felmarginalen (se tablå B). Då siffrorna inkluderar många jordbruk med ett fåtal höns, finns även en uppgift om antalet djur på jordbruk med minst 1000 hönor. En mycket stor andel av antalet hönor finns på dessa företag som för 2018 utgör ca 220 st. 99,2 % av alla höns finns på de 7 % av företagen som har fler än 1 000 hönor. I många av jordbruksföretagen med hönor finns det således endast ett fåtal hönor.

Antalet kycklingar av värpras minskade något sedan juni 2017, dock inom den statistiska felmarginalen. Antalet djur varierar också mycket över åren. Det finns många företag med ett fåtal djur. Tittar man på företag med minst 1 000 djur så uppgick antalet kycklingar av värpras till 1 917 300 i juni 2018 vilket är 70 400, eller 3,5 %, färre än i juni 2017.

Antalet slaktkycklingar ökade marginellt mellan 2017 och 2018, en ökning som dock inte är statistiskt säkerställd. För slaktkycklingar finns avrundat 100,0 % av alla kycklingar på de 39 % av jordbruksföretagen som har fler än 1 000 slaktkycklingar.

 

Tablå A. Antal djur

 

2000

2005

20101

20151,2

20171,2

20181,2

Kor för mjölkproduktion

427 600

393 300

348 100

338 400

322 000

319 400

Kor för uppfödning av kalvar

167 300

176 600

197 100

184 100

207 600

214 300

Kvigor, tjurar och stutar

588 700

526 600

512 600

487 000

499 600

498 200

Kalvar under 1 år

500 200

508 500

478 900

466 000

472 200

474 800

Nötkreatur totalt

1 683 800

1 605 000

1 536 700

1 475 500

1 501 300

1 506 600

Tackor och baggar

198 300

222 000

273 100

288 700

301 500

295 900

Lamm

233 700

249 300

291 800

306 100

304 600

291 200

Får totalt

432 000

471 300

564 900

594 700

606 100

587 300

Suggor och galtar

206 100

188 100

156 000

141 800

141 200

131 800

Slaktgrisar över 20 kg

1 145 900

1 085 300

936 900

830 300

836 000

900 900

Smågrisar under 20 kg

566 000

537 800

427 000

384 000

384 700

360 500

Grisar totalt

1 918 000

1 811 200

1 519 900

1 356 000

1 361 900

1 393 200

Höns (exkl. kycklingar)

5 669 700

5 065 300

6 061 500

7 571 100

7 293 800

7 698 900

Höns (fler än 1 000 st)3

-

-

5 987 600

7 520 600

7 232 300

7 634 800

Kycklingar av värpras

 

1 654 000

1 696 800

1 646 700

1 842 400

1 994 400

1 926 800


1)   Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2) 2015, 2017 och 2018 års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, grisar och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.

3)   Avser höns (exklusive kycklingar) på företag som har mer än 1 000 hönor.

 

 

Tablå B. Antal företag med djur

 

2000

2005

20101

20151,2

20171,2

20181,2

Kor för mjölkproduktion

12 700

8 500

5 600

4 200

3 600

3 500

Kor för uppfödning av kalvar

13 900

12 800

12 200

10 400

10 500

10 400

Kvigor, tjurar och stutar

30 500

21 300

20 300

16 400

15 700

15 300

Kalvar under 1 år

27 700

22 900

18 500

15 200

14 500

14 100

Nötkreatur totalt

32 100

26 200

21 600

17 500

16 700

16 300

Tackor och/eller baggar

8 000

7 600

8 600

9 100

9 200

9 100

Lamm

7 300

6 700

7 400

7 900

7 700

7 500

Får totalt

8 100

7 600

8 700

9 100

9 300

9 100

Suggor och/eller galtar

3 300

1 800

1 000

800

900

800

Slaktgrisar över 20 kg

3 900

2 300

1 400

1 000

1 000

1 100

Smågrisar under 20 kg

2 800

1 600

900

600

600

600

Grisar totalt

4 800

2 800

1 700

1 200

1 300

1 300

Höns (exkl. kycklingar)

5 700

4 900

3 700

2 900

2 900

3 200

Höns (fler än 1 000 st)3

-

-

280

250

240

220

Kycklingar av värpras

700

600

500

700

800

900


1)     Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2)  2015, 2017 och 2018 års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, grisar och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.

3)     Avser höns (exklusive kycklingar) på företag som har mer än 1000 hönor.

 

 

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

2000

2005

20101

20151,2

20171,2

20181,2

Kor för mjölkproduktion

33,7

46,0

61,9

81,3

89,1

91,8

Kor för uppfödning av kalvar

12,0

13,8

16,2

17,7

19,8

20,6

Nötkreatur totalt

52,5

61,3

71,2

84,5

90,0

92,3

Tackor och/eller baggar

24,8

29,2

31,7

31,8

32,7

32,4

Suggor och/eller galtar

63

106

156

186

165

158

Slaktgrisar

294

471

664

845

825

852

Höns (exkl. kycklingar)

995

1 030

1 638

2 587

2 506

2 413

Kycklingar av värpras

2 363

2 680

3 381

2 521

2 417

2 262


1)     Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2)  2015 , 2017 och 2018 års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, grisar och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.