Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Jordbruksverket genomför årligen undersökningar av antalet djur av olika djurslag. Sedan många år har nötkreatur undersökts två gånger om året medan får, grisar och fjäderfä undersöks en gång om året. Från december 2018 har dock även antalet får i december börjat att räknas.

Nötkreaturen undersöks genom en bearbetning av centrala nötkreatursregistret (CDB) medan övriga djur undersöks genom en postenkät till alla eller ett slumpmässigt urval av alla företag. I år genomfördes undersökningen av får, grisar och fjäderfä som en urvalsundersökning till ca 6 100 företag. Eftersom det är ett urval så ska de resultat som redovisas ses som uppskattningar och osäkerheten i uppskattningarna anges som medelfel i samband med resultaten. Förändringar mellan enskilda år ska tolkas med viss försiktighet. För statistik över nötkreatur som bygger på en registerbearbetning är dock uppgifterna inte behäftade med något slumpmässigt fel.

 

Utvecklingen 2000–2019

 

Kor för mjölkproduktion

I juni 2019 fanns det ca 305 600 kor för mjölkproduktion vilket är en minskning med ca 13 800 djur mellan juni 2018 och juni 2019, vilket kan ses i Tablå D. Sedan juni 2010 har antalet mjölkkor minskat med 42 500 djur medan de sedan år 2000 minskat med 122 000 djur eller 29 %.

I tablå E går det att se att antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och uppgick till 3 300 i juni 2019. Minskningen av antalet företag med mjölkkor har varit 9 400 eller 74 % sedan år 2000. I takt med minskningen av antalet företag har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat. Mellan 2018 och 2019 ökade den genomsnittliga besättningsstorleken från 91,9 till 93,9 mjölkkor per företag. Jämfört med år 2000 har antalet mjölkkor per företag nästan tredubblats, från 33,7 till 93,9 mjölkkor per företag.

Av figur B framgår att 25 % av företagen med mjölkkor i juni 2019 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att 10 % av det totala antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. 1 % av företagen hade 500 mjölkkor eller fler och där återfanns ca 10 % av alla mjölkkor i landet.

 

Figur B. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2019

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade med nästan 4 200 djur mellan juni 2018 och juni 2019 och uppgick till 210 100 i juni 2019 vilket kan ses i tablå D. År 2000 var antalet kor för uppfödning av kalvar 167 300, ca 42 800 djur färre jämfört med juni 2019.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat något senaste året och var 10 300 år 2019. Detta är en minskning med mer än 150 företag jämfört med 2018. Jämfört med år 2000 har antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskat, totalt med ca 3 600 företag, eller 26 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat i takt med det minskande antalet företag. Sedan 2000 har den genomsnittliga besättningsstorleken av kor för uppfödning av kalvar ökat från 12,0 till 20,5 kor per företag.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar ökade med 1 800 djur mellan åren 2018 och 2019 vilket innebär att det totalt fanns 500 000 i juni 2019. Antalet företag med kvigor, tjurar och stutar minskade med runt 400 stycken under samma period. Sedan år 2000 har antalet företag med kvigor, tjurar och stutar halverats.

Kalvar

Antalet kalvar uppgick i juni 2019 till 450 600, en minskning med 24 200 kalvar, eller ca 5 %, sedan samma månad 2018. Sedan år 2000 har antalet kalvar minskat med 49 600 djur.

 

Figur C. Antal nötkreatur per kategori 2000­-2019

Får

Enligt tablå D uppgick det totala antalet får i juni 2019 till uppskattningsvis till 548 900, alltså 6,5 % färre än i juni 2018, en förändring som är statistiskt säkerställd. Till och med 2017 ökade antalet får förhållandevis mycket med de sista två åren har antalet djur minskat och uppskattades i juni 2019 vara färre än i juni 2010. Antalet företag med får har också minskat under året och ligger på ca 8 500 företag enligt uppskattningarna i Juni 2018 uppskattades antalet företag med får till ca 9 100 st. Antalet får ökade mycket i början av 2000-talet för att under de senare åren pendla runt 600 000 djur. Trenden sett under en längre period är att antalet vuxna djur utgör en större andel av det totala antalet får. 1995 gick det ca 1,36 lamm per vuxet djur och år 2000 var det 1,18 lamm per vuxet djur. 2018 och 2019 är första gångerna som vi uppskattar att antalet lamm understiger antalet tackor och baggar.

 

Figur D. Antal får per kategori 2000­-2019

I undersökningen ställs frågeställningen som att lamm är djur födda under innevarande år (alltså under 2019), övriga får räknas till vuxna djur. I årets undersökning ställdes även frågan avseende lamm yngre än ett år. Skulle denna definition användas skulle antalet lamm öka med ca 6 200 djur medan antalet vuxna får skulle minska med motsvarande siffra.

Tablå A visar att en stor del av alla tackor och baggar finns på relativt få företag. Ca 57 % av alla tackor och baggar finns på 16 % av de jordbruksföretagen som har minst 50 tackor och baggar. Dessa relationer har varit i princip oförändrade sedan 2010.

 

Tablå A. Antal tackor och baggar och antal jordbruksföretag med tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2019

Medelfel inom parentes

 

Besättningsstorlek antal tackor och baggar

 

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

Antal tackor och baggar

12 115 (4,3%)

51 710 (2,5%)

55 963 (3,0%)

160 100 (1,5%)

279 888 (1,3%)

Antal företag med tackor och baggar

2 108 (3,7%)

3 390 (2,5%)

1 652 (3,2%)

1 313 (2,1%)

8 463 (3,7%)


 

Suggor och galtar

En minskning av antalet suggor och galtar med mer än 2 200 djur, eller 1,7 %, noterades mellan juni 2018 och juni 2019. Antalet uppgick i juni 2019 till 129 600. Sedan år 2000 har det totala antalet suggor och galtar minskat med mer än 76 000 djur, motsvarande 37 %. Sedan år 2000 har antalet företag med suggor och/eller galtar minskat med tre fjärdedelar men under de senaste åren har antalet företag varit relativt konstant. Till 2019 minskade dock antalet företag med suggor och galtar igen.

Då antalet företag minskar snabbare än antalet djur så ökar antalet djur per företag från 158 djur per företag juni 2018 till 193 djur per företag juni 2019 (se tablå F Jämfört med år 2000 har den genomsnittliga besättningsstorleken mer än tredubblats).

I tablå B går det at se att 58 % av alla suggor och galtar finns på de ca 11 % av jordbruken som har minst 500 suggor och galtar. Utvecklingen går till att det är färre företag som står för en större andel av djuren. 2010 var motsvarande siffror att det var 7 % av företagen som hade minst 500 suggor och galtar medan de hade ca 46 % av alla suggor och galtar.

 

 

Tablå B. Antal galtar och suggor och antal jordbruksföretag med galtar och suggor efter besättningsstorlek i juni 2019

Medelfel inom parentes

 

Besättningsstorlek antal suggor och galtar

 

1-49

50-99

100-199

200-499

500-

Summa

Antal suggor och galtar

2 729 (6,0%)

3 136 (5,3%)

13 725 (1,5 %)

34 812 (2,2%)

75 185 (1,6%)

129 590 (1,0%)

Antal företag med suggor och galtar

347 (3,1%)

44 (5,8%)

94  (1,5%)

108 (1,8%)

77 (0,9%)

670 (3,1%)


 

Övriga grisar

Antalet övriga grisar (slaktgrisar och smågrisar) ökade uppskattningsvis med 65 000 djur, eller 5,2 %) mellan 2018 och 2019, se tablå D. Såväl antalet slaktgrisar som smågrisar har ökat mellan 2018 och 2019.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktgrisar var 1 053 år 2019, en ökning med 258 % sedan år 2000.

Tablå C visar att 23 % av alla jordbruksföretag med slaktsvin har minst 2000 st. Dessa 23 % har 58 % av alla slaktsvin. 2010 var det 8 % av företagen som hade minst 2000 slaktsvin och dessa innehade 39 % av alla djur.

 

Tablå C. Antal slaktsvin och antal jordbruksföretag med slaktsvin efter besättningsstorlek i juni 2019

Medelfel inom parentes

 

Besättningsstorlek antal slaktsvin

 

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-1999

2000-

Summa

Antal slaktsvin

5 101 (8,6%)

11 515 (5,7%)

35 916 (3,6 %)

57 629 (3,4%)

290 261 (0,7%)

542 599 (1,2%)

943 019 (2,4%)

Antal företag med slaktsvin

250 (3,5%)

67 (5,8%)

95  (3,4%)

94 (3,3%)

235 (0,8%)

154 (1,1%)

670 (3,1%)


 

Fjäderfä

Antalet värphöns uppgick enligt undersökningen till uppskattningsvis 8 909 100 i juni 2019 (se tablå D). Antalet producenter minskade dock (se tablå E). Då siffrorna inkluderar många jordbruk med ett fåtal höns, finns även en uppgift om antalet djur på jordbruk med minst 1 000 hönor. En mycket stor andel av antalet hönor finns på dessa företag som för 2019 utgör ca 240 st. 99,4 % av alla höns finns på de 9,8 % av företagen som har fler än 1 000 hönor. I många av jordbruksföretagen med hönor finns det således endast ett fåtal hönor.

Antalet kycklingar av värpras ökade sedan juni 2018, dock inom den statistiska felmarginalen. Antalet djur varierar också mycket över åren. Det finns många företag med ett fåtal djur. Tittar man på företag med minst 1 000 djur så uppgick antalet kycklingar av värpras till 2 055 100 i juni 2019 vilket är nästan 138 000, eller 7,2 %, fler än i juni 2018.

Även antalet slaktkycklingar ökade mellan 2018 och 2019. För slaktkycklingar finns avrundat 100,0 % av alla kycklingar på de 52 % av jordbruksföretagen som har fler än 1 000 slaktkycklingar.

 

Tablå D. Antal djur

 

2000

2005

20101

20151,2

20181,2

20191,2

Kor för mjölkproduktion

427 600

393 300

348 100

338 400

319 400

305 600

Kor för uppfödning av kalvar

167 300

176 600

197 100

184 100

214 300

210 100

Kvigor, tjurar och stutar

588 700

526 600

512 600

487 000

498 200

500 000

Kalvar under 1 år

500 200

508 500

478 900

466 000

474 800

450 600

Nötkreatur totalt

1 683 800

1 605 000

1 536 700

1 475 500

1 506 600

1 466 300

Tackor och baggar

198 300

222 000

273 100

288 700

295 900

279 900

Lamm

233 700

249 300

291 800

306 100

291 200

269 000

Får totalt

432 000

471 300

564 900

594 700

587 300

548 900

Suggor och galtar

206 100

188 100

156 000

141 800

131 800

129 600

Slaktgrisar över 20 kg

1 145 900

1 085 300

936 900

830 300

900 900

943 000

Smågrisar under 20 kg

566 000

537 800

427 000

384 000

360 500

383 400

Grisar totalt

1 918 000

1 811 200

1 519 900

1 356 000

1 393 200

1 456 000

Höns (exkl. kycklingar)

5 669 700

5 065 300

6 061 500

7 571 100

7 698 900

8 909 100

Höns (fler än 1 000 st)3

-

4 954 400

5 987 600

7 520 600

7 634 800

8 853 200

Kycklingar av värpras

 

1 654 000

1 696 800

1 646 700

1 842 400

1 926 800

2 067 500


1)   Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2) 2015, 2018 och 2019 års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, grisar och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.

3)   Avser höns (exklusive kycklingar) på företag som har mer än 1 000 hönor.

 

 

Tablå E. Antal företag med djur

 

2000

2005

20101

20151,2

20181,2

20191,2

Kor för mjölkproduktion

12 700

8 500

5 600

4 200

3 500

3 300

Kor för uppfödning av kalvar

13 900

12 800

12 200

10 400

10 400

10 300

Kvigor, tjurar och stutar

30 500

21 300

20 300

16 400

15 300

14 900

Kalvar under 1 år

27 700

22 900

18 500

15 200

14 100

13 600

Nötkreatur totalt

32 100

26 200

21 600

17 500

16 300

15 900

Tackor och/eller baggar

8 000

7 600

8 600

9 100

9 100

8 500

Lamm

7 300

6 700

7 400

7 900

7 500

6 900

Får totalt

8 100

7 600

8 700

9 100

9 100

8 500

Suggor och/eller galtar

3 300

1 800

1 000

800

800

700

Slaktgrisar över 20 kg

3 900

2 300

1 400

1 000

1 100

900

Smågrisar under 20 kg

2 800

1 600

900

600

600

500

Grisar totalt

4 800

2 800

1 700

1 200

1 300

1 100

Höns (exkl. kycklingar)

5 700

4 900

3 700

2 900

3 200

2 400

Höns (fler än 1 000 st)3

-

310

280

250

220

240

Kycklingar av värpras

700

600

500

700

900

600


1)     Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2)  2015, 2018 och 2019 års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, grisar och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel. För framför allt höns och kycklingar påverkas resultaten avseende antal företag mycket av små djurhållare.

3)     Avser höns (exklusive kycklingar) på företag som har mer än 1000 hönor.

 

Tablå F. Genomsnittlig besättningsstorlek

 

2000

2005

20101

20151,2

20181,2

20191,2

Kor för mjölkproduktion

33,7

46,0

61,9

81,3

91,8

93,9

Kor för uppfödning av kalvar

12,0

13,8

16,2

17,7

20,6

20,5

Nötkreatur totalt

52,5

61,3

71,2

84,5

92,3

92,5

Tackor och/eller baggar

24,8

29,2

31,7

31,8

32,4

33,1

Suggor och/eller galtar

63

106

156

186

158

193

Slaktgrisar

294

471

664

845

852

1 053

Höns (exkl. kycklingar)

995

1 030

1 638

2 587

2 413

3 700

Kycklingar av värpras

2 363

2 680

3 381

2 521

2 262

3 400


1)     Enligt ny LBR-definition. Se mer under avsnittet Fakta om statistiken.
2)  2015, 2018 och 2019 års uppgifter bygger på urvalsundersökning av får, grisar och fjäderfä och har därmed en större osäkerhet och har ett medelfel.