Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. Att statistiskt belysa antalet djur i jordbruket av olika slag och antalet företag med djur i juni varje år har varit en del av denna redovisning. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige enligt EU:s regler även undersökningar om antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Från och med december 2002 genomförs undersökningen avseende nötkreatur med ny metod som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen om antalet grisar i december.

Från och med år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i Lantbruksregistret (LBR) ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar som inte fullt ut stämmer överens med de svenska. Från och med 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR samt EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 och senare inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. I kvalitetsdeklarationen och i dokumentet om statistikens framställning finns utförligare förklaringar till effekten av denna förändring.

Lantbruksregistret (LBR) är ett register över alla jordbruksföretag i landet. För att betraktas som ett jordbruksföretag ska man klara någon av de trösklar som definierar ett jordbruksföretag (se definitioner och förklaringar). LBR uppdateras årligen, de år som den mer omfattande Strukturundersökningen görs (bla 2010, 2013, 2016 och 2020) baseras uppdatering av resultaten från den totalundersökningen medan uppdateringen övriga år baseras på en kombination av registerbearbetningar och resultat från urvalsundersökningar.

Detta omfattar statistiken

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från Jordbruksverkets Djurräkning 2019. Undersökningen görs som en postenkätundersökning kombinerad med registerbearbetning av data för nötkreatur. Undersökningen är reglerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008[1].

 

Definitioner och förklaringar

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2019 hade djur och

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-          brukade sammanlagt minst 5,0 ha jordbruksmark, eller

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

-          innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari till och med räkningsdatum innevarande år omfattade – minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 grisar eller 20 får och lamm eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

 

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, djursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är:

-          antal lantbruksdjur av olika slag i juni 2019,

-          antal jordbruksföretag med lantbruksdjur av olika slag i juni 2019.

Statistikuppgifter ges för riket totalt, uppdelat på län, produktionsområden, storleksklasser för åker och jordbruksmark samt för följande djurslag:

-          Nötkreatur: mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar, stutar resp. kalvar

-          Grisar: galtar, suggor, slaktgrisar, smågrisar

-          Får: baggar och tackor, lamm

-          Fjäderfä: höns (20 veckor eller äldre), kycklingar (av värpras avsedda för äggproduktion), slaktkycklingar.

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar antalet lantbruksdjur och antalet företag med lantbruksdjur i Sverige i juni 2019 med regional uppdelning.

För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB) som innehåller uppgifter för alla nötkreatur i landet, kompletterat med uppgifter om mjölkleveranser i juni.

För grisar, får, höns samt kycklingar baseras undersökningen på ett stratifierat slumpmässigt urval på ca 6 100 jordbruksföretag från lantbruksregistret avseende 2018 (LBR 2018) kompletterat med företag från administrativa register över grisar-, får- och fjäderfäföretag. Populationen har stratifierats efter antal grisar, antal får, antal höns (inkl. kycklingar) samt geografisk region. Strata innehållande företag med många djur av olika slag har totalundersökts. Urvalets fördelning på övriga strata har gjorts så att EU:s precisionskrav för undersökningen kan uppfyllas med minsta möjliga antal respondenter. Vid dragning används obundet slumpmässigt urval inom respektive strata (OSU). Uppgiftsinsamling har skett via postutskick samt via webbtjänsten Djurräkning 2019 på Jordbruksverkets webbplats. De år som den större Strukturundersökningen (bla 2010, 2013, 2016 och 2020) görs till all jordbruk i Sverige inkluderas djurräkningen i denna vilket innebär att det för dessa år blir en totalundersökning.

Bestämmelser för djurräkningar inom EU finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 1165/2008 om djurräkningar, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur.

 

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken avseende nötkreatur beror på kvalitén i centrala nökreatursregistret (CDB) och uppgifter om leveranser av mjölk. Jordbrukarna ska rapportera förändringar i sina besättningar senast 7 dagar efter inträffad händelse. Uppgifterna i registret används förutom till veterinära ändamål också till administration av djurbidrag. Uppgifter om levererad mjölk bygger på invägningen vid mejeri från respektive produktionsplats.

Vid beräkningen av antalet djur i olika kategorier antas att alla kor vid besättningar som levererar mjölk är mjölkkor. Detta medför en viss överskattning av antalet mjölkkor i landet, då vissa besättningar även innehåller kor för uppfödning av kalvar. Överskattningen beräknas dock understiga 1 % av antalet mjölkkor.

För övriga djurslag (grisar, får, höns och kycklingar) gäller att uppgifterna baseras på en urvalsundersökning. I denna förekommer urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel och mätfel. Av dessa fel torde i första hand urvalsfelen påverka tillförlitligheten i statistiken. Tillförlitligheten mäts kvantitativt enbart genom redovisning av precisionen i värdena, vilket främst avspeglar urvalsfelet. Medelfelet är tämligen lågt, särskilt på riksnivå, i denna djurräkning och uppfyller de krav EU ställer. Mindre mätfel torde förekomma och leder till viss osäkerhet. Detta gäller främst fördelningen av djur på olika klasser. Bortfallet är lågt (ca 4 %) och torde inte påverka osäkerheten i resultaten i någon nämnvärd omfattning.

För att belysa den osäkerhet som finns på grund av att beräkningarna grundar sig på uppgifter från ett urval av företag, redovisas i tabellerna relativa medelfel i procent för de skattade värdena. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas. För exempelvis antalet smågrisar i landet totalt är skattningen 383 439 djur med ett medelfel på 0,8 %. Detta skall tolkas som att konfidensintervallet 383 439 ± 1,96 · 0,008 · 383 439 = [377 427, 389 751] med 95 % sannolikhet täcker det verkliga antalet smågrisar i landet.

Då det relativa medelfelet överstiger 35 %, har uppgiften bedömts så osäker att den inte redovisats, utan bara markerats med prickar (..). För kycklingar redovisas inga regionala uppgifter om antalet företag oavsett om kriteriet 35 % medelfel uppfylls eller ej.

De år som den mer omfattande Strukturundersökningen genomförs ingår djurräkningen i denna och blir därmed en totalundersökning. Det innebär att för dessa år (bla 2010, 2013, 2016, 2020) har resultaten inte någon slumpmässig osäkerhet.

Bra att veta

I Sverige har sedan lång tid tillbaka antalet djur redovisats varje år i juni månad. Åren 1995–2001 genomfördes på grund av EU-reglerna även undersökningar av antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Sedan december 2002 genomförs djurräkningarna avseende nötkreatur med ny metod baserad på uppgifterna i några av Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningarna av antalet grisar i december. I december 2017 genomfördes dock en undersökning över antalet grisar igen. Från december 2018 har fåren börjat räknas i december igen.

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande bygger på undersökningar med Lantbruksregistret (LBR) som bas. I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 ökade antalet ansökningar om stöd, vilket ledde till ett ökat antal företag i LBR. Dessa nya företag har visat sig ha en del får, vilket påverkar jämförelser med tidigare år. Uppskattningsvis beror ca hälften av ökningen av antalet får mellan 2005 och 2006 på ökningen av antalet företag i LBR.

Förändringarna jämfört med tidigare undersökningar avseende får bör därför tolkas med försiktighet. De innebär inte att jordbruket förändrats på motsvarande sätt utan är också en följd av ändrade stödregler.

 

Annan statistik

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras i Eurostats publikation ”Agricultural statistics. Quarterly bulletin” (ISSN 1607‑2308) och Eurostats databas.

I februari månad varje år släpps ett Statistiskt meddelande över antalet nötkreatur i december föregående år.

I april 2019 släpptes rapporten ”Antalet får och företag med får i december 2018” med information om antalet får oh förföretagare i december månad.

I april 2019 släpptes rapporten ”Gethållning 2018” med information om bland annat  antalet getter i juni 2018.

I februari 2018 släpptes rapporten ”Antal grisar i december 2017” med information om antalet grisar och grisföretagare i december månad.

I augusti 2012 släpptes rapporten, ”Nötkreaturssektorns uppbyggnad”, med information om antal nötkreatur fördelat på köttföretag och mjölkföretag, besättningsstorlek m.m. samt vad som har hänt med de nötkreatur som föddes 2008.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.

 [1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion och om upphävandet av rådets direktiv 92/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG.