Statens Jordbruksverk                                      2                                                      JO 23 SM 0301

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske.. Utkom den 19 mars 2003.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.