Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Antal nötkreatur i december 2002

JO 23 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Fakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Detta omfattar statistiken

Statistiken i denna rapport avser antalet nötkreatur den 5 december 2002 i landet uppdelat på olika kategorier. En ny metod för beräkning av antalet nötkreatur i landet har införts från och denna statistiska undersökning i december 2002. Jordbrukarnas uppgifter i Jordbruksverkets Centrala nötkreatursregister (CDB) har utnyttjats istället för enkätundersökning. Uppgifterna i CDB har kompletterats med uppgifter från mjölkkvotsregistret och mjölkleveranserna i december 2002.

Syftet med undersökningen är att tillgodose EU:s krav på djuruppgifter samt nationella behov av underlag för analyser av förändringen i djurbeståndet och som underlag till slaktprognoser. Bestämmelser för undersökning av antaletnötkreatur regleras i Rådets direktiv 93/24/EEG och 97/77/EG. Första fristående undersökning enligt dessa bestämmelser genomfördes i Sverige i december 1995.

Definitioner och förklaringar

Populationen omfattar samtliga jordbruksföretag i Lantbruksregistret (LBR), ca 74 000 företag. Dessa företag har antingen mer än 2,0 hektar åkermark under eget bruk eller minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1000 höns (inklusive kycklingar). Omkring 31 000 företag i populationen hade nötkreatur i december 2002. Uppgifterna i denna undersökning avser den 5 december 2002 och redovisas för hela riket.

Så görs statistiken

Undersökningen baseras på samtliga djur som finns registrerade i CDB. Djuruppgifter för företag som inte ingår i LBR exkluderas (se definitioner och förklaringar ovan). För varje djur som finns i CDB beräkningsdagen hämtas uppgifter om födelsedatum, kön och om djuret har fött någon kalv. Kor (djur som fött kalv) delas sedan upp på mjölkkor och kor för uppfödning av kalvar. Alla kor i besättningar som i december levererat mjölk, räknas som mjölkkor. Övrig uppdelning av djuren efter ålder och kön görs utifrån uppgifterna som hämtats från CDB.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken beror på kvalitén i de administrativa registren CDB och mjölkkvotsregistret.

CDB är ett register där information om alla nötkreatur finns samlat. I registret finns uppgifter bl.a. om djurs födelse, moder, ras, när och på vilken produktionsplats djuret befinner sig. Förändringar i djuruppgifter skall rapporteras till registret av djurhållaren senast 7 dagar efter inträffad händelse. Uppgifterna i registret används förutom till veterinära ändamål också till administration av djurbidrag. Årligen skickas saldobesked ut till djurhållare för verifiering. Kontroll av uppgifters riktighet i registret genomför kontinuerligt, varvid minst 5 % av företagen kontrolleras årligen på plats. Dessutom genomförs administrativa kontroller. Registret är godkänt för dessa ändamål av EU-kommissionen.

Uppgifter om levererad mjölk i mjölkkvotssystemet bygger på invägningen vid mejeri. Uppgifterna används bl.a. för kontroll av att Sverige inte överskrider sin nationella kvot.

Vid beräkningen av antalet djur i olika kategorier antas att alla kor vid besättningar som levererar mjölk är mjölkkor. Detta medför en viss överskattning av antalet mjölkkor i landet, då vissa besättningar även innehåller kor för uppfödning av kalvar. Överskattningen beräknas dock understiga 1 % av antalet mjölkkor.

Bra att veta

 

Annan statistik

Djurräkningar har gjorts i december varje år 1995 - 2002. Vidare har djurstatistik avseende juni månad fram till och med 1999 tagits fram från Lantbruksregistret (LBR). I juni 2000, 2001 och 2002 har separata djurräkningar genomförts. Jämförbarheten mellan undersökningen i december 2002 och tidigare undersökning är god, även om metoden ändrats.

Svensk Mjölk publicerar utifrån sin kontrollverksamhet statistik (främst produktionsdata) över mjölkkor och kor för uppfödning av kalvar. Dessa uppgifter täcker dock inte in alla djurbesättningar, utan endast de som är anslutna till kontrollverksamheten.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.