Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Antal nötkreatur i december 2003

JO 23 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

 

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bl.a. för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

 

Åren 1995 - 2001 genomfördes i Sverige enligt EUs regler även undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Fr.o.m. december 2002 genomförs undersökningen avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen om antalet svin i december.

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet, som i i december 2003 hade husdjur och i juni 2003

-         brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-         innehade stora djurbesättning - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

                                                                                                            

I detta statistiska meddelande redovisas variabeln

-         antal nötkreatur i december 2003

för riket totalt och för följande slag av nötkreatur:

-         mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar och stutar samt kalvar med viss fördelning på djurens ålder m.m.

Så görs statistiken

Statistiken framställs genom elektronisk bearbetning av informationen i Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB), som innehåller aktuella uppgifter för samtliga nötkreatur i landet, och informationen i Jordbruksverkets mjölkkvotsregister om mjölkleveranser för december 2003, den månad statistiken avser.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms ha obetydlig inverkan på statistiken tillförlitlighet. Urvalsfel eller bortfallsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

 

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren är felaktiga. Jordbrukare med nötkreatur ska till CDB rapportera uppgifter om förändringar i sina nötkreatursbestånd inom sju dagar efter förändringen. Kontroller av uppgifternas riktighet i registret genomförs kontinuerligt, varvid minst 5 % av djurhållarna kontrolleras årligen på plats. Därutöver sker administrativa kontroller.

 

Vid framställning av statistiken har det antagande gjorts, att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i december är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1%, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Bra att veta

Jämförbarheten är god med motsvarande statistik för december tidigare år och med motsvarande statstik för övriga EU-länder. Dock finns sedan 2002 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se ovan). Vid jämförelser med de undersökningar som genomförs i juni varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Annan statistik

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikkontor Eurostat och kommer att tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder att publiceras i Eurostats publikation "Agricultural statistics. Quarterly bullentin" (ISSN 1607-2308) och Eurostats databas New Cronos.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.