Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2009

JO 23 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har ge-nomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersöknings-resultaten används bl.a. för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995-2001 genomfördes alltså i Sverige, enligt EU:s regler, undersök-ningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkä-ter till jordbruksföretagen. Fr.o.m. 2002 genomförs dock undersökningen i de-cember avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. Samma år upphörde undersök-ningen om antalet svin i december.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet, som i december 2009 hade nötkreatur och i juni 2009

- brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

- innehade stora djurbesättning - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 sug-gor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårds-odling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

I detta statistiska meddelande redovisas variabeln

- antal nötkreatur i december 2009 för riket totalt och för följande slag av nötkreatur:

mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar och stutar samt kalvar med viss fördelning på djurens ålder m.m.

Så görs statistiken

Statistiken framställs genom elektronisk bearbetning av informationen i Jord-bruksverkets centrala djurdatabas (CDB), som innehåller aktuella uppgifter för samtliga nötkreatur i landet, och informationen i Jordbruksverkets mjölkkvots-register om mjölkleveranser för december 2009, den månad statistiken avser.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms ha obetydlig inverkan på statistiken tillförlitlighet. Urvalsfel eller bortfallsfel före-kommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jord-bruksföretag i den statistiska ramen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren är felaktiga. Jordbrukare med nötkreatur ska till CDB rapportera uppgifter om förändringar i sina nötkreatursbestånd inom sju dagar efter förändringen. Kontroller av uppgif-ternas riktighet i registret genomförs kontinuerligt, varvid minst 5 % av djurhål-larna kontrolleras årligen på plats. Därutöver sker administrativa kontroller.

Vid framställningen av statistiken har man antagit att samtliga kor på besätt-ningar med mjölkleveranser i december är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande under-skattning av antalet övriga kor.

Bra att veta

Jämförbarheten är god med motsvarande statistik för december tidigare år och med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Dock finns sedan 2002 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se ovan). Vid jämförelser med de undersökningar som genomförs i juni varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongs-variation i antalet nötkreatur av olika slag.

Annan statistik

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikkontor Eurostat och kommer, tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder, att finnas tillgäng-lig på Eurostats hemsida.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.