Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2010

JO 23 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan många år tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur. Som en del av denna redovisning undersöks antalet husdjur av olika slag samt antalet företag med husdjur i juni varje år. Undersökningarna genomförs i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersöknings-resultaten används bl.a. för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995-2001 genomfördes alltså i Sverige, enligt EU:s regler, undersök-ningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkä-ter till jordbruksföretagen. Fr.o.m. 2002 genomförs dock undersökningen i de-cember avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. Samma år upphörde undersök-ningen om antalet svin i december.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i december 2010 hade nötkreatur och i juni 2010:

- brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-          brukade mer än 5,0 ha jordbruksmark (åkermark + betesmark), eller

-          innehade djurbesättningar på - minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 svin eller 20 får och lamm eller 1 000 fjäderfä, eller

-          drev yrkesmässig trädgårdsodling om minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårds-odling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

I detta statistiska meddelande redovisas variabeln:

- antal nötkreatur i december 2010 för riket totalt och för följande slag av nötkreatur:

mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar och stutar samt kalvar med viss fördelning på djurens ålder m.m.

Så görs statistiken

Statistiken framställs genom elektronisk bearbetning av informationen i Jord-bruksverkets centrala djurdatabas (CDB), som innehåller aktuella uppgifter för samtliga nötkreatur i landet, och informationen i Jordbruksverkets mjölkkvots-register om mjölkleveranser för december 2010, den månad statistiken avser.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel eller bortfallsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren är felaktiga. Jordbrukare med nötkreatur ska rapportera förändringar i sina nötkreatursbestånd till CDB inom sju dagar. I registret genomförs kontinuerligt kontroller av uppgifternas riktighet, varvid minst 5 % av djurhållarna kontrolleras på plats årligen. Därutöver sker administrativa kontroller.

Vid framställningen av statistiken har man antagit att samtliga kor i besättningar med mjölkleveranser i december är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Bra att veta

Jämförbarheten är god med motsvarande statistik för december tidigare år och med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Dock finns sedan 2002 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se ovan). Vid jämförelser med de undersökningar som genomförs i juni varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongs-variation i antalet nötkreatur av olika slag.

Annan statistik

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikkontor Eurostat och kommer, tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder, att finnas tillgäng-lig på Eurostats hemsida.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.