Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2015

JO 23 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal företag med nötkreatur i december 2015

3. Number of holdings with cattle in December 2015

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

207

456

663

732

667

769

Götalands mellanbygder

614

1 134

1 746

1 898

1 778

2 010

Götalands norra slättbygder

456

823

1 278

1 469

1 362

1 566

Svealands slättbygder

426

1 218

1 639

1 863

1 684

2 049

Götalands skogsbygder

1 407

4 665

6 062

6 681

6 112

7 190

Mellersta Sveriges skogsb.

234

900

1 132

1 288

1 132

1 430

Nedre Norrland

363

860

1 222

1 379

1 255

1 501

Övre Norrland

332

283

614

731

677

786

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

December 2015

4 039

10 339

14 356

16 041

14 667

17 301

December 2014

4 302

10 459

14 737

16 476

15 107

17 776


1)         Uppgifter över antalet företag med nötkreatur finns inte framräknade för tidigare år.