Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2018

JO 23 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan många år tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur. Som en del av denna redovisning undersöks antalet husdjur av olika slag samt antalet företag med husdjur i juni varje år. Undersökningarna genomförs i form av postenkäter till jordbruksföretagen. Undersökningen kan besvaras på blankett eller på ett webbformulär.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige, enligt EU:s regler, undersökningar om antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Från och med 2002 genomförs undersökningen i december avseende nötkreatur genom att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. Samma år upphörde undersökningen om antalet grisar i december och ersattes av modellberäkningar.

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i december 2018 hade nötkreatur och i juni 2018:

-     brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-          brukade minst 5,0 ha jordbruksmark (åkermark + betesmark), eller

-          innehade djurbesättningar på – minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 grisar eller 20 får och lamm eller 1 000 höns (inklusive kycklingar), eller

-          bedrev yrkesmässig trädgårdsodling om minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

I statistiken ingår endast de nötkreatur, som enligt centrala nötkreatursregistret (CDB) befann sig på något av de jordbruksföretag som ingår i Jordbruksverkets lantbruksregister (LBR). Detta är ett statistikregister som innehåller uppgifter gällande alla jordbruksföretag i målpopulationen.

Från och med år 2010 har definitionen för vad som räknas som jordbruksföretag ändrats något. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämde överens med de svenska. Uppgifterna från och med 2010 är därför inte fullt jämförbara med tidigare år. Skillnaden mellan de båda definitionerna av vad som räknas som jordbruksföretag motsvarade i december 2010 cirka 10 000 nötkreatur, där den nya definitionen gav fler djur.

I detta Statistiska meddelande redovisas variabeln:

- antal nötkreatur i december 2018

- antalet företag med nötkreatur i december 2018

Variablerna redovisas för riket och på produktionsområden (PO8) totalt och för kategorier mjölkkor, kor för uppfödning av kalvar, kvigor, tjurar och stutar samt kalvar med viss fördelning på djurens ålder m.m.

Så görs statistiken

Statistiken framställs genom bearbetning av informationen i CDB, som innehåller aktuella uppgifter om samtliga nötkreatur i landet. I registret finns information på varje enskilt djur om födelsedatum, kön, om djuret har kalvat eller inte samt vilken produktionsplats djuret befann sig på den 6 december. Denna information används för att kategorisera alla djur enligt den uppdelning som görs i detta Statistiska meddelande. För att skilja på mjölkkor från övriga kor (kor för uppfödning av kalvar) används information från mejerierna om genomförda mjölkleveranser i december månad per produktionsplats.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel eller bortfallsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren är felaktiga. Jordbrukare med nötkreatur ska rapportera förändringar i sina nötkreatursbestånd till CDB inom sju dagar. I registret genomförs kontinuerligt kontroller av uppgifternas riktighet, varvid minst 5 % av djurhållarna kontrolleras på plats årligen. Därutöver sker administrativa kontroller.

Vid framställningen av statistiken har man antagit att samtliga kor i besättningar med mjölkleveranser i december är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet kor för uppfödning av kalvar.

Bra att veta

Jämförbarheten är god med motsvarande statistik för juni månad detta år och med statistik för juni och december tidigare år. Jämförbarheten är också got med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Dock finns sedan 2002 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet kor för uppfödning av kalvar (se ovan). Vid jämförelser med de undersökningar som genomförs i juni varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Resultaten som publiceras avseende djur i juni månad är mer omfattande och innehåller uppdelning av statistiken på fler regional nivåer (tex län), besättningsstorlekar för vissa djurslag samt uppdelningar i storleksklasser efter åker- och jordbruksmark. De år som en större Strukturundersökning görs (2010, 2013, 2016, 2020) redovisas även uppgifter om antalet djur och antalet företag med djur i juni månad på kommunnivå.

Annan statistik

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikkontor Eurostat och kommer, tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder, att finnas tillgänglig på Eurostats webbplats.

Redovisning av antalet nötkreatur, samt av andra djurslag i juni månad finns publicerade i separata Statistiska meddelanden (SM) respektive Jordbruksverkets statistikdatabas på www.jordbruksverket.se.

I december 2018 har en ny undersökning gjorts avseende antalet får i december som bygger på den registerinsamling som görs av Jordbruksverket årligen. Resultaten från denna undersökning kommer att redovisas i en separat statistikrapport på Jordbruksverkets webbplats.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.