Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2004

JO 24 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

I detta statistiska meddelande redovisas resultat från den intermittenta undersökning om antal hästar och anläggningar med häst som genomfördes hösten 2004. Referenstidpunkt är i huvudsak den 14 oktober 2004.

Antal hästar

Antalet hästar i hela landet har skattats till 283 100. Eftersom undersökningen till stor del utförts med hjälp av slumpmässiga urval, är skattningen behäftad med ett slumpfel. På riksnivå är medelfelet 3,1%, vilket ger ett 95%-igt konfidensintervall på ±17 800. Detta innebär att med 95% sannolikhet ligger det sanna värdet i intervallet 265 000 - 300 000.

Antalet hästar har också skattats på länsnivå. Medelfelen på denna nivå blir självklart högre.

Antalet hästar är starkt positivt korrelerat med antal invånare. Två län avviker från mönstret. Stockholms län har färre hästar och Gotlands län avsevärt fler hästar per 1 000 invånare än övriga län.

Antal hästar per 1 000 invånare

Det genomsnittliga antalet hästar per 1 000 invånare uppgår till 31. Endast fyra län har en lägre siffra. Ett av dessa är Stockholms län, som ligger i särklass lägst med 15 hästar per 1 000 invånare. Eftersom detta län också har störst befolkning, påverkas uppgiften för hela riket kraftigt av detta.

Gotlands län ligger allra högst med 101 hästar per 1 000 invånare. Gotlands låga befolkningstal gör dock att uppgiften på riksnivå påverkas relativt lite. Näst högst ligger Kalmar län med 55 hästar per 1 000 invånare.

I övrigt ligger 17 län i intervallet 29-45 hästar per 1 000 invånare.

Antal anläggningar

Antalet anläggningar med häst har skattats till 56 000. Ett jordbruk respektive en fastighet med stall betraktas i undersökningen som en anläggning, även om flera personer hyr stall/stallplats där och sköter sina hästar självständigt.

Antal hästar och anläggningar med häst efter tätort

Hästhållningen redovisas efter följande två grupper av orter där stall finns:

Grupp 1. Större tätorter och tätortsnära områden
Grupp 2. Mindre tätorter och glesbygd

Undersökningen visar att 3/4 av alla hästar och ⅔ av anläggningarna finns inom större tätorter och tätortsnära områden.